بچه ها عاشق شعر هستند

۲۴. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۰۱. ۳۲. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۷۶. ۲۲. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۲۶. راشد محصل، محمد رضا، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، به نشر، مشهد، ۱۳۸۰، ص۲۶. ۲۰. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۲۶. ۱۸. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۳۶. ۱۵. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۱۶. ۲۹. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۹۱. ۶۵. ↑ راشد محصل، محمد رضا، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، به نشر، مشهد، ۱۳۸۰، ص۲۵. کردهاند. با این تعریف دامنه ادبیات بسیار گسترده و شامل منظومههای حماسی، غنایی،نمایشی، تعلیمی، قصه، داستان، رمان و آثار وابسته به آنها و در کل شامل ادبیات نمایشی و ادبیات روایتی نیز میشود. ولی ما در عین حال، نیازمند شناخت شعر هستیم و این ایجاب میکند که بدانیم برای ارزیابیهایمان به سراغ کدام دسته از آثار ادبی برویم و آنها را با چه معیاری بسنجیم. Content w as c re​at᠎ed with the help of G​SA C ontent᠎ G ener​ator D em​over᠎sion.

۲۶. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. ۶۴. ↑ راشد محصل، محمد رضا، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، به نشر، مشهد، ۱۳۸۰، ص۲۷. ۴۷. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. ۴۲. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. در سال ۲۰۰۸ فیلمی هم از روی رمان کوری به همین نام توسط کارگردان برزیلی، فرناندو مریلس ساخته شد که در آن جولیان مور و مارک روفالو نقش های اصلی را ایفا می کردند. که اشاره به حدیث نبوی «لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک» میباشد. حلبی، علی اصغر، تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، دانشگاه پیام نور، ششم ۱۳۷۶، ص۵۸. ۵۳. ↑ صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، فردوس، تهران، ۱۳۷۸، چ ۱۵، ج۱، ص۱۵۲.

۱۱. ↑ زرین کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ پنجم، ص ۸-۶. ۱۳. ↑ شریعت، رضوان، فرهنگ اصطلاحات ادبی، هیرمند، اول ۱۳۷۰، ص۱۱۴. ایگلتون، تری (1368)، پیش­درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، مرکز: تهران. یکی از معروفترین این تقسیم بندیها، دسته بندی بر اساس محتواست که طبق آن ادبیات به چهار بخش حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی تقسیم میگردد. در سادهترین شکل باید دست کم سالی 300 اثر در زمینه نقد ادبی منتشر شود؛ اما در طول این همه سال، تنها 300 اثر در این زمینه قابل بحث هستند. الیف شافاک، نویسنده پرآوازه ترک در کتاب صوتی ملت عشق، زندگی الا روبینشتاین، زنی معمولی که ظاهرا زندگی عادی دارد را شرح می دهد. از حق نگذریم، هرج و مرجی که به وسیله آن نوپردازان کم مایه ایجاد شده بود، در واکنش شدید سنّت گرایان بی اثر نبود و حتّی شاید بتوان گفت مخالفتهای سنّت گرایان نیز، در تعدیل رویه نوپردازان مؤثّرواقع شد. در لغت یعنی از هم باز کردن و در اصطلاح ادیبان گرفتن الفاظ آیهای از قرآن یا حدیث یا شعر یا مثل در نوشتار است با خارج ساختن عبارت آن از وزن یا صورت اصلیاش. گاهی اوقات ممکن است منتقدان برخی از آثار را به دلایلی همچون سطح پایین دستور زبان و نحو، داشتن پیرنگ روایتی باورنکردنی یا گسیخته یا داشتن شخصیتهای متناقض یا غیرقابلباور از زمرهٔ آثار ادبی حذف کنند.

قافیه اگر در این گونه شعر بکار برود فاقد دستور ویژهاست و جای آن بستگی به خواست شاعر دارد. ۶۱. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ و تحول نظم پارسی، ابن سینا، چاپ دوم، ص۳۷-۴۱. ۴۶. ↑ صفا، ذبیح الله، مختصری در تاریخ تحول و نظم و نثر پارسی، دفتر تبلیغات اسلامی. در همان زمان متفکران عصر روشنگری مانند جان لاک ـ که فلسفهاش یکی از پایههای لیبرالیسم سرمایهداری مدرن است ـ با کاربرد «خرد» به دلیل متافیزیکی و مبهم بودن آن به مخالفت برخاستند و در مقابل به دفاع از زبانی روشن، واضح و بیابهام پرداختند. عمق عاطفی شعر تا چه حدّ است و شعر تا چه میزان از عمق جان شاعر برمیآید. برای سهولت مطالعه، ادبیات را از نظرگاههای مختلف تقسیم بندی کردهاند. میدانستم – اما هرکسی میتوانست این را در جادوی آن صدای تنفس آرام احساس کرده باشد – که این دوره تناوب را جذر طول ریسمان و عدد پی تعیین میکند، عددی که اگرچه برای عقول دنیوی گنگ است، از رهگذر نوعی گویایی اعلی، محیط و قطر هر دایره ممکنی را به هم پیوند میدهد. شرکتکنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سالهای گذشته و چه در سال جاری) کتاب مجموعهی شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید