بحث بر سر شعر

موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست بلکه در نوع پیوستگی کلمات با یکدیگر و ایقاعهای شعر، موسیقی شگفتانگیزی احساس میشود که کم از موسیقی و وزن شعر نیست. عامل اصلی شکست چیز دیگری است اما این به معنی این نیست که خود جامعه هم بیتقصیر بوده است. ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. دهخدا در یادداشتهای خود دربارهٔ شعر چنین مینویسد: «چکامه، چغامه، چامه، نَشید، نظام، سخن منظوم، منظومه، قریض. در تاریخ هدف همین است اما امر جزئی، مثلاً کاری که شخص معینی چون الکیبیادس کرده است یا ماجرایی برای او اتفاق افتاده است». اگر ادعای راویِ تاریخ بودنِ سووشون رد نشود و این اثر واقعگرا یا ترسیمکنندۀ تاریخ ایالت فارس در دهههای بیست و سی شمسی معرفی شود، که بارها شده، و خلق چنین اثری الگوی نویسندگان مابعد سووشون بشود، که شده، میتوان گفت رمان سووشون تصویری دلکش است در خدمت تصویر بزرگ و در جامعهای بازنشر میشود که به دروغگوییِ سیستماتیک و بیاهمیتشمردنِ حقیقتِ مبتنی بر واقعیت خو کرده است.

آنچه میخوانید صد کتاب داستانی برتر فارسی به ترتیب سال انتشار از 1300 تا 1399 به انتخاب گروه ادبیات و کتاب آرمان ملی است که برای نخستینبار در تاریخ نشریات فارسی صورت میگیرد. مجموعهداستان نخست جمال میرصادقی با عنوان «مسافرهای شب» در سال 41 منتشر شد و پس از آن او مجموعههای بسیاری منتشر کرد که همگی در راستای هم بودند. این کتاب تصویرگری بسیار جذابی دارد و برای دخترها در گروه سنی 8 سال به بالا گزینهای بسیار مناسب از میان انواع کتاب طنز محسوب میشود. قدیمترین شعر ایران که به دست است گاتاهای زرتشت میباشد که نوعی شعر هجایی محسوب میشود». پرونده «شعر عاشقانه» سایت شهرستان ادب، پنجرهایست به بهترین شعرهای عاشقانه امروز و دیروز ایران و جهان؛ و هدیهای برای تمام عاشقان! وی طی یک دهه (سالهای دههٔ ۳۰) با انتشار بیانیهها و شعرهایش شهرتی بههم زد و در همراهی با گروه «خروس جنگی» که عدهای از هنرمندان جوان و نوجو بودند، سعی کرد پایههای ادبیات سورئالیستی را در ایران محکم کند.

اگرچه کسانی قبل از او نیز همچون بقراط، اریستوفانس و افلاطون دربارهٔ شعر، سخن گفتهاند. فارابی میگوید: «در این مقاله، تنها به آن اقوال و معانی میپردازیم که حکیم (ارسطو) در صناعت شعر اثبات کردهاست، بدون این که قصد بیان تمام مطالب را دربارهٔ شعر داشته باشیم. در تعریفهای سنتی دربارهٔ شعر کهن فارسی، ویژگی اصلی شعر را موزون و آهنگین بودن وادای حق مطلب به زیباترین شیوه ممکن آن دانستهاند. ص. ص ۶۴٫. بایگانیشده از اصلی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰. در بخشی از گفتوگو نیز به نقش روشنفکری نجیب محفوظ پرداختهایم. چینیهای باستان نیز به شعر علاقه نشان دادهاند و آثاری در این زمینه خلق کردهاند. در مورد مولانا که بارها به روزگار خود با شمس در پرده اسرار اشاره کرده است، میتوان با نقد بیانگرانه راهی به دِهی جُست. استدلال آنها این بود که ما اصلاحات ارضی انجام دادیم و آموزش را رایگان و همگانی کردیم و به طور کلی تغییرات اجتماعی و سیاسی زیادی به وجود آوردهایم و نباید ما را نقد کنید. پس از این نوآوری نیما یوشیج، تحوّل در قالبهای شعر ادامه یافت و شکلهایی دیگر نیز پیشنهاد شد که در آنها نیز آن دو اصل کهن تساوی وزنی مصراعها و نظم قافیه ها به کنار نهاده شده بود.

در این کتاب نیز جملات زیبا و تاثیرانگیز زیادی به چشم میخورد. خواجه نصیر در رابطهٔ شعر با موسیقی چنین میگوید: «و نظر در وزن حقیقی بهحسب ماهیت، تعلق به علم موسیقی دارد و بهحسب اصطلاح و تجربه تعلق به علم عروض دارد؛ و نظر منطقی خاص است به تخیّل و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضاء تخیّل کند. چون شعر نیمایی کاربردی نو از وزن عروضی و قالبی بیسابقه ارائه کردهاست و قبل از اشکال دیگر اشعار نوظهور نشو کردهاست غالبا شعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر میدانند. از زمان مشروطیت شعر فارسی از نظر عناصری چون اندیشه، زبان، قالب و … ازآنجاکه زبان، کارکردهای بی­شمار آن در گونه­ها و قالب­های متنوع و در سطحی دیگر کلیه­ی آفرینش­های زبانی ـ ادبی از مهم­ترین و بارزترین مشخصه­های فرهنگی ملل­اند بررسی آن­ها به­منظور شناخت و استخراج اشتراکات و افتراقات از سویی و تطبیق چگونگی و شرایط پیدایی، بالندگی و کارکردی­شان در سطوح درونی (تطبیق ادبیات هر فرهنگی با شرایط خود آن فرهنگ ­به صورت درزمانی و هم­زمانی) و بیرونی (تطبیق براساس شرایط و ملاحظات بینافرهنگی منطقه­ای و جهانی) از سوی دیگر می­تواند هم به لحاظ معرفتی و هم به لحاظ عملی ـ راهبردی افق­های نوی برابر فرهنگ­های جست­وجوگر بگشاید.

A rtic᠎le has been c᠎reated ​by GSA Con᠎te᠎nt G en​erator DEMO .

دیدگاهتان را بنویسید