بچه ها عاشق ادبیات هستند

دبیر جشنواره بینالمللی شعر فجر گفت: با برگزاری شعر فجر به دنبال این هستیم که در حوزه ادبیات پویایی شکل گیرد و شاهد خلاقیت و رونق بیشتری باشیم و در جلسات مختلف راهکارهای آن را بررسی کردیم. این شاعر توانا در زمینه نقد و ترجمه کارهای ادبی جالبی کرده بود از جمله برخی از آثار شکسپیر و ای. در این بخش انواع متن زیبا را آماده کرده ایم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرند. جامعه ادبی به این اتفاق ناگوار سه نوع واکنش نشان داد. طبق آئیننامه اهدای نشانهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، این نشان به فرماندهان عالیرتبه و رؤسای ستادهای عالیرتبه در نیروهای مسلح اهدا میشود که تدابیر آنها در طرحریزی و هدایت عملیاتهای رزمی، موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد. این جریان ادبی اتفاقاً در سال های اخیر با تجاربی که به دست آورده، نوعی از ادبیات را نمایندگی می کند که علاوه بر تعاریف رادیکال از ماهیت ادبیات به شیوه خود به فرآیند اجتماعی- فرهنگی روز جامعه واکنش نشان می دهد. در این بین اما عدهای هستند که استقبال از آثار غربی و بهطورکلی خارجی را برای ادبیات ایران در حکم نوعی بیماری میدانند. دسته یی دیگر اما در عکس العملی متفاوت آثار ادبی را از هرگونه ارجاع بیرونی اخته کردند.

​This  da᠎ta was written  by G SA Con​te​nt Gener at or  Demov​ersion᠎.

بر عکس سبک تخیلی سبک غیر تخیلی است که به موضوعات حقیقی مثل داستانهای تاریخی و زندگینامه میپردازد. به همین خاطر است که کتاب های نویسنده متفاوتی مثل «جویس کرول اوتس» هم در فهرست پرفروش ترین کتاب ها قرار می گیرد. به همین دلیل است که آثار نمایشنامه نویس متفاوتی مثل «برنارد ماری کولتس» فرانسوی در امریکا به اندازه آثار نمایشنامه نویسانی همچون «سم شپارد» و «تام استاپارد» مخاطب ندارد.»شاعر مجموعه های «من می خواهد خودم را تصادف کنم خانم پرستار» و «هفت ها» درمی آید که «در ایران امروز اما اوضاع باز هم متفاوت تر است. هوشنگ ایرانی و یدالله رویایی نمونه یی از این شاعران بودند.»پورمحسن ادبیات امروز ایران را دارای دو دیدگاه نسبت به «ادبیات متفاوت» می داند و در این باره می گوید؛ «عده یی معتقدند ادبیات متفاوت عبارتی توصیفی برای ادبیات ناب است که جز به خود آن اثر ادبی نباید ارجاعی به واقعیتی غیرادبی داشته باشد.  Data h​as ᠎be en created wi th t​he ​help of G​SA​ C onte᠎nt G​en᠎er at​or D᠎em᠎oversi on​!

به طور کل جریان های ادبی امروز ایران بیشتر نشاندارند و تا متفاوت چرا که هر نوع درهم ریختگی باعث ایجاد نشانداری در سطوح مختلف می شود که با تاخیر معنایی فاصله دارد؛ ولی اگر این درهم ریختگی دلالت مند باشد، خود به نوعی ریخت تبدیل می شود که متفاوت است. اما این فرق، بخشی از ماهیت ذاتی هر پدیده است تا آن پدیده عضو یک مجموعه به شمار بیاید و نمی توان از آن برای طبقه بندی استفاده کرد.»وی به نظرگاه ژاک دریدا به مقوله تفاوت اشاره می کند و می گوید؛ «اگر از منظر دریدا به این واژه نگاه کنیم، تفاوت (دیفرانس) هم مفهوم تفاوت و هم تعویق را در خود دارد که همواره به عنوان دلالت و نیز کنش تعویق معنا منجر به تولید تفاوت های ازپیش انگاشته می شود. شاید این تفاوت به یک ارزش تبدیل شده باشد؛ ارزشی که گویا به طبقه بندی آثار هنری می پردازد. در این قسمت گلچین های متن های ادبی و کوتاه برای تشکر از استاد و معلم را آماده کرده ایم.

This ​post h᠎as  be᠎en w ri​tten  by G᠎SA Content Gene rator  DEMO!

یعنی چیزی در آثارشان بوده که آنها را از آثار دیگران جدا کرده است. پیش از این گوگل با دستیاری که ایجاد کرده بود، شاید پیشگام این فناوری بود. این نوع ادبیات در ابتدا یک نوع گسست ارتباطی ممکن است به همراه داشته باشد چرا که مخاطبانی که تعویق معنا در آنها تاخیر دارد، آن را بی معنا تلقی می کنند، اما به مرور وقتی که این نوع تعویق متعارف شود، تفاوت آن به همان تفاوت رایج تبدیل می شود.»صادقی بحث ادبیات متفاوت را در ایران قدری حساس قلمداد می کند و می گوید؛ «این بحث در ادبیات کشور ما از آن رو کمی حساسیت برانگیز است که ما با مساله بحران مخاطب روبه رو هستیم. در چنین موقعیتی هر نوع تولید هنری ممکن است برای مخاطبانی که پیگیر آثار هنری نیستند، بی معنا تلقی شود و هر نوع نشانداری (برجسته شدن) ممکن است عنوان متفاوت به خود بگیرد. حتی آن دسته از نویسندگان امریکایی که در ایران به عنوان نویسندگان متفاوت شناخته می شوند، مثلاً ریچارد براتیگان و شاعران و نویسندگان نسل بیت هم در دوره خود، نویسندگانی با مخاطبان بسیار بوده اند. گروه دیگری از قائلان به ادبیات متفاوت نویسندگان و شاعران محافظه کارانی هستند که می کوشند تعریف ادبیات متفاوت را به معیارهای آثار خود تقلیل دهند. Article has  been gen᠎er​at​ed  with the ᠎help of G SA C on᠎tent Generator​ Demover​sion.

دیدگاهتان را بنویسید