بیاموزید برای شروع ادبیات

ماهیت آن : متولد از ابخـره و ادخنـه اخـلاط محترقـه و یابسـه است و فرق میـان آن و صـوف و وبـر آنسـت کـه شـعر پیچیـده نمیباشد به خلاف صوف و وبر و صوف نرم و نازک و مـابین آن هر دو است و صوف را به فارسی پشم و وبر را کرک نامند و هر سه عام اند همـه حیوانـات یعنـی بعضـی را شـعر و و بـر هـر دو میباشد مانند بز و بعضی را پشم فقط میباشد مانند میش و بـره و بعضی را موی فقط مانند اکثر حیوانات و انسان را نمی اشد مگـر شعر فقط و از مطلق آن مراد شعر انسان است . این کتاب شگفتانگیز، نوشتهی زویا پیرزاد نویسنده ایرانی ارمنی متولد آبادان است. گلشیری دوران تحصیل خود را در آبادان سپری می کند و در ۱۳۳۴ خورشیدی به اصفهان باز می گردد. گلشیری کارش را با آموزگاری در روستاها و سپستر در اصفهان آغاز کرد. در همین زمان با انجمن ادبی صائب آشنا می شود و همین اتفاق باعث می شود تا گلشیری بیشازپیش به ادبیات علاقهمند شود. شرکت در جلسات انجمن صائب زمینهساز آشنایی با برخی اهلقلم آن روز اصفهان شد که در نشستهای ادبی دیگر تداوم یافت. Article h as  been created with GSA C​ontent Gen​erat or D​emov er sion​.

پدرم کارگر بنا، سازندهُ منارههای شرکت نفت بود و ما مدام از خانهای به خانهُ دیگر میرفتیم و همهاش هم بازی و بازی میکردیم. قصیده: شعری است بر یک وزن و قافیه که هر دو مصرع بیت اول آن هم قافیه هستند. برای بار اول در روشنایی، به وضوح میبینم آنها را. سهگانه از 1917 در اواسط جنگ جهانی اول آغاز میشود و تا پیش از پایان جنگ دوم جهانی پیش میآید. در یکی از اسناد بدست آمده به تاریخ خرداد ۱۳۵۰، این چنین برداشت میشود که پریوش در خارج از کشور نیز با ساواک مرتبط بوده و مطالب خود – اعم از خواستههای مالی و یا دیگر موارد- را یا به نمایندگی ساواک در لندن و یا مستقیماً به مرکز ارسال میکرده است. او نخستین قدمهایش را، بهعنوان معلمی که وظیفه آموزش شاگردانی را به عهده داشت، برداشت و این روند را تا روزهای آخر عمرش ادامه داد. خاستگاه او به فرهنگ و آموزش گره خورده بود و این، راه را بر او هموارتر میکرد. آموزش از راه ادبیات کودکان برپایه سازه زیبایی شناسی شکل میگیرد و از سالهای خردسالی، کودکان را با این سازه در بستر آموزش آشنا میکند. محمدرضا سنگری نویسنده و پژوهشگر معاصر ادبیات آیینی ادعا میکند اصطلاح ادب المقاومه در دهه شصت در ایران کاربرد یافت و ادبیات پایداری، معادل فارسی آن نیز در این دوره به کار رفت.

در این دوره برای اولین بار، دایرهی مضامین مطرح شده به فضایی غیر از فرهنگ و زندگی شخصی رفت. مضامین شعرِ زنان چه بوده است؟ سیمین دانشور یکی از نخستین رماننویسان زن ایرانی است که نقش بسیار موثری در بالندگی زنان در عرصه ادبیات مدرن فارسی داشته است. یکی از پایهگذاران داستاننویسی مدرن ایران و از بهترین نویسندهها در کشور ما میتوان به صادق هدایت اشاره کرد. اگرچه داستانسرایی در ادبیات فارسی ریشه کهنی دارد اما داستانینویسی به سبک مدرن در ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم رایج شد. در این بین اما عدهای هستند که استقبال از آثار غربی و بهطورکلی خارجی را برای ادبیات ایران در حکم نوعی بیماری میدانند. شروع رمان نویسی در ایران پس از گسترش ارتباط میان ایران و غرب، ورود صنعت چاپ، انتشار روزنامه و ترجمه آثار غرب در ایران در دوران مشروطه میباشد که همگی نقش تعیینکنندهای در تحولات ادبی ایران در سالهای بعد داشتند. یعنی میپرسید چرا آثار 12-10 نویسنده بزرگ جهان بیشتر از آثار نویسندههای امروز ایران خوانده میشود؟ بیشتر برنامههای درسی ادبیات در انگلیس و آمریکا دورههایی را در مورد سویههای ویژه ادبیات زنان ارائه میدهند و نویسندگی زنان به عنوان حوزهای تخصصی در نظر گرفته میشود.

مشارالیها تقاضا کرده است هزینه تحصیلی فرزندش طبق صورتیکه همه ساله دانشگاه ارائه داده و نامبرده عیناً به بنیاد پهلوی ارسال داشته پرداخت گردد. ۱- مبلغ یکصد پوند مقرری ماهانه دریافتی از بنیاد پهلوی کفاف مخارج تحصیلی و زندگی فرزندش را نمیدهد. اتحاد جماهیر شوروی مبلغ سوادآموزی جهانی بود و به همین جهت صنعت چاپ کتاب را به شدت توسعه بخشید اما در عین حال به سانسور ایدئولوژیک دست میزد. فقر هم بود، اما آشکار نبود، چون همه مثل هم بودیم و عالم بیخبری بود.» دوران تحصیل او در آبادان گذشت و در سال 1334 به اصفهان بازگشت. این جلسات تا اواخر سال ۱۳۶۷ خورشیدی با حضور نویسندگانی چون یارعلی پورمقدم، محمدرضا صفدری، محمد محمدعلی، حسین سناپور، آذر نفیسی، عباس معروفی، منصور کوشان، شهریار مندنیپور، منیرو روانیپور، قاضی ربیحاوی، ناصر زراعتی، حسین مرتضاییان آبکنار و ابوتراب خسروی ادامه داشت. چون مطالبی که استدعا دارم تشریف عرضی برسد با زندگی خود و خانوادهام بستگی دارد تمنا دارم استدعایم مورد قبول واقع گردد.” و این نامه نیز بنا به درخواست پریوش به مقصد رسیده و اینگونه پی نوشت میشود: “عریضه تقدیمی به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بوسیله دفتر مخصوص” ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید