رویکرد جامع به شعر

اگر نیت گسترش برنامه باشد طرحها و پیشنهاداتی میتواند به جریانساز شدن شعر فجر کمک کند. از دید مسئولین، شاعر باید شعرش را بگوید و این نگاه که شاعر میتواند بهتر از من این فضا را درک کند و من مستأجر فضای ادبیات هستم و این شاعر است که عمرش را صرف این حوزه کرده است و دلش برای این حوزه میسوزد وجود ندارد. اما آنچه به این بیت اهمیت ادبی داده است اظهار عقیده جبری نیست بلاکه صورت و شکل هنری آن است که مرکب از مسایل مختلفی چون تکرار نامحسوس «ک» و «ش»، انتخاب دو تصویر متضاد شاهد بازاری و پرده نشین و لف و نشر مبهم است.به هر حال به نظر آنان بررسی و مطالعه محتوی یعنی thematics از مسایل غامض و جنجال برانگیز ادبیات شناسی است.اما باید توجه داشت که آنان برخلاف فوتوریستها که ابداً به محتوا اعتنایی نداشتند میکوشیدند بین فرم و محتوا رابطهای ایجاد کنند، هر چند در این زمینه چندان توفیقی نیافتند.

هر چند با وجود خلق رویکردهای جدید ساختارگرایانه و ساختارشکنانه نمیتوان این تقسیمبندی را کامل دانست زیرا در این نقدها، عنصر زبان بسیار مهم است و چهار دسته آبرامز در نقد اثر محور، نویسنده محور، جهان محور، و مخاطب محور، تقریبا مستقل از کاوش در زبان است. وردزورث اما برخلاف نگرش غالب قرن ۱۸: که به نظم و تعقل جایگاه ویژه ای می بخشید، در قرن ۱۹، عنصر شهود را بهترین راه نیل به حقیقت می داند و جوهر شهر را تخیل معرفی می کند نه خرد و اندیشه ی مقید. این یک مقالهٔ خرد ادبیات است. جشنواره ملی باید کلانتر از این شکل باشد چون تنها بهانهای است که همه گروهها میتوانند مشارکت داشته باشند. باید بهانهای داشته باشیم تا همه حضور داشته باشند ولی همین جهت دادن به سمت رقابت باعث میشود که همانند سایر جوایز شود با این تفاوتت که جایزهاش گرانتر است. در این ماجرای اخیر عموماً افرادی که برایشان هزینه شده بود واکنشهایی نشان دادند و قشری که کمتر از همه حاشیه ساز شدند شاعران بودند. This ​data was ᠎done  wi᠎th G​SA Co nten᠎t Generator DEMO!

اما در مجموع گمان من این است که در طول هفده دوره کمتر پیش آمده شاعری از جریان معارض و مخالف وارد حوزه جشنواره شعر فجر شود، به همین دلیل موارد معدود حاشیه ساز و خبرساز شده است. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، هفدهمین دوره از جشنواره شعر فجر ۱۴ بهمنماه به کار خود پایان میدهد در همین راستا با محمود حبیبی کسبی شاعر و مدیر دفتر شعر آئینی حوزه هنری و علی داودی از اعضای هیأت علمی این دوره از جشنواره به گفتوگو نشستیم تا هفده دوره گذشته را بررسی کنیم. حالا مسئله این است دوره هجدهم برآیند تجربههای هفده دوره گذشته را در بردارد؟ اکنون منتقدی نداریم که یک نسل از آثار را بر اساس یک دیدگاه ادبی نقد کند و جوایز ادبی نیز ضعیف هستند. رمانهای تنگسیر (۱۳۴۲) و سنگ صبور (۱۳۴۵) اثر صادق چوبک از جمله آثار مشهور این دورهاند که بهواسطهٔ ترسیم تصویری از یک دورهٔ تاریخی خاص، دارای جنبههای تاریخی قوی هستند. آنان اثر ادبی را شکل(فرم) محض میدانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی تکیه باید بر فرم باشد نه محتوا. اساساً هم شاعری که در ایران امروز شعر میگوید، باید هم ذیل عنوان فجر تعریف بشود. تمام شاعرانی که در روزگار ما شعر گفتند و مخالف و معارض هنجارهای برآمده از انقلاب نبودند، ذیل عنوان شعر انقلاب میتوانند تعریف شوند که این از حیث سلبیاش است. Content was g ener ated by GSA Content G enerat or DEMO.

محمود حبیبی کسبی: به هرحال در طول ۴۵ سال اخیر جدیترین و فراگیرترین جریان شعری کشورمان جریان موسوم به شعر انقلاب بوده است، بعضاً ما در تعریف شعر انقلاب اشتباه میکنیم. متاسفانه جشنوارهای که زمینه همایش سالیانه شاعران از گرایشهای مختلف بود را به یک رقابت تبدیل کردیم. نخستین واژهی این رمان «بله» است و آخرین جملهاش: «من هم تصویر خیالیام را دیدم» که حاکی از رویکردی مثبت و رسیدن به آرزوهاست. در نتیجه تقابل نهایی دو شخصیت اصلی، هم یک موقعیت کلاسیک از جنس حل کردن معمای قتل با کنار هم گذاشتن مدارک است، و هم به مصاحبهی ادگار آلن پو با یکی از قاتلان داستانهایش شباهت دارد! خلاصه رمان: داستان این اثر کلاسیک با تابستان پرهیجان و رمانتیکی شروع میشود که نوآ و آلیس در کنار هم تجربه میکنند. در این رمان، بر خلاف رمانهای اجتماعی اولیه، حوادث نه از طریق موعظه و استدلال؛ بلکه با عمل و حرکت داستان بیان میشود و شخصیتهای داستان، مانند انسانهای واقعی، ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان، دگرگون میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید