حقیقت ادبیات در ده کلمه کوچک

صورت دیگر آن کاهش چشم­گیر زبانهای محلی و میل هرچه­بیشتر به استفاده از زبان انگلیسی است، که این خود، نشان­گر میل ادبیات پیرامونی برای به­رسمیت­شناخته­شدن ازسوی جهان مرکزی (اروپا) است. بسیاری از تأملات فلسفی و یا حقایق علمی که در حوزهی شعر داخل میشود، همه اندیشههایی هستند که از یک سوی با واقیعت جهان و با ذهن منطقی ما سروکار دارند و از سوی دیگر با حس و تجربههای شعوری و شهودی ما. از آنسو، روشنفکران مصری که پیشتاز کشورهای عربی هستند یا حتی روشنفکران دیگر کشورهای عربی نیز کموبیش به سمت پذیرش ما حرکت کردهاند و آنها هم با ما همراهی میکنند. به همین مناسبت است که گفتار سعدی همواره حتی در عصر او جاذب و دلنشین بوده و به سهولت انتشار یافته است. رودکی نیز آوازی خوش داشت و همین امر سبب شد که ابوالعبک بختیار که در نواختن بربط استاد بود وی را به شاگردی پذیرفت و به او بربط آموخت. Post was cre at ed by G SA C ontent​ G en​erat​or Demover​sion.

این امر ناشی از آن است که فرایند جهانی­شدن با همگون­سازی و درنهایت منحل­کردن تکثر زبانهای محلی موجود در قالب زبانی واحد در ادبیات ظاهر شده است. «سایههای غار» نخسیتن مجموعه شهریار مندنیپور در سال 68 منتشر شد و پس از آن «مومیا و عسل»، «شرق بنفشه»، «آبی ماورای بحار» و آخرینش هم «هفت ناخدا» در سال 99. از او هیچ برگزیدهای منتشر نشده است. عطار به کثرت شعر و تالیفات مشهور است تعداد نوشته های او را مجموعا (از نظم و نثر) بعدد سوره های قرآن ۱۱۴ کتاب به وی نسبت داده اند که مقداری از آنها موجود و بقیه از بین رفته ست و مشهورترین آثار او به نام تذکره الاولیا است که به نثر فارسی نوشته شده پس از آن منطق الطیر است که شامل پنج هزار بیت است. همچنین در کتابراه هزاران کتاب رایگان نیز قابل دانلود است. دردوران حیاتش دولت سامانی روبه ضعف نهاد و در نتیجه غلامات ترک قدرت یافته و هریک بر مسندی تکیه کرده بودند. در واقع میتوان گفت، واژه-مفهوم نظریه، مبتنی بر نگرش و راهکار علمی است و اگر در تعریف ادبیات، علمی بودنش مورد تردید باشد، ابداع و طرح موضوعی به نام نظریه ادبی، اساساً بلا موضوع خواهد شد؛ زیرا عدهای باور دارند که ادبیات با عواطف و احساسات و خروجی تراوشهای عاطفی از ذهن و جاری شدن آن بر زبان (گفتار و نوشتار) تأکید بسیار دارند.

در این طرح 44 نفر از استان ها شناسایی می شوند و در یک دوره هفت هشت ماهه زیر نظر اساتید نوشتن رمان را آغاز می کنند. وی تحصیل علوم و کمالات را در زادگاه خود آغاز کرد و مجالس درس علمای بزرگ زمانه را درک کرد و در علوم به مقامی رفیع نائل آمد. بهطور قطع میتوان ادعا کرد که حدود 80 درصد از غزلیات خوب فارسی همه دارای ردیف هستند. و در همان جا نیز از دنیا رفت.ناصر خسرو یکی از چند قصیده سرای درجه اول زبان فارسی در طول تاریخ ادب ایران به شمار می رود و در شیوه ی خاص خود چهره ای است یگانه. شاید بتوان او را بزرگترین داستانسرای ایران دانست چه داستان هایی را که سروده همگی جزو شاهکارهای ادبیات فارسی به شمار می آید. او با این نقل قول در واقع نشان میدهد که با خواهرزادهاش همعقیده است و روشن است که این تصمیمی است که خودش گرفته است.

وقتی شرط محقق میشود؛ درویش مصطفی همانطور که سالها قبل قول داده بود خبر میدهد که فردا برای خواندن خطبه عقد میآید، ولی وصال مهتاب و علی در روی زمین صورت نمیگیرد. حافظ با قرآن شریف بسیار مانوس بود و آنرا حفظ داشت و تخلصش مشعر بر آن است. پدرش بهاء الدین محمد در عهد اتابکان سلغری از اصفهان به شیراز رفت و حافظ در شیراز به دنیا آمد. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب متخلص به حافظ ۷۲۶ – ۷۲۹ ه . نورالدین عبدالرحمن بن نظام الدین دشتی متخلص به جامی (۸۱۷ – ۸۹۸ ه . دیوان جامی شامل قصیده ترجیع بند غزل ملمع و قطعه ادبی است. جامی اخرین شاعر متصوف ایرانی بود و بدین سبب لقب خاتم الشعرا را گرفت. منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثهای در خویش احساس میکند و از خواننده یا شنونده میخواهد که با وی در این احساس داشته باشد. در تمام نظریههایی که دربارهی ماهیت و حقیقت شعر ابراز شده است به این موضوع که شعر انگیختهی عاطفه، در ارتباط با شاعر و انگیزندهی عاطفه در ارتباط با مخاطب است، اذعان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید