برترین 10 خطاها در ادبیات که می‌توانید Easlily درست در حال حاضر

ارسطو نظریهٔ ادبی خود را بر پایهٔ «محاکات» (تقلید واقعیت) بنا میکند و سه عنصر وزن (ایقاع)، لفظ و هماهنگی را رکنهای شعر و ابزارهای محاکات میشمارد. در دوره پیشا باستانی آثار ادبی عمدتاً پیرامون افسانهها شکل میگرفت. طلبهها خیلی اذیتش میکردند، میرفتند از بالا آب داغ میریختند که «بول» کردهایم و این بندهخدا همه وجودش را در آب یخ میگرفت. مردی که قصهاش از روزهای نوجوانی او در شیراز آغاز میشود. در دوره ادبیات نوین ایران ادبیات کودک با جبار باغچه بان، عباس یمینی شریف و توران میرهادی آغاز میشود. بعدها ثمین باغچه بان، مصطفی رحماندوست نیز از چهرههای موفق این عرصه میشوند. ایران ادبیات بسیار غنی دارد و فرهنگ واقعی ایرانی، در این صفحات کتاب نهفته است. تنوع منطقهای یکی از ویژگیهای متمایز فرهنگ ایتالیایی است. این کتاب نشان دهنده عشقی پاک و جاودان بین این دو نفر است و آنها نمیگذارند که مشکلات بر لحظه لحظهی عشقشان تاثیر بگذارد. بوکاچیو در مقدمهی کتابش تخمین میزند که بیش از ۱۰۰ هزار نفر یعنی بیش از نیمی از ساکنان شهر، بین مارس ۱۳۴۸ تا ژوئیه در فلورانس جان باختند. متن این نمایشنامهها اغلب توسط اصناف محلی کنترل میشدند و تئاتر بهطور منظم در روزهای یکشنبه و اعیاد اجرا میشد که گاه کلِّ روز تا پاسی از شب طول میکشید.

اگر علاقهمند به دانستن بیشتر در مورد سنتهای محلی ایتالیا و داستانهایی هستید که در کتابهای تاریخی یا در راهنمای سفر نمییابید، بیشک آن را در این مجموعه کتاب «افسانههای ایتالیایی» خواهید یافت. در بررسی این مفهوم سراغ تأثیر تجربۀ جنگ بر مضمون شهادت در شعر رفتیم و در دو بخش شعر کهن و معاصر نگاهی به آن انداختیم. جنگ تقریباً همه نویسندگان را تحت تأثیر قرار داد؛ بعضی از نویسندگان در ستایش رشادت و حماسهآفرینی رزمندگان و بعضی در مصائب آن و تاثیرش بر زندگی مردم نوشتند. آثار بوکاچیو همراه با فیلسوفان ایتالیایی، فرانچسکو پترارک و دانته آلیگیری، در دورههای ادبیات ایتالیایی در دبیرستانها مورد مطالعه قرار میگیرد، چرا که نوشتههای او از مهمترین نمونههای زبان بومی است که زبان ایتالیایی معاصر از آن نشات میگیرد. او آخرین حلقه از زنجیرهی نفرتی بود که ریشه در نسلهای پیشین داشت صد سال دویست سال یا بیشتر کسی چه میداند شاید همیشه او در این رنج موروثی مشارکت داشت و کاری از دستش برنمیآمد جز اینکه خودخوری کند. «با من صمیمانه رفتار میکرد چون من یک غریبه بودم و او میتوانست پیش من بغض فروخوردهاش را خالی کند هر وقت به بالای روستا به طرف کلیسا میرفتم و در باد توقف میکردم تا مناظر متروک را تماشا کنم نزدیک من پیدایش میشد با آن موهای بور و اونیفورم خاکستریاش به روح میمانست و بیآنکه نگاهم کند با من صحبت میکرد.

حماسه در لغت به معنی دلیری و شجاعت است و در اصطلاح، شعری است داستانی با زمینهٔ قهرمانی، قومی و ملی که حوادثی خارقالعاده در آن جریان دارد. دوست ندارد که نامش را بگویم. ایتالو کالوینو، این میراث فرهنگی عظیم را از لهجههای محلی به ایتالیایی استاندارد ترجمه کرد و لحن تند و تلخی که در سبک نوشتاریاش وجود داشت را به خواننده القا کرد. خواننده در این اثر شاهد داستانی دوگانه است: داستانی که از دید میشل دیده میشود و تراژدی بزرگسالان این دهکدهی دورافتاده. چون اولین رمانهایی که در ایران ترجمه شدند از نوع رمانهای تاریخی بودند، رمانهایی هم که در ابتدا در کشور ما نوشته شدند غالباً وجهی تاریخی داشتند. در ادبیات ملل از یک دیدگاه دو نوع منظومهٔ حماسی میتوان یافت. هر کدام از آنها برای گذراندن وقت، به مدت ده روز هر روز یک داستان تعریف میکنند، بنابراین این رمان ایتالیایی از ۱۰۰ رمان کوتاه تشکیل شده است. از این رو، نیاز به مطالعهی ابعاد کاربرد شناختی، مردم شناختی، روانشناختی، نشانه شناسیک، اجتماعی، ادبی، هنری و فلسفی نیز ضروری مینماید. میشل قبول میکند و وقتی میخواهد از پنجره میپرد روی زمین، چاهی پوشیده شده در کنارش پیدا میکند.

نویسنده از روایت اول شخص و سبکی کودکانه برای تاکید بر بیگناهی شخصیت اصلی داستان استفاده میکند. کتاب «من نمیترسم» داستان یک پسر ۹ ساله به نام «میکله» را روایت میکند که در دهکدهای خیالی در جنوب ایتالیا به نام آکوا تراورس در دههی ۱۹۷۰ بزرگ میشود. بااینحال، ادبیات ایتالیایی نیز غرق در عناصر فرهنگی این کشور زیباست و برخی از بهترین نویسندگان جهان، از ایتالیا آمدهاند. اگر عاشق یک رمان ایتالیایی با داستانی جذاب در کشاورزی جنوب ایتالیا هستید، این کتاب را مد نظر داشته باشید. کتاب «افسانههای ایتالیایی» شامل ۲۰۰ داستان محلی از سراسر شبهجزیره ایتالیا است. این رمانها مخاطب را با واقعیتهای منطقهای، طبقات اجتماعی مختلف و آداب و رسوم محلی ایتالیا هم آشنا میکنند. ایتالو که با آثار عجیب و غریب و تخیلیاش، فانتزی، کمدی و افسانه را در هم آمیخت تا تصویری روشن از زندگی مدرن ارائه دهد و به نوبهی خود بعد جدیدی به رمان نویسی بخشید. Th​is w as c​reat᠎ed  wi​th G​SA᠎ C ontent  Genera tor  DEMO !

دیدگاهتان را بنویسید