با کتاب های فلسفه و عرفان چه چیزی عیب دارد

در سال ۹۰۷ق، شاه اسماعیل با تأسیس حکومت صفویه مذهب امامیه را در ایران رسمی کرد. مهمترین دلایل صفویان برای تغییر مذهب ایرانیان، دلایل سیاسی بود. 9. تورات تغییر نخواهد کرد و تورات دیگری هم نخواهد آمد. 8. خدا تورات را به موسی داد. و این انسان خدای گونه است که حاکم بر زمین و موجودات آن شمرده میشود: «تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید، و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و تکثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همهٔ حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید» (سِفْر آفرینش، ۲۶-۲۸: ۱). شاید مهمترین محور اندیشهای که از دیدگاه تفکر انسان شناختی در دین یهود وجود داشته باشد و سپس آن را در سایر ادیان الهی نیز مییابیم، تصویر هبوط یعنی سقوط انسان از موقعیت استعلایی و بهشتی خود به زندگی در رنج و سختی بر روی زمین است که در مفهوم «گناه نخستین» مستتر است.  Artic​le has این سایت been g en erated wi th t he he᠎lp of G SA Conte nt  G en er ator Demoversion !

کتاب های فلسفه و عرفان

2. جز او کسی یا چیزی را نپرستید؛ تصویر یا مجسمهای را به عنوان خدا نسازید، به آن ارادت نورزید و آن را تعظیم نکنید. ایدئولوژی معادشناختی یهود که از این تصویر ریشه میگیرد بر باور به یک خدای واحد، قهار و قدرتمند استوار است که با ابراهیم پیوند بسته و قانون (تورات) خود را به موسی سپرده و بر یک خط سیر ضروری در رفتار انسانی تأکید میکند که سرانجام به «نجات» به دست یک منجی در پایان عمر جهان خواهد انجامید. 1. خدا همه چیز را خلق نمود و هم چنان همه چیز را اداره میکند. «سرنوشت بشری» در این مفهوم سرنوشتی مشترک است که آیندهای مشترک را نیز ایجاب میکند. هرچند که پیچیدگی های فوق العاده روح و نفس آدمی، خیلی ها را از تحقیق در این باب، منصرف کرده، اما فلسفه و عرفان اسلامی، نگاه خاصی به بحث “نفس ” دارد و دقت های فیلسوف و عارف در شناخت این آیت الهی، بیش از دیگران بوده است. تفسیری که بر میشنا نوشته شدهاست گمارا نام دارد و این دو کتاب را با هم تلمود مینامند. تلمود پر است از قصههای کسانی که در این موارد با هم بحث میکردند.

آنها در آنجا لذت واقعی را که قابل شرح و توصیف نیست درک خواهند کرد و دوباره با کسانی که دوستشان دارند زندگی میکنند. در نخستین نوشتههای تنخ یهودی، از زندگی پس از مرگ، کیفر و پاداش و بهشت و جهنم سخنی به میان نمیآید. افرادی که خیلی بیگناه نبودهاند، بعد از مرگ، ابتدا به محلی به نام گِهینوم میروند. افراد پرهیزکار میتوانند بعد از مرگ به باغ عدن که همان بهشت نیکوکاران است بروند. افراد بسیار گناهکار یا کسانی که یهودی نیستند بعد از آن ۱۲ ماه به باغ عدن نمیروند، بلکه به عقیدهٔ بعضی نابود میشوند و به عقیدهٔ بعضی دیگر، تا ابد به حال پشیمانی زندگی میکنند. یهودیت داگما (اصول عقاید) رسمی ندارد، هیچ مجموعه عقایدی نیست که یک یهودی باید باور داشته باشد؛ در واقع اعمال مهمتر از عقاید هستند. علاوه بر تلمود، در میشنا و میدراش نیز توجه دانشمندان به بحثهای الهیاتی و فلسفی در چهارچوب تفکر یهودی معطوف شد.

کتاب های دینی

​Th is was g ener ated wi th t he help of GSA C​on tent G en er᠎ator Demover᠎si᠎on.

راهنمای چارلی شین برای مذهب

علاوه بر این، کابالا و متون عرفانی یهودیت نیز مشتمل بر پژوهشهای نظری پیچیدهای دربارهٔ سیر آفرینش و ذات خداوندی است. امروزه یهودیت رهبر واحدی ندارد که تصمیم بگیرد فرمانها را چگونه باید اجرا کرد یا به چه چیز باید اعتقاد داشت. اکثر مراسم آیینی در یهودیت با ملودی سنتی به نام نیگون به حالت آوازی قرائت میشود. یهودیان لیبرال میگویند تورات الهام خداوند است اما انسانها آن را نوشتهاند و دستورهای اخلاقی آن همیشه لازمالاجرا هستند، بر خلاف بسیاری از دستورهای آیینی که امروزه لازم نیست انجام شوند. یهودیان سنتی معتقدند خداوند تورات مکتوب و شفاهی را به موسی داد و او آنها را با رعایت امانت به یهودیان رسانید و آنچه که امروز در دست ماست هم دقیقاً همان نسخه اولیه است و همه دستورهای آن باید اجرا شود. فرقه پاکدینان از وضعیت آن زمان اور در کلیسای انگلستان راضی نبود؛ آنها مشتاقانه در صدد این بودند که اصلاحات پروتستانی را در سطح وسیعتری اجرا کنند. ردههای نخست از بنیانگذاران حکومت صفویه اصرار داشتند که کیش صفویان را از آغاز شیعی معرفی کنند. « کافی نیست که حکومت صفویه را سلطنتی روحانی بدانیم، چه جامعه مسلمان در مدینه، فی المثل حکومتی روحانی داشت و حضرت محمد بن عبدالله رسولی بود پیامگزار خداوند، در حالی که شاه اسماعیل صفوی و پدران وی، پشت اندر پشت خویشتن را تجلیگاه و مظهر خداوند میدانستند. This post w​as g​en​er​ated with t᠎he help of GSA  C​onte nt​ G enerat᠎or D emov᠎ersi on .

دیدگاهتان را بنویسید