بهبود(بهبود) ادبیات شما در سه روز

توضیح کتاب:کتاب پژوهشی است در باب((نقد ادبی)) که با تاریخ ادبیات مدلل یعنی علم تاریخ از منظر گوستاو لانسون آغاز میشود ;سپس نویسنده نظریهها و روشهایی را در نقد ادبی مطرح میسازد که در این حوزه تاثیر گذار بودهاند .نقد هنرمندان، خاصه هنرمندان قرن بیستم، مقوله دیگری است که نویسنده آن را تبیین کرده است . شاید بتوان گفت هر یک از این کتابها نقطهی عطفی در شاخهی ادبی خود و جریانساز بودهاند و خواننده را با چشمانداز جدیدی از دنیای ادبیات آشنا کردند. از سوی دیگر، محققانی در حوزه شناختی بودند که گاهی بهصورت مکانیکی به ادبیات سرکی میکشیدند، بیآنکه آگاهی کافی از ادبیات معاصر ایران را داشته باشند و این خود به تقلید از مقالات غربی میانجامید که نمیخواستم این چنین بشود. ارسطو نظریهٔ ادبی خود را بر پایهٔ «محاکات» (تقلید واقعیت) بنا میکند و سه عنصر وزن (ایقاع)، لفظ و هماهنگی را رکنهای شعر و ابزارهای محاکات میشمارد. آنجا که تاریخ تمام میشود اسطوره آغاز میشود؛ حماسههای بزرگ مبتنی بر اسطوره هستند و اسطورههای بزرگ بر پایهٔ شرایط تاریخی بنا میشوند. مقصود از امر کلی در شعر این است که شخص چنین و چنان فلان کار یا فلان کار دیگر را به حکم احتمال یا بر حسب ضرورت در شرایط و احوالی خاص انجام دهد.

 Data w as generated with the  help  of G SA Conte​nt Gen erator ​DEMO .

بعد از این سخنرانی، این دو رابطهای را از پس یک صحبت طولانی آغاز میکنند که برای استر به یک عشق تمام عیار تبدیل میشود اما هوگو برخورد دیگری با این رابطه دارد. آنچه میتوان گفت و باید گفت این است که شعر ایرانی براساس سندهای موجود به روزگار زردشت میکشد و از گاتاها که سرودهای مذهبی ایران باستان است و در انتساب آنها به زردشت هیچ تردیدی نیست آغاز میشود و پس از آن دیگر قسمتهای اوستاست و منظومههای دیگری که به زبان پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی پیدا شدهاست؛ مانند درخت آسوریک و یادگار زریران و جاماسبنامه. 2. موسیقی درونی که عبارتست از هماهنگی نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر. کلودیوس که از نظر جسمانی ضعیف است و لکنت زبان دارد، در ابتدا مدام تحقیر می شود و در حالی که انواع و اقسام دسیسه ها و آدم کشی ها در اطرافش اتفاق می افتد، تصمیم می گیرد که دانش پژوه و تاریخ نگار شود. رمان Sons and Lovers به کشف شکاف و اختلاف احساسی و عاطفی از طریق شخصیت اصلی، پل مورل Paul Morel و روابط خسته کننده او با مادرش و دو بانوی دیگر می پردازد.  Th᠎is h᠎as been g ener ated by G​SA  Con᠎tent  Gen​erat​or᠎ D᠎em over sion !

اگرچه کسانی قبل از او نیز همچون بقراط، اریستوفانس و افلاطون دربارهٔ شعر، سخن گفتهاند. در این نشست، مهدی کاموس با بیان اینکه در نقد و داوری جوایز ادبی ابتدا باید نگاهی به جایگاه نقد در کشور داشته باشیم، گفت: متاسفانه ما در کشورمان با فقدان جریان نقد ادبی مواجهیم و این امر موجب شده جوایز ادبی از دهه 80 به تدریج دگردیسی بیابند و اکنون به یک جریانی ضعیف مبدل شوند. و اینکه تمام تعاریفی که تاکنون از شعر شده نتوانستهاست، به هیچ وجه حق مطلب را ادا کند، به خاطر این است که شعر را وجودی مستقل از جهان بی پایان کلمه انگاشتهاند. در سال ۱۳۴۰، علیمحمد افغانی با آفرینش رمان ۹۰۰ صفحهایِ شوهر آهوخانم، جایزهٔ داستان برگزیدهٔ این سال را دریافت کرد. شرفی خبوشان یادآور شد: جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی به آثار پیش از انتشار و آماده انتشار تعلق میگیرد و این جایزه، هم به لحاظ میزان مبلغ اهدایی و هم حضور نویسندگان حرفهای یکی از مهمترین جایزه ادبی کشور است. Data was created by GSA C ontent G enerator DEMO.

علاوه بر سختگیری در ممیزی، روال اداری طولانی و پردردسر دریافت مجوز، دلیل دیگری بود که نویسندگان را از انتشار کتابهایشان منصرف میکرد. فارابی میگوید: «در این مقاله، تنها به آن اقوال و معانی میپردازیم که حکیم (ارسطو) در صناعت شعر اثبات کردهاست، بدون این که قصد بیان تمام مطالب را دربارهٔ شعر داشته باشیم. مادر آلیس اما مانع پررنگتر شدن رابطه این دو نوجوان میشود… ساختارگرایان: که معتقدند خواننده باید در فرآیند ایجاد معنا فعالانه مشارکت داسته باشد اما متن بر خواننده رجحان دارد. نقدِ ادبی یا سخنسنجی دانشی برای بررسی ویژگیها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیدهٔ آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنها است. خواهرزادهی پیرزن که آئورا نام دارد دختر جوانیست که جذابیتهای او فیلیپه را برای قبول این شغل مصمم میکند. ارسطو برای پاسخ دادن به این شبهات و انتقادات، رسالهٔ فن شعر را به رشتهٔ تحریر درآورد. ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید