راه حل نهایی برای شعر که امروز می توانید درباره آن بیاموزید

وی با اشاره به تعریف رایج نقد ادبی که آن را مطالعه نظاممند ادبیات معرفی میکند، عنوان کرد: واژه و مفهوم نظاممند در این تعریف بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد نقد روش دارد و نمیتوانیم هرچیزی را بهعنوان نقد جای داد. معظم له در این زمینه دیدگاههای ویژهای، ناهمسو با نظریات مشهور معاصر دارد ، به عنوان نمونه معروف است که حضرت استاد در مورد انتساب کتاب ابن غضائری به وی تردیدهای ناروا به دلیل نکوهشهای فراوان را نکوهیده اند، و کتاب منسوب به او را ازآنِ وی دانسته و یادآور شدهاند که در مقام جرح و تعدیل، بیش از نجاشی و شیخ و امثال آنها میتوان بر ابنغضائری اعتماد کرد. درخشان ترین دوره برای خلق آثار قابل تامل منصفی مربوط به دهه ی چهل می شود که وی پس از آن دیگر نتوانست آن شعرهای درخشان را تکرار کند. عباسلو در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به اینکه منتقد یک پژوهشگر است، عنوان کرد: منتقد به پژوهشگر نزدیکتر است تا به نویسنده، بنابراین بهتر است که هم با جهان فکری یک نویسنده یا شاعر آشنا باشد، هم در حوزه فیلم و تئاتر آگاهیهایی داشته باشد. وقتی که شاعر و منتقد ادبی میبیند که صدایش شنیده نمیشود، میگوید چه کاری است که خودم را خسته کنم و برای خودم دشمن بتراشم؛ از طرفی هم برخی از مسئولان خود را عقل کل میدانند و دلیلی نمیبینند که به حرفهای اهالی فرهنگ گوش بدهند.

گفتم ایبابا، خدا را خوش نمیآید. این منتقد ادبی ضمن تاکید بر اینکه حاصل و نتیجه نقد ادبی، تبیین، تفسیر و تحلیل اثر است، اضافه کرد: نقد ادبی، هم علم و هم هنر است، زیرا بخشی از آن بهذائقه فرد کمک میکند نشانهها را برای رویکرد خود بیابد و بخشی هم علم و مربوط به آکاهی به علم تخصصی رویکردهای انتقادی میشود. اینکتاب هم با ۶۲۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار تومان به چاپ رسیده است. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. نمره پذیرش در مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت 70 از 100 است. پیگیری روند بررسی مقاله از طریق سامانه و در صورت نیاز از طریق مکاتبه با ایمیل مجله امکانپذیر است. عباسلو همچنین با تاکید به اینکه منتقد نباید برای اثر نسخه بپیچد، تصریح کرد: منتقد باید اثر را توصیف و تحلیل کند تا مخاطب عام لایههای زیرین اثر را درک کند. ـ و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو گشاده. ​Th​is da ta was cre​ated  by G᠎SA C ontent G en er​ator D emov ersi​on!

در زیر، شعر «اجاق سرد» و بخشی از شعر طولانی «منظومه به شهریار» را از نظرگاه پایانبندی مصراع بررسی میکنیم تا روشن شود شاعر برای پایانبندی هر مصراع، از کدام یک از امکانات مذکور استفاده کرده است. بهگفته علیپور، مجموعه شعر «که در نتوانستن برابریم دیگر» را نشر چشمه منتشر کرده است. انتقاد: انتقاد مفهومی نزدیک به نقد است اما بیشتر به قضاوت منفی اما عینی در رابطه با گزارهای گفته میشود. در این دوره، مشاهدهٔ تاریخی رویدادها و ویژگیهای اجتماعی زمانه گسترش یافت و جایگزین رویکرد پاورقینویسان دورههای قبلی در توجه به افسانهها و رویدادهای باستانی شد. وی افزود: منتقد باید صادق باشد و فقط به نقد اثر بدون توجه به نویسنده آن نظر بپردازد، نویسنده تا جایی اهمیت دارد که در اثر دخیل است، مثلا نویسنده در اثر، زندگینامه خود را نگاشته باشد. تبیین و تحلیل شعر انقلاب و معاصر، در خدمت تحلیلها و مطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری قرار دارد. جامعه باید تغییرات فرم و سبک را تقاضا کند و به تعبیری تحولات اجتماعی و تاریخی عامل به وجود آمدن سبکها و فرمهای هنری و ادبی هستند. وظیفه خود میدانم از اظهار لطف و محبتهای تیمسار معظم تشکر و سپاسگزاری نمودم و از حضور آن سرور ارجمند استدعا دارم عریضه ضمیمه را که به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نوشته شده مقرر فرمایید به شرف عرض ذات همایونی برسد.

 A᠎rt icle has been gen er᠎at ed by GSA C​on​te᠎nt Ge᠎nera tor ᠎DE MO!

کتاب غرور و تعصب یکی از آثار معروف جین آستن است که آن را در 21 سالگی نوشته است. نظم قافیه ها بیش از تساوی وزنها محدود کننده است چون شاعر ناچار است بعضی مصراعها را با کلماتی از پیش تعیین شده پایان بخشد. افسانهها و اساطیر یونان باستان در قالب آثار ادبی جلو گر شدند.ایلیاد و ادیسه در قرن نهم پیش از میلاد از هومر شاعر باستانی یونان از همین آثار هستند. شعر (فارسی) از روز آغازین خود و با توجه به چامههای دردست از چند هزار سال پیش تا کنون دارندهٔ قافیه و وزن عروضی بودهاست و این شیوهها نو میباشند. استفاده از مجموعه این شیوهها و شگردها موجب گسستن زنجیره افاعیل عروضی و استقلال مصراعها از یکدیگر میشود اما توجه نکردن به این دقایق، تکرار زنجیروار ارکان و به وجود آمدن «بحر طویل» را در پی خواهد داشت. می گویند وقتی غضائری قصیده ی “لامیه” ی خود را به غزنین فرستاد، عطای بی سابقه ی سلطان، خشم و حسد عنصری را برانگیخت.شاید آن چه در این حکایت نقل کرده اند و عنصری را به فرو شستن دیوان غضائری متهم کرده اند، افسانه ای بیش نباشد، ولی ارزش این سه قصیده در تاریخ نقد شعر در ایران قابل توجه بسیار است.

دیدگاهتان را بنویسید