رمز و راز غیرقابل توضیح به شعر کشف شده است

اما باید گفت که مفهوم واژهٔ ادب و ادبیات نیز همانند همهٔ پدیدههای دیگر در طول زمان یکسان نمانده و دستخوش تحول گردیدهاست. عامل اصلی شکست چیز دیگری است اما این به معنی این نیست که خود جامعه هم بیتقصیر بوده است. زمانی که علی؛ مهتاب را فقط برای مهتاب میخواهد، نه هیچ چیز دیگر. تفاوت میان آرایههای ادبی و گونههای ادبی مانند تفاوت تاکتیکهای نظامی و استراتژی نظامی است؛ بنابراین با این که داستان دیوید کاپرفیلد در برخی جاها از هزل استفاده میکند اما به گونه کمیک تعلق دارد و نه گونه هزل. داستان روایی (نثر روایی) غالباً از نثر برای بیان رمان، داستان کوتاه، رمان تصویری و امثال آن استفاده میکند. از جمله رمان های خارجی معروف قدیمی میتوان به جنایت و مکافات، برادران کارامازوف، غرور و تعصب، ناطوردشت، مرشد و مارگاریتا، خشم و هیاهو، موشها و آدمها، داستان دو شهر و صد سال تنهایی اشاره کرد. بعد، موضوع داستان «گذر خان» به ذهنم رسید. رمان «گذرِ خان» ابطحی را میتوان یک رمان تاریخی و سیاسی و گزارشی از مناسبات زندگی روحانیون دانست. این آزادی به نویسنده این امکان را میدهد که به سبکهای ادبی و نمایشی دیگر – حتی شعر – در محدودهٔ یک رمان بپردازد. آرایهٔ ادبی در یک اثر باعث ایجاد تأثیر خاصی بر خواننده میشود.

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به مجلهی پژوهشهای نوین ادبی، مقالهی خود را بر اساس شیوهنامۀ نشریه (راهنمای نویسندگان) تنظیم نمایید تا در روند داوری، پذیرش و چاپ آن تسریع گردد. بسیاری از فلسفهدانان از این وضع ابراز نارضایتی میکنند؛ با وجود این بسیاری از آثار فلسفی در ژورنالهای آکادمیک چاپ میشوند. در نتیجه با تخصصیتر شدن و تکثر بسیاری از این رشتهها دیگر نمیتوان آثار تولید شده در حوزههای این علوم را جزو ادبیات بهشمار آورد. و در ایران تا سدهٔ پیشین صفت ادیب را برای کسی به کار میبردند که به زبانهای فارسی و عربی و علوم مربوط که به آنها اشاره شد مسلط و در سخن ماهر در استفاده از آنها بود. نوشتن پروپوزال، مقالات آکادمیک و مقالات و برقراری ارتباط با دیگران کلید دریافت بودجه برای پروژهها و جلب نظر افراد با کار شما است. محفوظ که شیوههای روایت شرقی را میشناخت با الگوگرفتن از نویسندگانی چون تالستوی، بالزاک، توماس مان و پروست تصویری از جامعه و زمانهاش را در داستانهایی رئالیستی به دست داد. شیوههای نقد ادبی گوناگونی وجود دارند که هر کدام میتوانند برای نقد یک اثر به صورت دیگر یا نقد جنبههای متفاوت یک اثر به کار روند. در این اثر آن قدر از صنعت نامهنگاری استفاده شد که باعث شد رمانهای نامهنگاری که چند صباحی بود که باب شده بودند، قدرت گرفته و خود به یک گونه ادبی جداگانه تبدیل شوند.

چگونه ژانر خودزندگینامه در خدمت گفتمان قدرت قرار میگیرد؟ با این حال، امروزه مشخص شدهاست که نگارش نثر بدون توجه به آرایههای شاعرانه میتواند لذت هنری در فرد ایجاد کند. این گونه آثار شامل برخی از کهنترین آثار منثور موجود هستند؛ رمانها و داستانهای منثور نام «داستان» را به خود گرفتند تا از آثار دیگری که معرف واقعیات بودند و اثر «غیرداستان» نامیده میشدند مشخص شوند. همهٔ رمانها در اروپا در ابتدا جزو آثار مهم ادبی تلقی نشدند. پسرعمهای داشتم که فرزند یکی از علمای مهم قم بود و به عنوان مجاهد در رشت دستگیر و زندانی شده بود، اتفاقا طلبه هم بود. اما در دوران جديد مراد از نقد ادبی نشان دادن معايب اثر نيست (هر چند ممكن است به اين امر هم اشاراتی داشته باشد) زيرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه يک و مهم ادبی می پردازد و در اينگونه آثار بيش از اينكه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح است. اما خود دليل ارزش آنها را نمی دانند. در باب اول این نکته مورد بحث قرار گرفته که منتقدان مختلف به این سوال که «ماهیت ادبیات تخیلی چیست؛ فایده و ارزش آن کدام است؟ سپس از سمینارها و کارگاهها برای استفاده از این دانش در متن و همچنین بحث و تفسیر استفاده خواهید کرد.

مثلاً می گوييم در نقد بايد توجه داشت كه متن تحتالشعاع زندگی و آرای نويسنده قرار نگيرد، اما از اين ديدگاه خاص به بررسی اثری نمی پردازيم و فقط بيان نظريه كردهايم. در حقیقت نقد عینی تا حدودی عکسالعملی است در مقابل روش ادبای سنتی که معمولاً بیش از متن به زندگی نویسنده و آرا و افکار او و اوضاع و احوال اجتماعی دوره او توجه دارند.برای نقد ادبی البته میتوان انواع و اقسام دیگری هم قائل شد، مثلاً نقد متون Textual criticism،هدف این نوع، تشخیص ضبطهای صحیح و رسیدن به متنی است که هر چه بیشتر به اصل ـ آنچه نویسنده یا شاعر پرداخته است ـ نزدیک باشد. برخی از آثار افلاطون و ارسطو یا حتی بخشهایی از انجیل را میتوان به عنوان ادبیات حقوقی (یا قوانین ادبی) دستهبندی کرد. بخش عمدهای از آثار تاریخی را هنوز میتوان جزو ادبیات بهشمار آورد، به خصوص بخشی که آن را به نام گونه اثر غیرداستانی خلاقانه میدانند. این اثر ادبی که تاریخ نگارش آن را سال ۲۷۰۰ پیش از میلاد میدانند موضوعاتی چون قهرمانی، دوستی، شکست و جستجو به دنبال زندگی ابدی را شامل میشود. در نقد محاکاتی، اثر ادبی را بازتاب و عرضه و نمایش جهان و زندگی بشری میدانند. ᠎This content h as be en do ne by GSA Conte nt᠎ Gener᠎at​or᠎ Dem ov᠎ersion!

دیدگاهتان را بنویسید