تفاوت بین ادبیات و Google

بیراه نیست که دکتر شفیعی کدکنی هم «ایقاع» را اصل اصیل شعر فارسی میداند. در مطالعات سبک شناسانه و همچنین نقد ادبی به معنای مدرن آن، اگرچه با پیشینهای نه چندان طولانی روبهرو هستیم، پژوهشگران ادب فارسی در این حوزهها نیز کوشش فراوانی نمودهاند و تلاش برای بومیسازی این گونه از مباحث، یکی از مهمترین عرصههای پژوهشی در مطالعات ادبی معاصر به شمار میآید. «گفتار»، «نوشتار» «نقدوار» و «رهیار» بخشهای این شماره را تشکیل میدهند که هرکدام به شکلهای گوناگون ادبیات مهاجرت را در برخی از کتب منتشرشده معرفی و نقد میکند. تصمیمی به ظاهر ناگهانی و عجیبوغریب که علاوه بر مرد، خواننده را هم گیج میکند. علاوه بر صادق هدایت یکی دیگر از نویسندگان مطرح ایرانی به نام غلامحسین ساعدی نیز در این آرامگاه به خاک سپرده شده است. ق از مردم گنجه بود و در این شهر می زیست و در هیمن شهر وفات یافت. در آن زمان داستانی به عنوان مرگ در مجله ایران شهر به چاپ رساند و مقالهای نیز به عنوان جادوگری در ایران نوشت. جدا از مرگاندیشی هدایت به عنوان یکی از افراد آگاه جامع مرگ را به عنوان نماد هویت ایرانی معرفی میکند که در سراسر تاریخ اسیر خونریزی ویرانی بوده است. کتاب رمان کشیش ویکفیلد نوشتهی الیور گولداسمیت ، بعد از قریب به سیصد سال هنوز به سرعت با شما رابطهی عاطفی برقرار میکند و خود را در ماجرا ناظر بیطرف نمیپندارید.

روزنبلت (Rosenblatt) تاکید داشت که معنای متن، محصول همکاری خواننده و متن است و این تعامل به تبادل تجربه منجر میشود و محرکی است که تجربیات خواننده را در وی زنده میکند. پس از همکاری در نگارش مجموعه انیران به همراه بزرگ علوی و علی شیراز پورپرتو نمایشنامه مازیار و مجموعه سایه روشن را منتشر کرد. او خودش را از روی پلی به نام مارن در فرانسه انداخت. پیکر صادق هدایت با تشیع اندکی ایرانی مقیم فرانسه و شهروندان فرانسوی در گورستانی به نام پرلاشیز پاریس به خاک سپرده شد. او علاقه زیادی به رشته خود نداشت و به دلیل جذابیت کشور فرانسه که معدن تمدن جهان غرب بود به این کشور سفر کرده بود. این کتاب با یک نگاه انتقادی به جهان غرب و سیستمهای حکومتی آن نگرسته است و این نکته را میتوان در زیر کلمات آن دید که امپراتوری جدید در قرن بیستم شکل گرفته است به نام سرمایهداری و ریشه آن به قرنها پیش و تفکر خردگرایی عصر روشنگری برمیگردد. صادق هدایت آثار زیادی دارد که برخی از آنها تحت عنوان کتاب و برخی دیگر در روزنامه و مجلات منتشر شدهاند. درونمایههای اغلب آثار او انتقادی بوده و به زبان ساده، تلخ، زهرآگین و گاهی طنزآلود نوشته شدهاند.  Con te​nt h​as ​been c​reated by GSA Con᠎te​nt G en᠎er᠎at​or Dem᠎oversion​.

این مترجم درباره ترجمه از زبان کرهای به ایسنا گفته: «در ایران اولین کسی هستم که به صورت آکادمیک زبان کرهای خواندهام. در آنجا با فراگیری زبان پهلوی نزد دانشمندان پارسی موفق شد کارنامه اردشیر بابکان را از زبان پهلوی به فارسی ترجمه کند. در تلاش برای کشف معنای زندگی سر از آفریقا درمیآورد و روزهای طولانی را با مردم قبایل دوردست اعماق آفریقا میگذراند. آثار به جای مانده ۴۸ سال زندگی صادق هدایت بسیار پربار هستند. در واقع نمیتوان از تاریخ پربار ادبیات فارسی صحبت کرد و به سعدی اشارهای نداشت. صادق هدایت تا پایان عمر گیاهخوار باقیمانده و استفاده از خوراک خون را مانع از پیشرفته انسانی دانست. از ویژگیهای مهم نثر هدایت تا پیش از سالهای پایانی عمر میتوان به ناسیونالیسم ایرانی اشاره کرد. جزء جدانشدنی از آثار هدایت که در تمام داستانهای او تجلی دارد مرگ است. اوج ناامیدی هدایت را میتوان در اثری به نام توپ مرواری مشاهده کرد، کتابی که با نام مستعار هادی صادق بود و تا پس از مرگ او به چاپ نرسید. در سال ۱۳۸۱ این منزل به عنوان مهد کودک مورد استفاده قرار میگرفته و پس از اعتراضهای جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت این منزل به کتابخانه تغییر پیدا کرد.

در دوره های گذشته گاهی نشستهایی در این کشورها هم برگزار میشد که امسال به دلیل محدودیت زمانی میسر نشد. براساس اسناد موجود، دستکم از زمان افلاطون و ارسطو، استعاره یکی از ابزارهای سخنوری و شاعری محسوب میشد و در منطق نیز هنگام بررسی انواع کلام، از لحاظ معنی، استعاره چونان یکی از تمهیدات ادبی طرف توجه بود. پس از فارغالتحصیل شدن صادق هدایت در مدرسه سن لویی در سال ۱۳۰۳ با اولین گروه اعزامی دانشجویان به اروپا راهی این کشور شد و تحصیلات خود را در رشته ریاضیات محض آغاز کرد. انتقاد اگر چه معادل این واژه نیست و تفاوتهایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بودهاست. نزدیکان او میگویند که او این کار را به دلیل مسائل عاطفی انجام داده اما خودش به برادرش محمود هدایت میگوید یک دیوانگی کردم که بخیر گذشت. تازه کار ما پس از نوشتن پیشنویس اولیه شروع میشود. در بانک ملی مشغول به کار شد تا زندگی خود را بگذراند. آنها با مشاهده حاکمیت قانون، پیشرفتهای صنعتی و دیوانسالاری دولتها، به انتقاد از وضعیت موجود ایرانِ زمان خود پرداختند و بر خلاف ادیبان قبل از خود، نثر را از قالب دشوار و کهنهاش خارج کردند تا به جای اشراف، مردم عادی را مخاطب قرار دهند؛ مردمی از طبقهٔ متوسط که میخواهند دربارهٔ زندگی و روزگار خود بخوانند.

دیدگاهتان را بنویسید