ده نکته برای رشد ادبیات شما

که جهان ذهنی تیره و تار مولف بزرگ ادبیات گوتیک، ممکن است از چه تجاربی در زندگی واقعیاش الهام گرفتهباشد.علاوهبر این، کتاب با تقسیم روایت به دو جریان موازی، و شکستن دیوار چهارم ازطریق خطاب قراردادن خواننده، خودِ «روایت کردن» را در مرکز توجه میگذاشت. با توجه به دیدگاهی که شما دارید، میتوانید چند نمونه موفق از نقد ادبی را نام ببرید؟ گویی نوشتن رمان خوب باید پشتوانه نقد کارهای گذشته را نیز داشته باشد، اما در واقعیت میبینیم که نوعی بیاعتنایی نسبت به آثار منتشرشده از سوی نویسندگان و منتقدان وجود دارد. برای مثال، در دورهای که آلاحمد مینوشت، ترجمه کارهای کامو به ادبیات متعهد جهت میداد و نابرابریهای اجتماعی، سرکوب سیاسی، فقدان آزادی به موضوعات مهمی در رمانهای این دوره تبدیل شد. اینجا متأثر از کارهای رئالیستهای اروپایی هستیم که فاصله طبقاتی بین کارگران و سرمایهداران یا اغنیا و فقرا را به خوبی کاویده بودند. تمایز بین حقیقت و واقعیت کمتر به موضوعاتی مثل بازنمایی ربط پیدا میکند. تمایز بین واقعیت و حقیقت یک تمایز فلسفی است. داستان منثور ایسلندی به نام ساگاس که گفته میشود در سدهٔ ۱۱ میلادی نوشته شده، در مرز بین یک اثر سنتی منظوم حماسی- ملی و یک رمان روانشناسی مدرن قرار دارد.

چون اولین رمانهایی که در ایران ترجمه شدند از نوع رمانهای تاریخی بودند، رمانهایی هم که در ابتدا در کشور ما نوشته شدند غالباً وجهی تاریخی داشتند. طبیعتاً استفاده از مضامین دینی و شخصیتهای تاریخ دین برای بازآفرینی موقعیتهایی که آن شخصیتها در آن درگیر بودند، لازمه نوشتن رمان است و اگر کسی منع کند و بگوید قداست معصومین(ع) شما را باز میدارد از تخیل کردن درباره وضعیتهایی که آن افراد میتوانستند در آن درگیر شوند، این منع به معنای نوشته نشدن رمانهای دینی و بستن درِ خلاقیت در این زمینه است. کسانی که ذوقی مینویسند، کسانی که نقد را نظاممند یاد نگرفتهاند و تصور میکنند اگر نظر شخصیشان را درباره یک فیلم یا رمان بگویند، دست به نقد زدهاند، کسانی که فکر میکنند اگر رمانی را بخوانند و بگویند شخصیتپردازی در آن چه اشکالهایی دارد نقد ادبی کردهاند. اگر دوست دارید فیلم جدید عاشقانه ببینید، به این لیست نگاه کنید. درباره نقد رمان، نمایشنامه و فیلم نیز وضع به همین منوال است.

این رمانها را به عنوان نمونههایی که دگرگونی مضامین و تکنیکهای رمان ایرانی را نشان میدهند بررسی کردهام. چشم و گوش پدرش شده و نادیدهها را به جای پدرش دیده، رشد و نمو کرده، به پستوهای بیت روحانیون وارد شده و مناسبات را به خاطر سپرده است، عاشق شده، راه زندگیاش را انتخاب کرده و در نهایت از دنیا رفته است. علاوه بر صنعتیزاده، از مهمترین نویسندگان رمانهای تاریخی در این دوره، میتوان به محمدباقر خسروی، شیخ موسی نثری و حسن خان بدیع اشاره کرد که هر چهار تن از سیاست پرهیز کردند و به تعبیر حسن کامشاد، پژوهشگر ادبیات فارسی، در جستجوی رهنمودهای اخلاقی، به گذشته حماسی، پهلوانی و باستانی با «دیدی نشات گرفته از ادبیات رمانتیک و حسرتبار ادبیات قرن نوزدهم اروپا» روی آوردند. این دو کار بلیه نقد در کشور ما شده است، طوری که نویسندگان دوست ندارند با این منتقدها نشست و برخاست کنند. با این حال، عموماً چنین پنداشته میشود که نویسندهٔ ادبیات غیرداستانی در هنگام خلق اثر صادق بودهاست. اما از طرف دیگر، گذاشتن محدودیتهای بیدلیل و افراطی برای تخیل، تولید هنری درباره شخصیتهای دینی را با مشکلات جدی مواجه میکند. در کتاب های تاریخ و حدیث لقبهای زیادی برای پیشوای نهم (ع) ذکر شده است از جمله: تقی، جواد، مرضی، متوکل، متقی، زکی، متجب، مرتضی، قانع، عالم ربانی، رضی، مختار، صادق، صابر و فاضل.

منصفی در عرصه ی سرودن ترانه های بومی با اقبال به سمت ترانه هایی که رنگ و بوی اجتماعی داشت در این حوزه تحول اساسی را به وجود آورد ، اجرای ساده و بی شیله پیله ی او با آکورد گیتار هنوز مخاطبان فراوانی دارد و نگاههای بسیاری را به خود جلب کرده است. چون مطالبی که استدعا دارم تشریف عرضی برسد با زندگی خود و خانوادهام بستگی دارد تمنا دارم استدعایم مورد قبول واقع گردد.” و این نامه نیز بنا به درخواست پریوش به مقصد رسیده و اینگونه پی نوشت میشود: “عریضه تقدیمی به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بوسیله دفتر مخصوص” ارسال گردد. بارها دیده شده که نویسندگان چنین رمانهایی به شدت مورد هجمه قرار گرفتند و با چالش مواجه شدند. در سال ۱۳۴۸، نخستین رمان تاریخگرای فارسی با نام سووشون به قلم سیمین دانشور منتشر شد. یک عامل مهم فقدان درس نقد ادبی در دانشگاه است، به گونهای که درس نقد ادبی در رشتهی ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی دو واحد است. به عبارت دیگر، دانشجویی چهار سال در دانشگاه تحصیل میکند و فقط دو واحد نقد به او آموزش داده میشود. Po᠎st h as  be᠎en gen erat​ed  with GSA C​ontent G en᠎er ator Demov ersi᠎on.

دیدگاهتان را بنویسید