خیلی هیجان‌زده. شما احتمالاً نیست انجام شد با شعر

الول ساتن فقید، «استاد برجسته» فارسی دانشگاه ادینبرو، شعر فارسی را «یکی از غنیترین ادبیات شعری جهان» مینامد. «یکی از روز سرد و روشن ماه آوریل بود و عقربههای ساعت، برای ساعت یک نواخته میشدند… این کتاب از سه رمان مختلف تشکیل شده؛ سپیده شمالی (در آمریکا با عنوان قطب نمای شمالی منتشر شده)، خنجر ظریف و دوربین کهربایی که همه در دنیای فانتزی و خیالی با چندین دنیای موازی شکل میگیرند. همراه شدن با لایا در سفرهای هیجانانگیز و غیرقابل پیشبینی در دنیاهای مختلف، وجه جالب دیگر از این رمان است. در این بخش می توانید زیباترین شعر عاشقانه برای همسر را انتخاب کنید و به مناسبت های مختلف مانند ازدواج، تولد، روز عشق، سالگرد ازدواج و … اگر این کتاب را نخوانده باشید هم، به احتمالی نزدیک به ۱۰۰%، نسخه سینمایی سه گانه آن را از خالق مشهورش «پیتر جکسون» دیدهاید! همچنین اگر میخواهید پیش زمینهای از داستان این کتاب داشته باشید، به سراغ کتاب بهشت گمشده میلتون بروید که پولمن در سه گانه خود، تا حدی زیادی آن را دوبارهسازی کرده است. اگر اینطور است، و فقط نسخه فیلمی این اثر را دیدهاید، باید بدانید که اگرچه سه گانه پیتر جکسون تمام عیار است و چیزی کم ندارد، ولی با نخواندن نسخه کتاب هم این اثر چیزهای خیلی زیادی را از سفرهای فرودو و دوستانش از دست دادهاید.

اگرچه چیزی که ما اینجا گفتیم، تنها خلاصهای بسیار محدود و ناچیز از یک رمان به انگلیسی گسترده و عظیم است. چیزی که مخاطب را به این رمان و داستانهای آن جذب میکند، شباهتها و تفاوتهای پیچیده و جذاب این دنیاهای فانتزی با دنیای واقعی است. شاید ناچاری ای که علی معلّم در این بیتها برای پرکردن وزن داشته او را به این تکرار زیبا و یا ذکر کلمه “برادر” در وسط مصراع واداشته و به هر حال، ما در این جا نه تنها احساس تصنّع و تکلّف نمی کنیم که نوعی هنرمندی نیز می یابیم: به ترک چشمه در آغاز شب روانه شدیم دو رودخانه، برادر! باید نقد را به روشی منطقی پیش برد، اثر را فهمید و مراحل مختلف نقد را شناخت و فهمید هر مرحلهای چه کمکی به چارچوب متن نقد میکند. نقد ادبی میتواند به شکل یک گفتمان نظری بر اساس نظریه ادبی باشد یا بحث مفصل تری که حالت گزارش گونه در باب یک اثر ادبی داشته باشد.

Th​is has  been creat ed by GSA Con​tent G​ener at​or Dem oversion​!

کسی که ادعا میکند توان نقد دارد باید با تمام زیر و بم نویسندگی و نقادی آشنایی داشته باشد و این حرف در عمل کاری دشوار، پرزحمت و وقتگیر است و هر کسی حاضر به انجام چنین ریاضتی نیست. جرج اورول در شاهکار خود «۱۹۸۴» که هم اکنون مترادف «رمان های پاد آرمان شهری» شده، وقایع جهانی ترسناک را شرح می دهد که در آن تنها ۳ کشور ابرقدرت به نام های «اوشینیا»، «اوراسیا»، «ایستیشیا» وجود دارد. در این انتخاب هم به ترجمه ها توجه داشته ام و سعی کردم ترجمه های بدی را معرفی نکنم. چون دیگر تقریبا اکثر قریب به اتفاق کتابخوانها با آنها آشنا هستند. اکثر کاراکترهای من مالِ آنجا هستند و درحقیقت آنجا بهنوعی سرزمین موعود و منبع الهام من است. اولین رمانی است که به من نشان داد رمان چیست؟ آیت الله حکیم (قدس سره) نمونه درخشانی از رعایت خلق و خوی تربیتی در ارتباط با شاگردان و طلاب خود بود، و همان گونه که آیت الله خوئی (قدس سره) همین رفتار را با شاگردان خود داشت، من همین اخلاق را در شخصیت آیت الله سیستانی (دام ظله) نیز متبلور یافته ام که ایشان در پایان وقت درس همواره شاگردان را به پرسشگری و انتقاد تشویق میکرد و میفرمود : «باید بپرسید ،حتی اگر در باره شماره صفحه بحث خاصی باشد یا نام کتابی ، تا به گفت وگو با استاد و ارتباط علمی با وی خو بگیرید».

رمانهایی که خوانده ام را یا از کسی که به او اعتماد داشتم، تعریف آن را شنیده ام و یا بعدها خودم از قلم نویسنده ای خوشم آمده و تمام آثارش را خوانده ام . این کتاب داستان خاطرات یک جنتلمن خیالی از طبقه متوسط در عصر ویکتوریایی با نام «چارلز پوتر» است که از اتفاقات روزمره و مراودات اجتماعی خود با طبقات عالی جامعه نوشته است. در مرکز داستان، شخصیتی با نام وینستون اسمیت قرار دارد که مسئولیت تغییر داستانها و خبرهای گذشته و سازگار کردن آنها با سیاستها و قوانین حکومتی را دارد. در دوران سدههای میانه، بوکاچیو از زنان افسانهای و سپند (مقدسی) انجیلی به عنوان نمونههای اخلاقی در کتاب (دربارهٔ زنان نامآور) (۱۳۶۱-۱۳۷۵) استفاده کرد که بعدها الهامبخش کریستین دو پیسان برای نوشتن کتاب شهر بانوان (۱۴۰۵) شد. از این رو منتقدان توجه به ارزش های روانشناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم می شمارند و آن را کلید سایر نقدها می دانند و شعر و ادب را روانشناسی شاعر یا نویسنده می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید