راه‌های برای خلاصی از ادبیات شناخته

این نویسنده با بیان اینکه «هراسی به دلمان راه ندهیم از انتشار کتابهای گوناگون ادبی در حوزه ترجمه به تصور اینکه ممکن است جای کتابهای تألیفی ما را در ویترین کتابفروشیها تنگ کنند» در یادداشتی مینویسد: یادمان نرود از طریق ترجمه آثار نویسندگان تأثیرگذاری چون کافکا، آلبر کامو، سارتر، داستایوسکی، تولستوی، چخوف، بورخس، همینگوی و بسیاری از بزرگان دیگر با ادبیات جهان آشنا شدیم. مدیر مدرسه نوشته جلال آلاحمد و جای خالی سلوچ اثر محمود دولتآبادی از این جملهاند. خلاصه یک رمان ایرانی هیچوقت جای مطالعه کامل کتاب را نمیگیرد و گویای ارزشهای ادبی آن نخواهد بود. سعی ترنم شعر از ابتدای تاسیس بر این بوده که تا جایی که امکان دارد برای مخاطب کامل و قابل دسترس باشد. تا زمانی که بخواهد در ظرفی شکسته یا کثیف تشنگی خود را برطرف کند. گاهی نیز رمان ایرانی با پایان خوش خود توانسته است امید را در دل خوانندگان زنده نگه دارد که بهترین رمانهای عاشقانه فارسی جزو آنها هستند. پیشنهاد ما این است که از همان سال اول شروع تحصیلات زبان و ادبیات انگلیسی خواندن داستان های زبان انگلیسی و نوشتن داستان های کوتاه را شروع کنید تا پایه قوی از این رشته داشته باشید. شما با تجزیه و تحلیل شکل و معنی رمان، شعر، نمایشنامه، داستان کوتاه و متنهای مختلف روبرو خواهید شد. Th᠎is h​as ᠎be​en gen᠎erated by GSA Content G᠎ener​ator D emov​er᠎si​on​!

به این ترتیب، شخصیتگرایی یا تمرکز بر بر زندگی انسانهای عادی در جامعه بهعنوان شخصیتهای داستان، در ادبیات داستانی ایران شکل گرفت. تعابیری نهچندان اغراقشده؛ که در شرایطی که چاپ کتاب با تیراژهای پانصد یا هفتصد نسخه اتفاقی عادی در صنعت نشر ایران است، حتی واژههایی چون کساد و بیرونق هم در توصیف حال و هوای این بازار بیش از حد خوشبینانه جلوه میکند. همچنین حضور رمانهای فارسی معروفی که به چاپهای جدید رسیدهاند در میان رمانهای ایرانی پرفروش نشاندهنده استقبال بازار کتاب از رمان معاصر فارسی است. بهعبارت بهتر، در شرایطی که بهترین و پرفروشترین کتابهای منتشرشده در بازار کتاب ایران به زحمت میتوانند در مجموع چاپهایشان تیراژی بالاتر از ده – پانزده یا بیستهزار نسخه داشته باشند، این نکته که اغلب این کتابهای پرتیراژتر، آثار نویسندگان خارجی هستند که ایستاده بر باد موفقیتهای جهانی کتابها و شهرت نویسندگانشان، خواننده ایرانی را وادار به دست به جیب شدن و خرید کتاب میکنند، حکایت غمانگیز و حسرتزایی را شکل میدهد. حسین یعقوبی نیز در مورد استقبال بیشتر از آثار خارجی دلایلی نظیر اشتهار بیشتر آثار موفق خارجی، سانسور، تنوع بیشتر آثار خارجی و شباهت آثار ایرانی به همدیگر را عنوان میکند: وقتی اثری با موفقیت جهانی روبهرو میشود، مخاطب بیشتر مشتاق است آن را بخواند.

در حقیقت این گروه بر این باورند که از اینرو که ناشر و مترجم بعد از غوطهخوردن در بیشمار اثر جدید منتشر شده شماری از بهترین آثار را برای ترجمه انتخاب میکنند و بنابراین طبیعی است که آن آثار به دلیل بهرهمندی از روایت جذابتر و سر و شکل حرفهایتر بیشتر از کتابهای ایرانی مورد استقبال قرار بگیرند، نمیشود فروش بالاتر آثار خارجی را دارای تبعات منفی دانست. در این زمینه میشود به حرف نویسندگان و مترجمان دیگر نیز استناد کرد؛ مثلا ارسلان فصیحی مترجم شماری از آثار پرفروش سالهای اخیر ضمن اشاره به اینکه «اثر ایرانی که مخاطبان بخوانند وجود ندارد. نجیب محفوظ در سالهای میانی قرن بیستم با تأثیرگرفتن از نویسندگان رئالیستی و به طور خاص فلوبر آثاری رئالیستی نوشت و سهگانه نیز به این دوره از نویسندگی او مربوط است. در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم: «آدوریها» آخرین بخش از سهگانه کویری علی چنگیزی است، سهگانهای که با «پرسه زیر درختان تاغ» شروع شد و با «پنجاه درجه بالای صفر» ادامه پیدا کرد.

Post has ᠎been c re​at​ed with GSA Conte᠎nt Gener at or  Demover​sion.

در این مقاله به معرفی بهترین کتاب های احمد محمود پرداختهایم. محمود داستانهایش را در سبک رئالیسم اجتماعی مینوشت و به عنوان پدر داستاننویسی اجتماعی شناخته میشود. این کتاب داستان که خواندن آن به تمامی عاشقان موسیقی توصیه میشود، یک رمان مدرن است که از سبک ادبیاتی عامیانه استفاده میکند و از دیدگاه شخصیت اصلی داستان، Rob، که یک بقال دلشکسته ساکن شمال لندن است، به روایت داستان میپردازد. نظامی از شعرائی است که در زبان فارسی سبک جدیدی به وجود آورد. این رمان از آثار معدود فارسی است که در مرکز آن یک زن با تمام عواطف و ارتعاشات روانی و ذهنی قرار گرفته است. با وجود این، رماننویسان زن ایرانی در تمام طول تاریخ ادبیات مدرن فارسی آثار درخشان و ماندگاری را خلق کردهاند. از آنجایی که این علم پدیدهای پیچیده و انسانی است، در نظر گرفتن تمام جوانب مرتبط با آن به نوعی الزامی محسوب میشود. یعنی میپرسید چرا آثار 12-10 نویسنده بزرگ جهان بیشتر از آثار نویسندههای امروز ایران خوانده میشود؟ نویسندههای غربی دنیای بزرگی دارند و در کتابهایشان از دیدگاههای فلسفی، روانشناسی و تاریخ بهره میبرند و در هر ژانری که مینویسند، حرفهای تازه و ناگفتههای زیادی را بیان میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید