خواب مذهب

مروری کوتاه بر ریشههای انقلاب خراسانی – عباسی و چگونگی شکلگیری دولت عباسی همراه با معرفی مذاهب پدید آمده پیش از آن و نیز مذاهب پدیدار گشته در عصر عباسی و چگونگی تعامل آنها با دربار از مباحث مهم این اثر است که با خواندن آن میتوان فشردهای از تاریخ عصر عباسی و فرقهها و مذاهب آن عصر را بهراحتی به دست آورد و به مدد آن تعامل میان مذهب و سیاست را در دولت عباسی بازشناسایی کرد. اعتقاد بر این بود که مردگان به سرزمین مردگان که شئول نامیده میشد، میروند. از مهمترین ویژگیهای این مذهب، اعتقاد به دوازده امام معصوم و وجود امامی است که حجت خدا و منجی بشریت بر روی زمین خواهد بود. لذا همواره سعی نمودهاند برای مصون ماندن از معصیت و اشتباه، گفتار و کردار نبی خدا و ائمه اطهار علیهمالسلام را به عنوان الگویی برای جامعه بشری، صیانت، عمل و منعکس نموده و برای عدم گمراهی و هدایت در مسیر الیالله، بر کتاب مقدس قرآن و اهلالبیت (ع) تشبث جویند. مزرعی ادامه داد: عبدالرحمن سلمی یکی از نویسندگان نخستین صوفیه است کتابی را با عنوان “حقائق التفسیر” جمع آوری کرده که در این کتاب روایاتی را در رابطه با تفسیر قرآن از امام صادق(ع) نقل کرده است. This da᠎ta has  been creat᠎ed with G​SA Con​te nt Gener at᠎or Demov ersion.

کتاب های دینی

وی از ابوحنیفه و مالک بن انس از روسای مذهب اهل تسنن که شاگردان امام صادق(ع) بودند نام برد و گفت: از ابوحنیفه که دو سال درس امام صادق(ع) را درک کرده این جمله نقل شده که “اگر این دو سال نبود من هلاک می شدم”. امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . این تفاسیر در منابع شیعی ذکر نشده ولی بعد از بررسی مشخص شده که محتوا و مضمون آن در تفاسیر شیعی وجود دارد. مدیر حوزه علمیه امام خمینی(ره) گرگان با بیان اینکه امام صادق(ع) همه منابع چهار گانه فقه را تدریس می کردند، گفت: امام از همه مذاهب اهل تسنن شاگرد داشتند. از مالک بن انس نیز این جمله نقل شده که ” هیچ چشمی ندیده است و هیچ گوشی نشنیده است و بر دل هیچ بشری خطور نکرده است کسی که از جهت فضل و علم و عبادت و ورع برتر از امام صادق(ع) باشد”. شافعی در فتاوی قدیم خود به گفته صحابه عمل کردهاست اما در فتاوی جدیدش، چنانکه بسیاری از اصحابش میگویند به گفته صحابه استناد نکردهاست دلیلش این است که وی گفتههایی از صحابه نقل کرده و سپس با آنها به مخالفت پرداختهاست. لیکن در مقابل عرفان نظری که به مانند فلسفه و صرفا به بیان و ترسیم نظام هستی(از مجردات تا مادیات)، می پردازند، از علم دیگری، موسوم به عرفان عملی نیز سخن گفته می شود. ᠎This c ontent w as c re​ated ᠎with the help  of GSA​ Con᠎te nt Ge​nera​tor DE MO!

کتاب های فلسفه و عرفان

در این آیه مؤمنون آورده شده و فرقی بین اهل تسنن و شیعیان قائل نشده است و گفته که مؤمنان با هم برادرند. همچنین بر اساس آیات و روایات بیّن و فراوان اسلامی و تأیید برخی علمای یهودی و مسیحی، در اصل کتاب مقدس ادیان یهود و نصاری با وجود در دسترس نبودن آنها، اسامی و فضائل حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهمالسلام که در ابتدای دعوت خویش امتی قلیل داشتند و به مرور فزونی یافتند، بیشتر بخوانید درج شده است. چرا که آن بزرگواران انسانهایی آگاه به امور و علوم بودند که بر اساس دستورات باری تعالی برگزیده شدند تا علاوه بر اقامه شریعت و حکومت ربانی بر جهان، معنای تأویلی قانون الهی را به امت خویش ابلاغ نمایند. به بیان دیگر، انسان در محدوده دو حیات طبیعی و معقول قرار گرفته است و وجود آن، از دو بعد مادی و معنوی برخوردار است و برای اینکه احتیاجات او به طور تمام و کمال برآورده شود و به انحراف روی نیاورد و در نتیجه او و جامعه روی سعادت حقیقی، امنیت روانی و بهداشت روانی را به خود ببینند، باید شعور کامل که بر همه اعمال، رفتار، علائق و خواسته های مادی و معنوی موجودات احاطه و اشراف داشته باشد، به دور از صفات زشت و ناتوانی ها و در نهایت رعایت بی طرفی بر اساس یک حکمت متعالی عهده دار مسئولیت عظیم و خطیر راهبری شود.

یقیناً چرخشها و اغراض سیاسی دربار عباسی در تعامل با برخی مذاهب و تقابل با جماعت دیگر، در رشد و گسترش یا محدودیت و ممنوعیت آنها موثر و کارآمد بوده است. با این وجود، علی رغم تعدد مذاهب شیعی و محدودیتهای به وجود آمده از سوی دستگاههای حاکمه نه تنها خللی در رشد و گسترش مذهب امامیه ایجاد نشد بلکه این آئین حقانی و باورهای بنیادین آن که مبتنی بر تفسیر قرآن و سنت بود و ریشه در عصر پیامبر (ص) و جانشینان برحقش داشت، از طریق این قائدان الهی پشت به پشت تداوم و توسعه یافت. وی می افزاید: برای گسترش مفاهیم دینی و استقبال از آنها مسوولان باید از سفارش دادن کتاب در این حوزه پرهیز کنند و نویسندگان نیز قلم خود را نسبت به این حوزه متعهد کرده و با جدی گرفتن علوم دینی و مفاهیم قرآنی، کار تولید انبوه این آثار را به کیفی شدن و محتوای درونی بکشانند تا نیاز مخاطبان این حوزه را پاسخ داده و بر تعداد آنها بیفزایند. بنابراین باید برای درک حقیقت آن و برخورداری از این گوهر وجودی و تمییز مراتب و ارزش گزاری این مراتب دقت خاصی داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید