برترین 10 کلیپ YouTube درباره شعر

بخشی از ادبیات داستانی هندوستان که در همین دوران توسط ایرانیان به فارسی میانه و از آن طریق به دیگر زبانهای نیز ترجمه شد.کلیله و دمنه و سندباد و هزار و یکشب از این دست داستانهایی میباشند که از هندوستان به تمام دنیا انتقال یافتند. تام جونز داستان کودکی یتیم است که هنری فیلدینگ آن به رشته تحریر درآورده و ماجراهای زندگی این پسر در قرن هفدهم را روایت میکند. اگر آنها اینطور حرف میزنند، «که البته فقط یکی از آنها اینطور حرف میزند» به اقتضای زمان و شناخت از آن افراد است. در تام جونز ماجراهای عشقی و مسائل پیرامون آن نیز با آب و تاب خاصی به گوش مخاطب میرسد. اصطلاحی در علوم ادبی که موضوع آن ارزیابی و تحلیل آثار ادبی است. نقد ادبی كاری خلاق است و گاه منتقد ادبی به اندازه صاحب اثر بايد دارای ذوق و خلاقيت باشد، با اين فرق كه نويسنده و شاعر ضرورتآ اهل فضل و بصورت خود آگاه آشنا به همه فوت و فن های علوم ادبی نيست.

این شاهکار، به زبانهای انگلیسی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی، فرانسوی، لهستانی و ترکی ترجمه شده است. این داستان را اولینبار هوشنگ پیرنظر در سال 57 ترجمه کرد و سالها بعد مجددا توسط احمد گلشیری ترجمه شد. در سال 1952 که انقلاب ناصر و افسران جوان رخ میدهد او خرسند است و همراه آنها است چراکه ایدههای سوسیالیستی مطرح شده بود. فیلمهای متعددی از روی این رمان اقتباس شده که دیدن برخی از آنها خالی از لطف نیست. سفرهای گالیور به برخی از ممالک دورافتاده جهان، داستانهایی ماجراجویانه است که با نگاهی دقیق افکار آدمی را به چالش کشیده است. برخی از زنان که اندیشهها، وحیها و دعاهای خود را منتشر کردند، بعدها قدیس شدند. در نهایت ماتیا بعد از مدتی به این فکر میافتد که به زندگی قبلی خود بازگردد. در این نگاه ادبیات، نوع نگاه ما به آموزش و یادگیری کودکان را تغییر میدهد و به عنوان عنصری که نوع آموزشهای رسمی را در معنایی متفاوت مطرح میکند، طرح میشود. Art ic​le w as c reated by G᠎SA Con tent Gen​er᠎at or DE​MO !

رمان دست نویسنده را بازتر میگذارد و تلاقیگاه رویدادها و شخصیتها و زمانها و مکانهای مختلف است و به طرح مسائل معرفتشناسی و هستیشناختی میپردازد و به همین خاطر است که انگار خواننده هم آزادی عمل بیشتری دارد و محدود نیست. سیبیل یکی از بهترین رمان های جهان در شرح فاصله طبقاتی در انگلستان به شمار میرود. داستان کوتاه یک رویداد را بیان میکند و بیشتر تکمحور است و نویسنده باید بتواند در کمترین زمان بُرشی از زندگی را به همراه جهان داستانیاش به مخاطب نشان دهد. الکساندر دوما در رمان دلهرهآور و هیجانانگیز خود به داستان انتقامی پرداخته که مخاطب را تا انتها، واله و مجذوب با خود همراه میکند. نویسندگان و شاعران مدرن و معاصر ایرانی نیز آثار ادبی فاخری خلق کردهاند که توجه خوانندگان داخلی و بینالمللی را به خود جلب کرده است. و اینکه بعد از این دو مجموعهداستان، به سراغ رمان میروید؟ اما واقعیت این است که هر رمانی که بتواند به یکی از این فهرستها راه پیدا کند قطعا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و بالاخره از ابعادی قابلاعتنا و بررسی است. This da ta has be en ᠎do ne ​by GSA Con te nt G enerator  DEMO .

در نتیجه، ما را از کلیشههایی که وجود دارد میرهانند و به ما قدرت تخیل و خلاقیت میبخشند. البته فهرستهای مختلف و متنوعی درباره بهترین رمان های جهان و کتابهای مختلف وجود دارد و قطعا اختلاف نظرهایی میان افراد مختلف درباره انتخاب محتوای این فهرستها وجود دارد. اما هم یکی از بهترین رمان های جهان و نوشته نویسنده معروف انگلیسی، جین آستین است. نایتمر ابی هم رمانی هجوآمیز و رمانتیک است که معمولا جای خود را در میان بهترین رمان های جهان باز میکند. سیر و سلوک زائر یکی از بهترین رمان های جهان و اثری از جان بانیان است. شیوه نوین روایت داستان در این رمان، آن را به یکی از بهترین رمان های جهان بدل کرده است. و این اتفاق در شعر فارسی که رو به انحطاط میرفت هم سرانجام افتاد. «من دوست دارم که به سایر ملل نگاه کنم و توصیه می­کنم دیگران هم این کار را بکنند. روشنفکران از مشروطه به این سو همواره مرجع اجتماعی بخشهای پیشروی جامعه بوده است. در این داستان عدهای راهزن کمتجربه ـ البته بهقول خودشان ـ میخواهند تمرین آدمکُشی کنند، اما شکست میخورند. اما وقتی در شبی تاریک، کسی بهطور ناگهانی از زیرِ پل یا خاکریز جادهای پیدایش میشود و اینجوری حرف میزند، نویسنده دیگر نمیتواند ضامن بهشت یا دوزخش باشد.

دیدگاهتان را بنویسید