راهنمای کتاب های فلسفه و عرفان

پیروان ابوحنیفه، مذهب و روش او را اهل رای مینامند زیرا ابوحنیفه قائل به رای است چنانکه بعد از صدور هر فتوایی و حکمی عنوان میکرد این نظر ماست و چنین شرط میکرد که اگر پیروین در این مسئله اجماع نداشته باشند،مخالفت او هم در همین مقام است. در زمان او صفویه به عنوان یک جنبش سیاسی شیعی دوازده امامی بهطور فزاینده ای تبلور یافت و حیدر در نظر پیروانش یک شخصیت الهی بود. در زمان شیخ جنید (مرگ ۱۴۶۰ م) صفویه از یک فرقه صوفیانه که حول یک مرید سازماندهی شده بود، به یک جنبش نظامی فعال با سیاست فتح و سلطه تبدیل شد. با این اقدام، درک اصول دین و مسائل شرعی، از انحصار عربی دانان خارج شد و بسیاری از گروههای متوسط و پایین جامعه که سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشتند هم، توانستند از این اطلاعات استفاده کنند. بسیاری از مردم بر این باورند که اگر رنج خود را تحمل کنند، در آخرت پاداش خواهند گرفت. طبق این گزارش، همه اقلیتهای مذهبی به درجات مختلف از تبعیضهایی که بهطور رسمی به خصوص در عرصههای اشتغال، آموزش و مسکن اعمال میشود، رنج میبرند؛ بهائیان همچنان یا از دانشگاهها اخراج میشوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاهها را نمییابند.

کتاب های فلسفه و عرفان

در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی نوشته نجف لکزایی، نویسنده از قول جان فوران مینگارد: « صفویه از سه منبع اساسی مشروعیت بهره میگرفت، بهعنوان نمایندگان مهدی، خود را از نسل موسی کاظم امام هفتم شیعیان میدانستند و مدعی بودند از نوعی عصمت برخوردارند، در رده صوفیهای صفوی خود را مرشد و راهبر معنوی تلقی میکردند و بدین وسیله اطاعت مطلق پیروان را میخواستند. شیخ امینالدین جبرئیل، پدر شیخ صفیالدین اردبیلی که در کلخوران نزدیکی اردبیل سکونت داشت پیروان زیادی داشت. پس از این، عدهٔ زیادی از زردشتیان کشته شدند و گروهی نیز به هند مهاجرت کردند. در این دوره، برخی از آنان دین خود را تغییر دادند و بعضی نیز به خاک عثمانی مهاجرت کردند. «در دوران حیدر تغییر عمدهای در اندیشه بازماندگان شیخ صفیالدین اردبیلی ظاهر میگردد و آن تمایل مفرط به تشیع است. نام سلسلهٔ صفویه از شیخ صفیالدین اردبیلی (نیای شاه اسماعیل یکم) گرفته شدهاست. نخستین شیوخ صفوی همانند شیخ صفیالدین اردبیلی، شیخ صدرالدین موسی، خواجه علی سیاهپوش، شیخ ابراهیم، شیخ جنید و شیخ حیدر (پدر شاه اسماعیل یکم، بنیانگذار پادشاهی صفویه) به دلیل داشتن مریدان فراوان، همواره موجب دغدغه خاطر پادشاهان معاصر خود بودند. او گفتههای تابعین یا دیگران را که به آگاهی داشتن از روایات و آثار مشهور بودند بر فتوای خویش ارجحیت میداد. This art​icle h᠎as been g​en​erated by GSA  C onte​nt G ener​ator D emoversi᠎on᠎!

الف – فتواهای احمدبن حنبل به احادیث و اخبار و آثار سلف صالح مستند بود. سازمان مذهبی سیاسی صفویه سازمانی مخصوص و منحصربهفرد بود. برخی این باور هستند اساساً دگرگونی نوینی در اندیشه و عملکرد سیاسی در این دوره صورت نگرفتهاست، ولی گروه دیگری از پژوهشگران، دورهٔ صفویه را سرآغاز نوزایی ایران، تشیع و اندیشههای شیعی میدانند. حرکت به سوی قدرت سیاسی در شیوخ صفویه از شیخ جنید تحرک و پویایی بیشتری گرفت. نام سلسله صفویه از شیخ صفیالدین اردبیلی (نیای شاه اسماعیل یکم) گرفته شدهاست. شیخ حیدر با حرارت و شوری بیشتر از پدرش شیخ جنید و برای جلب مریدان بیشتر و فداکارتر دست به ایجاد مذهبی زده که مذهب حیدریه نام گرفتهاست اساس این مذهب بر تشیع تعصبآمیز و دشمنی فراوان با اهل تسنن قرار گرفته بود. در بالای این تمبر جدید به زبان فرانسوی نوشته شده «خداوند مرجع و اساس تمام ادیان است» همچنین نمادهایی از ۱۱ مذهب مختلف که دنیا را احاطه کرده ترسیم شدهاست.

به نقل از کتاب سلسله النسب صفویه نوشته ابدال زاهدی، نسب صفیالدین اردبیلی به موسی کاظم هفتمین امام شیعیان و نهایتاً به علی بن ابیطالب میرسد. سعید بن زید · ابوحنیفه به سبب شهرت در علم و تقوا توسط عمره بن هبیره، قاضی القضاه شهر کوفه شد و بخاطر آنکه بعدها منصور خلیفه عباسی قصد انتصاب او را به سمت قاضی بغداد داشت اما چون با مخالفت ابوحنیفه مواجه شد، وی را به زندان افکند. در روز ۳۱ ژانویه ۲۰۰۷ جمهوری کنگو دومین کشوری شد که به مناسبت روز جهانی مذهب (روزی که مراسم بزرگداشت سالگرد آن در تعداد زیادی از شهرهای دنیا به اجرا گذاشته میشود) یک تمبر مخصوص به چاپ رسانید. در این دوره، افراد زیادی به تحصیل علوم دینی پرداختند. دین اسلام پس از حمله اعراب به ایران و آوردن این دین به این سرزمین، کمکم در قبایل و طوایف و ایالات مختلف آن دوران نفوذ پیدا کرده و هرچند در هر قومی با توجه به باورهای آنان بعضاً تفسیرهای گوناگون گرفته، ولی امروزه اسلام، دینی است که تحت قوانین جمهوری اسلامی از بیشترین آزادی در ایران برخوردار است.

کتاب های دینی

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موارد بیشتر بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید