خرید کتاب ورزشی سوال: آیا اندازه مهم است؟

مطالعة روانشناسی و استفاده از آن در موقعیت ورزشی شخص را توانا میسازد تا 1- رفتاری را توصیف کند (ورزشکاران تیمی که پیوسته برنده میشوند نسبت به گروه دیگر دوستانهتر رفتار میکنند تا ورزشکارانی که پیوسته میبازند) 2- رفتاری را تبیین کند (شکست غیر منتظره ممکن است به این سبب روی داده باشد که تیم خودی برانگیختگی لازم را نداشت. روانشناسی ورزش از نیمة سالهای 1980 بیشتر با زمینههایی ارتباط یافت که فراتر از عملکرد ورزشی میروند شایان توجه ترین زمینهها مطالعة روان فیزیولوژی (Psychophysiology) روانشناسی تمرین (exercise psychology) بودهاند در حالی که پژوهش و فعالیت روانشناسی ورزش به گونة سنتی متوجه پرسشنامههای روانشناسی و نتایج علمی بودند پژوهش روان فیزیولوژیکی پاسخهای فیزیولوژیکی (بدنی) را که بر شناخت (cognition) (اندیشه و عواطف) و عملکرد اثر میگذارند و یا آن را همراهی میکنند مطالعه میکند برای نمونه اگر عملکرد ضعیف به اضطراب بالا نسبت داده شود شایان توجه خواهد بود که بدانیم آیا تغییرات و تنش عضلانی میزان ضربان قلب و با پاسخهای بدنی دیگر نیز مانع عملکرد میشود یا نه چنین دادههایی به مربیان و دانشمندان ورزش امکان میدهد تا استفاده از برخی فنون روانی را پیشنهاد کنند (برای مثال شل کردن عضلات و خیال پردازی) تا اثر این تغییرات نامطلوب در فرآیندهای جسمانی را کاهش دهد پژوهشهای منتشر شده در سالهای اخیر اغلب در بردارندة اندازه گیریهای فیزیولوژیکی هستند که در تبیین ارتباطهای علت و معلولی احتمال بین عواطف و اندیشه های شخص و عملکرد بدنی او مفید خواهد بود.  C​ontent w as created by ketabtala C on tent  Gen erat or Demov᠎ersi on᠎!

کتاب ورزشی دیجی کالا

چیز تاسیس آزمایشگاهها یادگیری حرکتی رواج یافت که از جمله میتوان آزمایشگاهی را نام برد که توسط جان لاتر در دانشگاه پنسیلوانیا کلارنس رگزدیل در دانشگاه ویسکانسین سی اچ مک لوی در دانشگاه آیوا و شاید از همه معروفتر فرانکلین هنری در دانشگاه کالیفرنیا در بر کلی تاسیس شد. اکنون باید روشن شده باشد که روانشناسی در بردارندة زمینة علمی چند بعدی ازمطالعه و عمل است روانشناسی ورزش از بسیاری از علوم سنتی روانشناسی مشتق و بنابراین در برگیرندة روانشناسی اجتماعی (مطالعه رفتار گروهی و عوامل محیطی موقعیتی که بر عواطف و اعمال شخص اثر میگذرارند.) روان شناسی شناختی (ارتباط بین اندیشه ها عواطف و اعمال شخص اثر میگذارند روان شناسی شناختی ارتباط بین اندیشهها عواطف و عملکرد روان شناسی رشد (تغییرهای شناختی و رفتاری همراه با افزایش سن) روانشناسی تربیتی (عواملی که بر یادگیری و یادآوری راهبردها و مهارتهای ورزشی اثر میگذارند. برای بسیاری از ورزشکاران راهبردهای خود انگیختگی (برای نمونه بالا بردن روحیه یا ابزار خشم) خواه به منظور جلب و برانگیختن پاسخ هواخواهی از سوی تماشاگران باشد یا نباشد بخش جدانشدنی آمادگی روانی و بالانگه داشتن عملکرد در سطح مطلوب است. روانشناسی ورزش در بردارندة گزینش درست و برانگیختن ورزشکاران است به گونهای که هر ورزشکار بتواند در بالاترین حد توانایی خود به رقابت بپردازد ورزشکاران در این راستا باید راهبردهایی را به کار گیرند تا رقیبان را روحیهزدایی کنند با سطح بسیاری بالای فشار مقابله و یا آن را کم کنند از داروها سوء استفاده نکنند راهبردهای تیمی موفقیت آمیزی را به کار گیرند و مهارتها را آموزش دهند و بیاموزند. This post has ​been writt en  with ketabtala C​onte᠎nt Generat or ᠎DEMO᠎!

4 سوال درباره ورزشی پاسخ داده شده است.

روانشناسی بالینی (بررسی موضوها شخصی که نیازمند مشاورة حرفهای است به گونهای که احساس رضایت شخصی در ورزش به رسیدن به حداکثر عملکرد به دست آید) و بسیاری دیگر است این شاخههای علمی روان شناسی در نگارة 2-1 نشان داده شده اند روان شناسی تمرین تنها شاخهای است که در روانشناسی جنبة سنتی ندارد اگرچه از نزدیک با روانشناسی بهداشت ارتباط دارد. مربی ورزش در ورزشهای تیمی چگونه میتواند کنش متقابل همة بازیکنان تیمی را سهولت بخشد به گونهای که بتواند هویت گروهی رضایت بازیکن و همبستگی گروهی را تقویت کند اما صبر کنید آیا واقعا تفاوتی میکند آیا برآوردن نیازهای پیوند گروهی و با هم بودن گروهی بازکنان ارتباط چندانی با موفق شدن یا نشدن تیم دارد آیا عملکرد بازیکنی از احساس رضایت او در بودن عضوی از تیم و یا داشتن و نداشتن دوستان نزدیکی در تیم تاثیر میپذیرد اگر تنها هدف مربی در ورزش برنده شدن باشد آیا لازم است دربارة نیازهای اجتماعی و عاطفی ورزشکار نگران باشد نوشتار شایان توجهی از روانشناسی ورزش به این موضوع اختصاص یافته است که چرا رهبران ورزشی در صورت خواستن یک تیم موفق باید نگران موضوعهایی باشند که فراتر از عملکرد بازیکن میرود. آیا متوجه هستید که شادی و صمیمیت با هم مرتبط هستند؟

اما آیا همه مربیان ورزش از این موضوعهای روانی مهم آگاه هستند؟ هدف این سازمانها این است که برای دانشمندان و دستاندرکاران در روانشناسی ورزش هویتی ملی و بینالمللی حاکی از نظام علمی ایجاد کنند همچنین فرصتی فراهم میکنند تا اعضایشان سالانه ملاقات کنند تا 1- ایدههای خود را مبادله کنند 2- تجارب پژوهشی خود را توضیح دهند 3- با دانشمندان و دست اندرکاران شناخته شده ای که کارها و تخصصهایشان در زمینههای قابل کاربرد در رفتار ورزشی است صحبت و تبادل نظر کنند 4- دربارة موضوعهای بحث انگیز بحث کنند و شاید تصمیم بگیرند 5- به کلاسها و بخش های مربوطة خود ایدههای جدید و مهیجی ببرند که از زمینة مورد نظر سرچشمه میگیرند از این سازمانها نشریههای علمی جدیدی پا گرفتهاند که نیازهای این زمینة پژوهشی گسترش یابنده را بر طرف میکنند روان شناسی ورزش اکنون توسط اعضای جامعه دانشگاهی به عنوان علمی معتبر شناخته میشود. اهمیت فلسفه در تمام موقعیتهای زندگی غیر قابل انکار است. اهداف عمدة روانشناسی ورزش توصیف تبیین و پیشبینی نگرشها احساسها و رفتارهای شرکت کنندگان در ورزش است از جمله ورزشکاران مربیان ورزش و حتی تماشاگران اشخاص آشنا با عواملی که زیرساز رقابت ورزش هستند را روانشناس ورزش مینامند روان شناسان ورزش بالینی در کنش متقابل مستقیم با ورزشکاران و با استفاده از یافتههای پژوهشی به آنها کمک کنند تا با موانعی که مانع رسیدن آنها به عملکرد بالقوهشان میشود مقابله کنند از سوی دیگر روان شناسان تربیتی ورزش مهارتهای روانی را آموزش میدهند تا ورزشکاران مربیان ورزش و دانشجویان را دربارة برطرف کردن این موانع آگاه کنند روان شناسان پژوهشی ورزش اثرهای رفتارهای درمانی مختلف و موقعیتهای محیطی بر وضع روانی ورزشکار توانایی اجرای مهارتهای ورزشی یا هر دو را بررسی میکنند شاخههای جدیدتر مطالعه در بردارندة و روان فیزیولوژی و روان شناسی تمرین هستند که هر دو رهیافتهای گسترده و پچیده تری را برای مطالعه عملکرد انسانی ارائه میکنند. ​Post was generated ᠎by ketabtala C on​tent  Gen᠎erator D emover​sion.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت منبع.

دیدگاهتان را بنویسید