تا به حال در مورد بیش از حد ادبیات چیزی شنیده اید؟ خوب در مورد آن…

شعر هزار گونه گفتن و هزار گونه فهمیدن است. به عقیده من، درک مطلب مترادف با خود ادبیات است و تدریس آن بسیار اهمیت دارد. معلم باید با وسایل کمکآموزشی و پرسشگری و به بحث کشیدن و سایر چیزهایی که درس را برای دانشآموز جذاب میکند، او را به درس علاقهمند سازد. نکته دیگر، طرز بیان معلم در انتقال درک مطلب است. اگر برای فهم بهتر دانشآموز چیزی را که او تاکنون نشنیده است به متن درس بیفزاییم، تدریس جذابتر میشود. اگر تدریس فقط به صورت سخنرانی یکطرفه معلم باشد و فقط نمره و بخش آموزشی و علمی درس مطرح باشد، کلاس به وجد نمیآید و تدریس جذابیت پیدا نمیکند. با توجه به اُفت محسوسی که در سطح آموزشی و مدارس با آن مواجهیم، سؤالی که آقای دکتر سنگری مطرح فرمودند بسیار بجا و بحث مهم روز است. همانطور که فرمودند، ادبیات آموزشی محتوای درسی است که ارائه میشود و ادبیات هنری روش و شیوه عرضه درس است که میتواند آموزش را لذتبخش و شیرین و جذاب کند. خانم بنت می کوشید تا هر طور شده مرد جوان را برای ازدواج به یکی از دخترانش مایل کند. «هالی کندی» زنی زیبا و باهوش است که با تنها عشق زندگیاش، یک مرد ایرلندی احساساتی، شوخ طبع و بی پروا بنام «جری» ازدواج کرده است و زندگی خوبی دارد.

This post has be᠎en do᠎ne by GSA  Con᠎tent  Ge​nerator  DEMO .

به همین مناسبت است که گفتار سعدی همواره حتی در عصر او جاذب و دلنشین بوده و به سهولت انتشار یافته است. معتزلی از ذات واجب الوجود صفات ازلیه همچون علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و جز آنها را نفی کند و گوید: خداوند عالم است باالذات نه به صفت علم و قادر و نه به صفت قدرت و همچنین از دیگر صفات ازلی.اما اشعری قائل به صفات ازلیه زائد بر ذات است که قائم بذات واجب الوجودند. شجاع نباش. این جنگ نه ضروریه و نه درست. ماجراها در این کتابها حول داستانهای خطرآفرین قهرمانانی میگردد که ماجراجوییها را شکل میدهند و پس از طی مسیری طولانی، پر مانع و پرهیجان، به مقصود خود میرسند. وقتی بعضی از دانشآموزان بعد از پايان تدریس سؤالهایشان را مطرح میکنند، خود بچهها به آنها پاسخ میدهند و من هم هر جا لازم باشد، توضیح میدهم. آن درس هنر سهراب سپهری که در آن گفته میشود: «روان بود، خشکی نداشت، معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» وقتی با لحن زیبا و مناسب بیان گردد، بچهها را تحتتأثیر قرار میدهد. نهایتاً اکران انیمیشن داستان اسباب بازیها با فروش 373 میلیون دلاری همراه شد و سرنوشت این شرکت را زیر و رو کرد.

قبل از ورود به کلاس باید موضوعاتی مرتبط با درس را برای خود فراهم آورد؛ یعنی هیچگاه فیالبداهه و بدون عقبه فکری تدریس را شروع نکند؛ چون تبعاتش مشخص است اما اگر با فراهمآوری وارد کلاس شود، شروع کلاس جذاب و مفید و کاربردی خواهد شد و دانشآموز طالب چنین معلمی است. اگر شما هم مایلید با این زندگی عادی و مهیج آشنا شوید، کتاب شدن را بخوانید؛ کتابی که میشل اوباما در آن از کودکی خود تا دوران ترک کاخ سفید صحبت میکند. مدرسه دارالفنون و استادان اروپایی آن مهمترین تاثیر را بر روند آشنایی طبقه حاکمه و طبقه فرهنگی ایران با اندیشهها، افکار و آرای جدید رایج در غرب گذاشتند؛ به نحوی که اگر گفته شود دروازه اصلی ورود افکار و اندیشههای جدید غربی به ایران، مدرسه دارالفنون بود، سخنی به گزاف بیان نشده است. مثلاً اگر درباره شاعری صحبت میکند که دانشآموز تا به حال تصویر او را ندیده است، عکس شاعر روی تابلو چسبانده شود.

من عکسهای مربوط به درس را هم که به کلاس آورده شده است، روی تخته نصب میکنم. به این ترتیب، تدریس جذاب و کلاس فعال میشود و من میتوانم نشاط و علاقه را در نگاه دانشآموزان ببینم. این عصر به دورههای زمانی پیشا باستانی، باستانی، هلنیسم و دوران رومیان تقسیم میشود. در تکمله فرمایش آقای دکتر داودی که آیاتی از قرآن را قرائت فرمودند، از این بیت خاقانی شروانی وام میگیرم که «مرا به منزل الا الذین فرود آور/ فروگشای ز من طمطراقِ والشعرا». من کل فرمایش آقای صدیقپور را در یک واژه وندی ـ مرکّب خلاصه میکنم و آن «فراهمآوری» است؛ یعنی معلم ادبیات باید بهصورت خودجوش برای خود فراهمآوری کند. او باید حس کند که معلم آماده وارد کلاس شده است. خیام نیشابوری اولین و بهترین نمونه از چنین شاعرانی است. این با هم خواندن از تکخوانی معلم و دانشآموز برتر است؛ چون اگر دانشآموز خجالتی باشد، این حالتش در جمع خوانی رفع میشود.  Content has be en gen​erated by GSA C​ontent Gen​er at​or DEMO᠎!

دیدگاهتان را بنویسید