حقایق کثیف درباره مذهب فاش شد

مذهب مانی (۲۱۵-۲۷۶م) آمیزهای از آیینهای زرتشتی – مسیحی – بودایی و فلسفهٔ یونانی و اساطیر قدیم است. توجه به امور معنوی، زهد و پرهیزگاری و بیاعتنایی به امور مادی و انصراف و بیتوجهی به دنیا از ویژگیهای عمومی مذاهب و ادیان است، در برخی ادیان مانند دین موسوی نشانههای این مطلب اندک است، ولی در بعضی آیینها مانند مسیحیت و آیین بودایی و تائوگرایی و دیگران این مطلب قویتر است. سالک در مراحل ابتدایی سلوک، میپندارد که نفس موجودی واقعی است، ولیکن در مراحل بعدی، آن پندار از بین میرود و به یقین درک میکند که «هستی» تنها از آن خداست و بس. قلمرو ماد به شمال بین النهرین و بخش زیادی از آسیای صغیر گسترش یافت. مایکل پرسینگر و همکارانش در دانشگاه لورنتیان به تحقیق دربارۀ رابطۀ بین حس حضورِ خدا یا ذاتها و نفوسِ دیگر با فعالیتهای مغز پرداختند. 1- علومی”فردی” هستند که محصول آن فواید و نتایجی در جهت معرفت و شناخت خدا، هستی دارد و برای تسکین یا ارضاء حس حقیقت جوی “فرد انسان” کاربرد دارند، سخنان تخصصی اهل معرفت نیز برای اکثر افراد دیگر، غیر قابل درک و فهم بوده و هست و در نهایت، کاربرد عملی در زندگی اجتماعی و جامعه ندارند.  Post has be᠎en c reat​ed wi᠎th t he help ᠎of GSA C on tent Gen​erator  Demover si᠎on!

حتی میتوانستند محل حضور آنها را نیز مشخص کنند.

2- این علوم، با محوریت شناخت خدا، جهان و انسان و به عبارتی، سلسله علل و معلولات هستی، در مرحله نخست: اهل فلسفه و عرفان را به منشأ و علت العلل(خدا در تعابیر دینی)، آگاه و “عارف” می کنند. عالِم علوم معرفتی(عرفان و فلسفه) در مسیر شناخت خدا، جهان، انسان و بررسی سلسله علل و معلولات هستی و اغلب ماوراءطبیعی، نهایتاً به معرفتی- ناقص یا کامل- از کلیات مذکور بویژه علت العلل هستی می رسد. سیر الی اللهّ بدبن بدین معنی است که سالک چنان سیر میکند که از هستیِ نفسانیِ خود، نیست میشود و به هستی خدا، هست میگردد. در باب ایمان و کفر، ابوحنفیه معتقد به زیاد و کم بودن آنها نیست و اصل ایمان و کفر را تصدیق و انکار میداند. حتی میتوانستند محل حضور آنها را نیز مشخص کنند. عرفان در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی، رایج است. با صرف نظر از اضرار به نفس- حتی اگر آن را عمل مباح و یا مستحبی بدانیم، یکى از آسیبهاى آن در حال حاضر، وهن دین و مذهب است. یکی از سؤالاتی که گاها، مطرح شده و شاید به ذهن برخی دوستان فرهیخته نیز متبادر گردیده، فایده “فلسفه و عرفان” و تحلیل آثار فردی و اجتماعی آن در جامعه است.

Th᠎is a rtic᠎le was w ri tt​en by GSA Con​te nt Generat or DEMO!

مخالفان این دسته از افراد معتقدند که روحانیون دینی، عرفانی و فلسفی، فقط و بطور فردی به این امور بپردازند و سرایت این علوم معرفتی و معنوی به سیاست و اداره جوامع را به صلاح نمی دانند. در نهایت، این موضوع همیشه مطرح است چگونه فلسفه و عرفانی که از نیازهای فطری(کتب و ادیان آسمانی)، منشأ گرفته می تواند راهکارها و الگوهای فطری یا تازه ای در رفع دغدغه های مادی و معنوی، به جوامع بشری ارائه دهند؟ و چون تحقیق و کاوش او ذهنی، عقلی یا از راه دل (نفسی) است، به گونه ای از رشد عقلی، نفسی یا روحی نیز نائل می گردد. دسته ای از عرفای ایران، بر این باورند که ممکن است سالک بتواند همه مواردی که گفته شد را بداند و نادانسته ای برای وی باقی نماند، ولی گروه دیگری از عرفا، بر این قائل هستند که چون عمر انسان کوتاه است و حکمت و علم خدا بسیار، فلذا سیر فی الله نهایتی ندارد. عرفان، نوعی روش برای حصول و رسیدن به حقیقت است؛ و بر این فرض، بنا شدهاست که عقل و حواس پنجگانه، به دلیل خطاهای ادراکی، قابل اتکا نیستند و به تنهایی، قادر به درک حقیقت نمیباشند و از این رو، به نوعی تلاش برای درک بیواسطه حقایق نیاز است که بدان، عرفان میگویند.

بنا به گفته عرفا، سیر الی الله دارای نهایت است، ولیکن سیر فی الله نهایتی ندارد. اما این کار از یک راه ممکن است و آن اینکه: وجود خویش از بدی و فسادی که منسوب به تاریکی است، پاک کند؛ و از لذات این جهانی چون زن خواستن و گوشت خوردن و شراب خوردن و مال گردآوردن و نفس پرستیدن خودداری کند. از آن جا که انسان، خلیفه الله و اشرف مخلوقات است و روحی الهی در وجود او دمیده شده و خودشناسی، مقدمه خداشناسی قرار گرفته است، ضرورت معرفت نفس مشخص می شود. و انتخاب خلیفه بهطور ایدهآل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام میشود. بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار دانایی؛ مانایی ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان برگزار میشود. و دیگر علوم اسلامی جهانبیننگر مانند فلسفه، کلام و اخلاق به مراتب با تعالی و جدیت بیشتر به دنبال حقیقت و خداجویی است و میتوان از آن به عنوان علمی یاد کرد. عرفان یهود از جمله بوسیله فلسطینیان یا فرقهٔ ربانیم ترویج شده که تعالیم آنها در تلمود جلوهگر است و نیز فرقهٔ یهود اسکندریه که عرفان یهود را با روش حکیمان یونان درآمیختند؛ و حکمت اسکندرانی افلوطین که مظهر کاملی از عرفان و ترکیبی از حکمت افلاطون و علم کلام یهود و دیگر عوامل است.

بیش از حد شلوغ؟ این نکات را برای ساده کردن مذهب خود امتحان کنید

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از این سایت ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید