روشهای آسان تبدیل شدن به بالاتر با ادبیات در 10 دقیقه

تحقیق در رشته های روانشناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، فرهنگ و ادبیات می تواند سخت در رشد توانایی ها نقش داشته باشد. دوم برگزاری نشست دانشگاهیان در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اساتید دانشگاه و شاعران که هم شعرخوانی و هم طرح مباحث ادبی بود. پایاننامه دکتری را با تمرکز بر شعرشناسی شناختی در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دفاع کرد و کتابهای متعددی در حوزه داستان، شعر و نقد ادبی تالیف و ترجمه کرده است. شرفی خبوشان همچنین به نمایشگاه سیار به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه هنری و مرکز آفرینشهاي ادبی در زمینه ترجمه آثار ادبی به زبانهای مختلف، اشاره کرد و گفت: آنچه از ادبیات انقلاب اسلامی ترجمه شده و در کشورهای دیگر منتشر شده در حاشیه برنامههایی که در سالنهای مختلف حوزه هنری برگزار میشود، به مخاطبان معرفی خواهد شد. از بین آثار موجود در بازار کتاب، 300 کتاب تالیفی و ترجمه تئوری و نظری درباره نقد ادبی را دستهبندی کردهام، البته این آثار جدا از کتابهای نقد موردی رمانهای خاص و پایاننامههایی است که ناشیانه یک رمان یا مجموعه رمانهای یک نویسنده را بررسی کرده و سپس بهعنوان کتاب نقدادبی در شمارگان بسیار کمی چاپ کردهاند.  This h​as been generated  by GSA Content Generator D em oversi on!

سنجش و محک یک کتاب همواره مهمترین بحث هر اثر در تقابل با اجتماعش است و منتقد میکوشد با توجه به اندوختهها و استعدادهای خود، اثر را بررسی کند و لایههای پنهان کتاب را از میان خطوط بیرون بکشد و به خواننده یا حتی خود نویسنده نشان دهد. این است که خواننده بهجای این خیال شیرین، کمکم شروع میکند به کشف دلایل تصمیم ناگهانی زن. کتاب مانند یک دنیای خیالی است و نقاد کتاب درست مثل نویسنده در برابر دنیا قرار دارد. هر چند با وجود خلق رویکردهای جدید ساختارگرایانه و ساختارشکنانه نمیتوان این تقسیمبندی را کامل دانست زیرا در این نقدها، عنصر زبان بسیار مهم است و چهار دسته آبرامز در نقد اثر محور، نویسنده محور، جهان محور، و مخاطب محور، تقریبا مستقل از کاوش در زبان است. هدف از نقد ادبی یافتن نظمی گویا و روشن در حوزه بیپایان ادبیات است و نویسنده و منتقد هم باید به این هدف پایبند باشند.

سخنران نشست اشراف منتقد به اطلاعات زمینهای را از ملزومات نقد درست خواند و اضافه کرد: یک منتقد خوب باید اطلاعات جانبی خوبی داشته باشد، با علم روانشناختی آشنا باشد، اسطورهها را بشناسد و همچنین با فرهنگ نمادها آشنا باشد؛ زیرا نمادهای هر کشور متفاوت است. پس از تبیین دورۀ رواج گفتمان نقد ادبی در ایران، شکل و ساختار کتاب بررسی شده است. ارسطو اما بر خلاف استادش میگوید: شعر از اشیا مورد محاکاتش جهانی تر و کلی تر است، پس شعر فلسفی تر و والاتر است از تاریخ، چرا که شعر تمایل به بیان امر کلی دارد ولی تاریخ از امر جزیی حکایت می کند. برام ستوکر توانست با قدرت خارقالعاده ادبی خود این افسانهها را در رمان دراکولا به شیوایی بیان کند. قرن بیستم هم دغدغههای خود را اضافه کرد؛ دغدغههایی مانند ماهیت مشکلآفرین زبان، سرال دربارۀ هویت، موضوعات نژادی و جنسیتی و جهان رسانههای گروهی، تکنولوژی، جهانیسازی و رمزگان نشانهشناختی که در زیر کارکرد قدرت نهفتهاند. نام و آوازه دراکولا در قلمرو خونآشامان همتا ندارد. ادبیات کره هنوز در سطح جهان شناختهشده نیست. ناگفته پیداست که وضعیت خوبی نیست و نویسنده، ناشر و خواننده آنطور که لازم است توجهی به نقد ندارند. متن از طریق گزینش و محدود کردن و تنظیم عقاید و افکار خواننده، تجارب جدیدی را در خواننده شکل می دهد که از برآیند آن خلق و آفرینش جدیدی رخ می دهد.

نقد ادبی و نظریه بسیار پیچیده و هیجانانگیز شده است؛ شاید به دلیل اینکه امروزه مفاهیمی در معرض خطر قرار گرفتهاند که بسیار مهمتر از خواندن یک متن ادبی یا صحبتکردن دربارۀ چگونگی ارائۀ جنسیت یا طبقۀ اجتماعی هستند. منتقدان نو عمدتا به بررسی خود اثر فارغ از زمینه ی تاریخی و زندگی مولف می پردازند و این نوع نقد ( فرمالیسم) رویکردی متن محور دارد. مترجم کتاب، هانتکه را از نسل نویسندگانی دانسته که برخلاف نسل پیشینشان، خودشان را از بند تجربههای تلخ سالهای ۳۰ و ۴۰ میلادی و نقش وجدان بیدار جامعه رهاندهاند، نویسندگانی که در اغراقشدهترین حالت با جامعهی خود کاری ندارند. کتاب تاریخچه نقد ادبی یکی از جامعترین و در عین حال خلاصهترین کتابهای تاریخچهی نقد است، پرهیز از زیادهگویی و پرداختن به اندیشههای نظریه پردازان نقد ادبی از ویژگیهای برجستهی کتاب تاریخچه نقد ادبی محسوب میشود. از زمان چاپ ویرایش اول کتاب تاریخچه نقد ادبی حدود 10 سال گذشته است، اگرچه در طی این سالها آراء و اندیشههای دیگری نیز وارد حوزهی نقد ادبی شدهاست. ۲- ریشه محاکات حَکِیَ -َ است.حکی یعنی حکایت کردن از امری، آن را باز نمودن به نحوی که ذهن متوجه اصل شود، مثل و مانند چیزی را آوردن. مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه ادبیات هیاهو ندارد و باید با کمک اهالی رسانه برای آنها هیاهو ایجاد کنیم، گفت: باید این محصول خلوت هنرمندان یعنی شعر را به زندگی مردم بیشتر وارد کنیم. This conte᠎nt has been generated by G SA Conte᠎nt Gen erator Dem ov er​si​on.

دیدگاهتان را بنویسید