دریافت بهترین شعر

این رمان که یکی از بهترین کتاب های احمد محمود است قرار بود جایزه ویژه هیئت داوران را از جشنواره بیست سال ادبیات داستانی دریافت کند که بنا به دلایلی این جایزه به محمود اهدا نشد. از آنجایی که خیال محوریترین عنصر شعری و تشبیه قدرتمند ترین و شایعترین ابزار خیال پردازی است؛ تشبیهات بکار گرفته شده در شعر کودک و نوجوان توسط شاعران فعال دراین حوزه باید متناسب با سطح درک و گروه سنی مخاطبان کودک باشد. عشق و لطافتی که نویسنده به زیبایی آن را به تصویر کشیده و برای مخاطبان جذابیت زیادی دارد. این شاعر و نویسنده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت در این کلاسها نیازمند پیش زمینه ای است به شبستان عنوان کرد: برای شرکت در این نشست ها پیش زمینه ای ضرورت ندارد. در چنین دوره ای است که فاضل گروسی جرات می کند شاهنشاه نامه ی صبا را با شاهنامه ی فردوسی بسنجد و بر آن برتری نهد.اکنون باید از “نقد فنی” که ادیبان، اصول و قوانین آن را مورد بحث و تحقیق قرار داده اند، گفت و گو کرد.  This h​as been c​re at᠎ed  by G SA᠎ Conte nt Gener​at or Dem oversion.

بزرگترین تحول در ادبیات معاصر به سردمداری نیمایوشیج با عنوان «شعرنو» ثبت شده است؛ در این ادبیات، انسان ایرانی در محور و مرکز واقعیات قرار گرفت و کیفیت های متغیر طبیعت و سرشت او مطرح شد؛ از مهم ترین تحولات این تغییر، ظهور شعر کودک بود که در ادبیات سنتی مورد توجه نبود و برای اولین بار در شعرنو جلوه کرد. تجلی شعرکودک، همچون هنر شعر حوزه بزرگسال، در زبان و ساختار خاص آن است، اما تمایز شعر کودک، از شعر بزرگسال، در ضرباهنگ و موسیقی سرشار همراه با ریتم تند زبان، استفاده از دست مایه های زبانی نشاط انگیز، کنش تصویری بالا، بیرونی بودن زبان، استفاده از مکان و محیط بیرونی در شخصیت پردازی مطلق، یک پارچگی و عدم فاصله گذاری و حذف در خط روایی شعر، تک آوایی بودن زبان شعری در محور عمودی، کوتاهی و مقطوع بودن زبان در محور افقی، ترجیح زبان بر پیام، از نشانه های مربوط به حوزه تفکیک شده شعر کودک است. تشکیل دقیق جلسات سمینار دانشجویان، تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورای تخصصی گروه، مراقبت استادان از روند تحصیلی و ارایة مشاوره های به هنگام و کمک به نوجویی و نوآوری در تحقیقات از جمله اقدامات گروه بوده است.

᠎Th​is da᠎ta was c reated ​by GS A  Co nten᠎t Ge nerato᠎r DE​MO.

نمونههای منفرد این نوع داستان در طول تاریخ وجود داشتهاند اما تنها در سدههای اخیر به شکل منظم و مجزا نوشته شدند. ساختار اوزان عروضی بر پایهی طول هجاهاست. شعر نو شامل قالبهای نیمایی، سپید و موج نو است و در قالبهای دیگر بر اساس توجه شاعر به زبان و مفاهیم روز، عنوان «نو» به عنوان پسوند به نام قوالب افزوده میشود، مانند غزل نو. شاعران برجسته معاصر به شعر کودک توجه کرده اند و در کنار مضامین کودکانه، برخی مضامین سیاسی- اجتماعی، تعلیمی نیز در اشعار کودکانه آورده اند که باعث شده علاوه بر کودک، مخاطب بزرگسال نیز از آنها استفاده کند. با رجوع به اشعار شاملو به نماد های متعددی از قبیل نمادهای مرسوم و متداول (عمومی) ، نمادهای شخصی و ابداعی و نمادهای کهن الگویی و جمعی رو به رو می شویم. سپهری لحنی صمیمی و صادقانه و در عین حال ساده که می توان آن را تلفیقی از زبان کودکانه و شاعرانه و نمادین تلقی کرد، برای تبیین کشف و دریافت های عرفانی خود به کار می گیرد. در این دهه، بسیاری از کتابهای منتشر شده در سالهای قبل دوباره چاپ شدند و اگرچه بازار ترجمه هم رونق زیادی پیدا کرد، اما بسیاری از آثار ترجمه، بازنویسی از ترجمههای قبلی بودند.

شعر نو فارسی عنوانی در برابر شعر کهن فارسی است که قرن ۱۴ هجری به وجود آمد و از آنجا که در وزن عروضی و قالب از شعر کهن پیروی نمیکند، آن را «شعر نو» مینامند. در این مقاله با نگاه کلی به «شعر کودک» در ادبیات معاصر، بیان شده است که شعر کودک در شعرنو چه جایگاهی دارد؛ ساختار و مضمون آن چگونه بوده است؛ چه شاعرانی به آن توجه کرده اند و انگیزه و هدف آنها چه بوده است؛ نتایج نشان می دهد با توجه به ساختار باز و شکسته شدن وزن و قافیه در شعر نو، قالب شعرنو قالبی مناسب برای سرودن شعر کودکان است. برخی از پژوهشگران، مانند راجر لونزدیل، اشاره میکنند که در نوشتار زنان تا حدی درونمایههایی مشترک وجود دارد و با توجه به ناامنیهای آموزشی که آنها تجربه میکنند و همچنین کمبود زنان نویسنده که برآمده از رفتار پسزنندهٔ جامعه است، «بیدلیل نیست که نویسندگان زن را در برخی جنبهها به عنوان یک مورد ویژه در نظر بگیریم». غنای موسیقیایی شعر کودک بسیار پیچیده و دشوارتر از کاربرد صحیح دیگر عناصر زبانی است، چراکه استخدام درست و آگاهانه عناصر موسیقیایی در شعرکودک نیازمند دقت، حوصله و از همه مهمتر تسلط و درک درست از زبان کودکانه می باشد.

Th᠎is  data has been done with GSA C ontent᠎ G᠎enerator  DE​MO​.

دیدگاهتان را بنویسید