توجه: کتاب

برای یک خواننده، هیچ چیز بدتر از این نیست که یک فصل کتاب ۵ صفحه باشد و فصل بعدی ۱۰۰ صفحه. 1. نیم صفحه عنوان (Half Title Page): این صفحه میبایست صرفاً حاوی عنوان کتاب باشد و هیچ چیز دیگری در این صفحه ذکر نمیگردد. عمدهترین مشکل نویسندگان و مؤلفین کتاب این است: این عقیده که هم اکنون هیچ چیز دیگری برای نگارش و ادامه کار وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در آینده هم نخواهد توانست پیدا کند. توجه به حجم هر فصل بسیار مهم است چون خواندن کتاب را برای خواننده سادهتر میکند. در این مورد، بهتر است بر حسب حیطهای که در آن کار میکنید با یک فرد متخصص مشورت کنید تا او شما دانش و یا ذوق و قریحه شما را با توجه به چیزهایی که نوشتهاید مورد ارزیابی قرار دهد. ۵. مشخص کنید که چه کسی شخصیت اصلی داستان شماست: ممکن است کتابتان چندین شخصیت اصلی داشته باشد، ولی باید توجه داشته باشید که قهرمان داستان شما باید یک فرد باشد. اگر نوشتار خود را با صدای بلند برای خود بخوانید ممکن است نظرتان راجع به استفاده از واژگان و نقاط ضعف ساختاری کتاب دچار تغییرات اساسی شود.

یادداشت های تفصیلی در مورد کتاب به ترتیب گام به گام

۱۲. بعد از نگارش کامل کتاب، آن را برای مدتی کنار بگذارید و مجدداً به سراغاش بروید: تقریباً تمامی نویسندگان وقتی کتاب را تمام میکنند این حس را دارند که کتاب نگارش شده یک کتاب ایدهآل و فارغ از اشتباهی است؛ اما همین که بعد از گذشت چند روز کتاب را مجدداً مطالعه میکنند اشکالات آن سرریز میشود: اشکالاتی مانند دستور زبان اشتباه، ساختار نامفهوم، غلطهای املایی، عدم شفافیت در کاربرد برخی واژگان و موارد مشابه. در برخی از حوزهها مانند حوزه کامپیوتر و حیطه برنامه نویسی، از آنجایی که مؤلف احساس میکند بسیاری از مخاطبینش از طریق زبان انگلیسی بهتر میتوانند مفاهیم را درک کنند و یا اینکه انتقال آموزهها از آنجایی که هنوز برای بسیاری از واژگان معادلهای فارسی وجود ندارد و یا اینکه برای ترجمه برخی اصطلاحات معادلهای مشترکی وجود ندارد ترجیح میدهند اگر کتابی در این زمینه بنویسند به زبان انگلیسی نوشته شود. انتشارات دهکده زبان با فعالیت و کوشش فراوان در زمینه عمده فروشی کتاب با تخفیفهای فوقالعاده و جلب رضایت مشتریان خود، جایگاه ویژهای را دربین خریداران کتاب کسب نموده است. Th​is post was ​do ne wi th the ​he᠎lp of ketabtala C​on tent Gener at or D​em​ov ersion!

فروش کتاب عمده برای انواع زبانها با موضوعات مختلف اعم از کتاب های کودک و نوجوان، کتاب های روانشناسی، دانشگاهی، فنی و مهندسی و … متاسفانه هستند افرادی که با ترجمه متون مختلف از آثار مختلف کتابی را سازماندهی میکنند و آن را یک اثر تألیفی به نام خود به بازار کتاب روانه فروش اینترنتی کتاب میکنند. واقعیت هیچ کاری راحت نیست و در همه کارها انسانها احساس خستگی میکنند. بسیاری از افراد صرفاً برای داشتن یک اثر چاپ شده شروع به نگارش یک کتاب دانشگاهی یا رمان و شعر میکنند بدون اینکه، علم، تخیل و ذوق و قریجه آن را داشته باشند. نگارش کتاب، چاپ کتاب و در نهایت فروش و پرمخاطب بودن آن به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که میتوان اصلیترین عامل آن را در فرآیند نگارش جستجو کرد. نویسندگان کتاب در کار نگارش کتاب مهارتهای بسیار زیادی را لازم دارند تا بتوانند کتابی را به صورت کامل نوشته و به چاپ و انتشار برسانند. در این حالت به جای اینکه یک ساعت یا دو ساعت بنشینید و به خودتان فشار بیاورید، بهتر است کار نوشتن را به بخشهای مختلفی در روز تقسیم کنید یا خودتان در طول روز استراحت دهید تا فکرتان آزاد شود؛ مجدداً طبق بند یک فرآیند نگارش را پیگیری کنید.

کافی است شما یک موضوع یا ایده را در ذهن خود داشته باشید، مطالب مرتبط با آن را بنویسید و یا جمع آوری کنید و شروع به تدوین کتاب و چاپ آن نمایید. اگر شما هم با وجود ایدههای خلاق و فراوانی که برای نوشتن یک کتاب در ذهن خود دارید؛ اما از تصور اینکه روزانه برای ساعتها گوشهای بنشینید و به نوشتن مشغول شوید وحشت دارید حتما این متن را بخوانید تا با خیالی آسودهتر خودکار را برداشته و شروع به نوشتن کنید و قدم اول خود را برای چاپ کتاب بردارید. تعریف دیگری نیز کتاب را «مجموعهای از لوحهای چوبی یا عاجی یا مجموعهای از ورقهای کاغذ، پوست آهو یا مادهای مانند آن، اعم از دستنویس یا چاپی که با هم به نخ کشیده یا صحافی شده باشند» معرفی کردهاست. به دلیل اینکه برای چاپ یک کتاب نیاز به همکاری بیش از پنج تیم از جمله تیم طراحی جلد، صفحه آرایی، ویراستاری، اخذ مجوزها و چاپ و صحافی است، این بخش دارای اهمیت زیادی میباشد. در واقع، اصول چاپ کتاب و فروش آن زمانی اهمیت پیدا میکند که فایلی برای چاپ وجود داشته باشد! توضیح این مساله تاحدودی سخت است اما برای روشن شدن آن اجازه دهید مثالی بزنیم.

دیدگاهتان را بنویسید