تسلط بر بهترین راه از ادبیات {آیا نیست | این یک {هنر|آثار هنری} است

در بررسی این مفهوم سراغ تأثیر تجربۀ جنگ بر مضمون شهادت در شعر رفتیم و در دو بخش شعر کهن و معاصر نگاهی به آن انداختیم. به نظر میرسد دو نگاه عارفانه و عاشقانه به واژۀ شهادت بارزترین چهره این واژه در شعر کهن است و آن وجه شهادت که بهواسطۀ رزم خونین حاصل میشود، مختصّ شعر معاصر است و جای آن در شعر کهن خالیست. با دو سوال مهم طرف هستیم: اساساً شعر چیست؟ اولین سوال در «خاستگاهشناسی» همواره بررسی مانیفست یا تعریف اولیهی وضعیت یا پدیدهی موردبحث است. برخی از ضعف های دستوری و زبان شتاختی ترجمه را می توان بدون مقابله با متن اصلی هم تشخیص داد، اما آنچه معیار تشخیص میزان درستی انتقال معنی به زبان مقصد است متن اصلی است.در نقد ادبی، سنجش سخن از جنبه های مختلف ادبی مطرح است و ناقد می تواند یک متن ادبی را از نظرات مختلف از جمله از نظر سبک ادبی و از نظر اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، ارزش های فرهنگی و دینی و نیز از دیدگاه مشخصات علمی و فکری صاحب سخن نقد کند.در مقاله حاضر بر این نکته تأکید شده است که در نقد ترجمه و نقد ادبی، دیدگاه شخصی ناقد را نمی توان بدون تأثیر دانست، و لذا باید گفت که اشخاص مختلف می توانند یک متن ادبی و یا ترجمه را با توجه به نظرات شخصی متفاوتی که دارند به صورت های متفاوت نقد کنند.

اکنون از حافظ یک دیوان مشتمل بر حدود پانصد غزل و چند قصیده و مثنوی و رباعی در دست است از آنجا که خواجه اساسا غزل سراست قصاید و مثنوی های او غالبا نادیده گرفته شده است اما حافظ در غزل هم طرزی نو ابداع نکرده است و سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی، کمال الدین اصفهانی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی است و غزل های او بر همان وزن و قافیه و گاه همان مضمون سروده شده است که استادان پیشین طبع آزمایی کرده بودند که این شباهت ظاهری هرگز به آن معنی نیست که شاعر فرزانه شیراز به مانند مقلدان بی ابتکار در دایره تکرار و دنباله روی از دیگران اسیر مانده است. چوبک شخصیتهای داستانهای خود را از ردههای پایین جامعه انتخاب کرد و حس وقار و منزلت را در زندگی روزمره و بدون حادثهٔ آنان، نشان داد. نشست شاعران فارسیزبان را نیز یازدهم بهمن، ساعت 19 در ابوموسی برگزار خواهیم کرد. وی همچنین از برگزاری ششمین محفل ادبی شعر فجر در عصر سهشنبه، یازدهم بهمن در ابوموسی خبر داد و گفت: این محفل ادبی با حضور شاعرانی از هند، پاکستان، ازبکستان، لبنان، افغانستان، سوریه و تاجیکستان برگزار میشود.

در این سال، ناشران به دستور دولت وقت، مکلف شدند که کتابهای چاپی خود را قبل از انتشار به تأیید وزارت فرهنگ و هنر برسانند. آمار کتابهای حوزه نقد و پژوهش ادبی نیز نسبت به دورههای قبلی افزایش قابل توجهی داشته که امیدبخش است. وی همچنین به برگزاری محافل ادبی مختلف در راستای برگزاری این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: برای تمرکززدایی مراسم افتتاحیه محافل ادبی را در شیراز برگزار کردهایم و نشستهایی در خرمآباد و مشهد نیز داشتهایم. وی ادامه داد: رویکرد ما افزایش دامنه شعر فجر حتی فراتر از شاعران فارسی زبان است و در این راستا میتوان به دعوت از شاعران سوریه و لبنان برای حضور در محفل ادبی شعر فجر اشاره کرد. کتاب حاضر با همین هدف، مجموعهای از پُرکاربردترین نظریههای نقادانه را به پژوهشگران این حوزه میشناساند. زبان وجه تمایز فرهنگها را نیز مشخص میکند. مفرد شعری تک بیتی است که شاعر تمام مقصود خود را در همان یک بیت بیان میکند. سلاخ خانه شماره پنج، یک رمان علمی تخیلی و ضد جنگ می باشد که توسط نویسنده آمریکایی کرت وانه گت نوشته شده است.

کتاب رمان برای یک روز بیشتر نوشتهی میچ آلبوم ، اثری فلسفی پیرامون فانی بودن انسان و زندگی پس از مرگ است. ترجیع بند، چند بیت با ساختار غزل است، ولی بعد از هر چند بیت یک بیت تکرار میشود. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین با تاکید بر اینکه از ابتدا یکی از اهداف مهم جشنواره شعر فجر پرداختن به بُعد بینالمللی در آن بوده است، افزود: البته در سالهای اخیر به دلیل مسائلی که در افغانستان و تاجیکستان رخ داد تکانه کمرنگ شدن این موضوع به شعر فجر نیز رسیده که البته تلاشهای بسیاری برای افزایش همکاریهای فرهنگی میان ایران و کشورهای تاجیکستان و افغانستان برای پاسخ به تهدیدهای فرهنگی انجام میشود. یکی از مهمترین این مفاهیم نیز مفهوم «شهید» و مباحث پیرامون آن است. وی افزود: اگر محافل ادبی به صورت تخصصی و همراه با جلسات نقد و بررسی شعر و ارائه مباحث نظری توسط پژوهش گران برگزار شود، در رشد و بالندگی بیشتر شعر جوان و کشف استعدادها تاثیرگذار خواهد بود که در هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر ۳۱۲۵ عنوان کتاب چاپ اول سال ۱۴۰۰ در بخشهای پنج گانه مورد داوری و بررسی قرار گرفت. ᠎This ᠎da ta has ᠎be​en c᠎re​ated by GSA Con tent Generat᠎or᠎ D​emoversi on!

دیدگاهتان را بنویسید