{درست است} راست راه حل درباره ادبیات و وجود دارد دیگری وسیله…

در این نگاه حداقلی استفاده از ادبیات در حاشیهی آموزشهای رسمی و به عنوان یک فعالیت جانبی تلقی میشود که توان محدودی برای اثرگذاری دارد. نقد مبتنی بر واکنش خواننده از زمان اقلاطون تا زمان پیدایش جنبش رمانتیک در ادبیات (۱۸۰۰ م) نقش خواننده منفعلانه تلقی می شد. گستره ای بی نهایت که یک نکته را از هر زبان که می شنوی نامکرر می گردد. لانگ (ساختار زبان) اصلی ثابت برای گویشوران یک زبان است در حالیکه پارول (گفتار) نمود آوایی زبان در واقع از هم متمایز اند یعنی یک ناشنوا یا کسی که قادر به تکلم نیست، لانگ در ذهن او نهفته است در حالیکه به جای پارول (نمود آوایی) می تواند با نمود حرکتی و ایما و اشاره مفاهیم زبانی را به دیگری منتقل سازد. او اصطلاح همپیوند عاطفی یا به تعبیر بنده «درد مشترک» را مهمترین عامل ارتباط منطقی اثر و خواننده بر می شمارد. منتقدان نو عمدتا به بررسی خود اثر فارغ از زمینه ی تاریخی و زندگی مولف می پردازند و این نوع نقد ( فرمالیسم) رویکردی متن محور دارد. با یک نگاه به سیر شعر فارسی میبینیم که دوران قصیده سرایی و بیان عواطف در ابتدا ی دوره ی شعر فارسی جای خود را به اشعاری جهانشمول تر می دهد و از بیان صرف عواطف شاعر فاصله می گیرد. ​Th is h as been c᠎re᠎at ed by GSA Conte nt Generat or  DEMO!

مثلا اینکه آب در دمای صد درجه می جوشد فقط یک گزاره ی علمی است که منجمد است و فریز شده درحالیکه در ادبیات این حقیقت جوشیدن آب با تخیل و شهود ماهیتی باطنی یافته و ارتباط ما با دنیای روزمره که فقط به بیان صرف عقلی و علمی پدیده ها می پردازد، قطع شده و ما را به فضایی فراتر از گستره ی تکرار پرتاب می کند. نتیجه اینکه تجارب شاعر و نویسنده با تجارب ما این همانی دارند و این انسجام وحدت انداموار متن را پدید آورده و شکل و محتوا یکپارچگی یافته و اینجاست که شعر فقط یک گزاره ی درست و غلط دیگر نیست بلکه مجموعه ای از تنش ها و خصوصیات پاردوکسیکالی است که به یک رقص شبیه است. او میگفت که این ما هستیم که به دنیا معنا می بخشیم (نظریه ی سوبژکتیو ) و علم نشانه ها است که به تولید معنا میپردازد و برآیند متون مختلف و مجزا، ساختار اصلی زبان را نشان می دهد. ق از ابتدای کار او اطلاعی در دسترس نیست و بنابر برخی روایات وی در اوایل عمر در نیشابور دکان عطاری داشت وپس از آنکه از معالجه بیماران دست می کشید به تحقیق شعر و اصول عرفان می پرداخت. Po st has ​be​en generat ed by G SA Content G ener᠎at​or DEMO!

با تامل و تعمق در اشعار و سروده های احمد شاملو به ویژگی هایی برمی خوریم که برخی از این ویژگی ها برگرفته از شاعران پیشین است و برخی دیگر نیز از ذهن وقاد و خلاق او سرچشمه می گیرد. برخی نیز قدیمیترین رمان ایرانی را کتاب ستارگان فریبخورده میدانند که میرزا فتحعلی آخوندزاده آن را در سال 1253 به زبان ترکی نوشته است و در آن حکایت یوسفشاه سَرّاج را نقل میکند. لوی استراوس با به کار بردن نظریه ی سوسور در اساطیر، بر این باور بود که اسطوره، ساختاری شبیه زبان دارد و هر اسطوره نوعی از پارول(گفتار) است که می توان از درون این پارول های مختلف، لانگ یا ساخت کلی اساطیر را دریافت. منتقدان مکتب نقد نو در عین بدیهی پنداشتن استقلال متن، به تاثیرات محتمل متن در خواننده نیز اذعان داشتند و می گفتند بررسی تاثیرات متن ادبی با بررسی خود متن، تفاوت دارد. روزنبلت (Rosenblatt) تاکید داشت که معنای متن، محصول همکاری خواننده و متن است و این تعامل به تبادل تجربه منجر میشود و محرکی است که تجربیات خواننده را در وی زنده میکند. روانگرایان: گروهی هستند که نقش خواننده را بر متن ارجح می دانند و می گویند افکار و عقاید خواننده در شکل دهی به معنا بسیار پررنگ است و خواننده با مشاهده ی خود در درون متن، نظرات خود را بر متن تحمیل می کند و خروجی جدیدی از این مسیر می سازد.

ذهن شاعر یا نویسنده در این نوع نقد حکم یک کاتالیزور را دارد که در واکنش ها شرکت می کند و خروجی واکنش ها،برآیندی از تجارب شخصیت هاییست که مولف خلق کرده ولی این همه تمامی خصلت های شخصیتی خود مولف نیست بلکه نتیجه ی آمیزش شخصیت های اثر اوست. اثر ادبی را جدا از نویسنده و خواننده و دنیای واقعی بررسی میکند و اثر ادبی را پدیدهای خود بسنده و مستقل میداند که باید آن را با محکهای درونی و ذاتی خود آن ـ یعنی برآمده از خود اثر ـ از قبیل غموض و ابهام، انسجام متن و ارتباط اجزایش با هم یعنی روابط بین عناصرمتشکلهاش، تمامیت وکمالش بررسی کرد. کتاب رمان یاقوت کبود اثر کرستین گییر جلد دوم مجموعهی جواهرات گرانبها دربارهی دختری به نام گوئنت شپرد است که برای مدت شانزده سال، برای سفر زمان آموزش دیده و آماده شده بود، برخلاف تصور همه، گوئنت وارث این ژن بوده است. اساطیر مثل زبان، روشی برای طبقه بندی و نظم بخشیدن به جهان پیرامون هستند. Th is w as c re​at ed  with t he  he᠎lp of GSA  Conte​nt  Gen er᠎ator Demov ersion!

دیدگاهتان را بنویسید