با مذهب چه چیزی اشتباه

مثلاً فروید و الیس نوعی ارزیابی منفی از نقش و تأثیر مذهب بر سلامت روانی ارائه کرده اند (بیانی و همکاران، 1387: 209). فروید که سعادت هر فرد را در مصرف آزادانه نیروی جنسی او می داند، به مقررات دینی و قوانین بی توجه بوده و آنها را مورد انتقاد قرار داده است. همچنین دورکیم، وبر و پارسونز از جمله افرادی هستند که توجیهات کارکردی از دین ارائه کرده اند. واقعیت این است که هیچ دوره ای از تاریخ زندگی بشر خالی از اعتقادات دینی نبوده است؛ اما با وجود قدمت باورهای دینی، صاحب نظران در حوزه روان شناسی مذهب در سطح نظری درباره اثرات اعتقادات دینی بر بهداشت روانی دیدگاه های ضد و نقیضی را مورد بحث قرار داده اند. با وجود اینکه واژه «دین» در فارسی و (Religion) در انگلیسی معادل هم به کار می روند ولی به نظر می رسد بیشتر اوقات، دین در معنای اول و (Religion) در معنای دوم به کار می روند. به طور مثال، به نظر ماکس وبر، رفتار آدمیان در جوامع گوناگون فقط وقتی قابل درک است که در چارچوب جهان بینی آنان یا دریافت کلی آنان از هستی قرار داده شود و البته احکام و آداب و مناسک دینی آنها نیز جزیی از این جهان بینی است.

و کلامی صورتبندی شدند. درباره بیاموزید مذهب|استراتژی نهایی برای مذهب|مذهب – وقتی رد شد چه باید کرد}

۱. مکاشافات و مشاهدات عرفانی افق های جدیدی را برای تحلیل های فلسفی ایجاد می کنند و در نتیجه موجب رشد و گستردگی فضای تفکر در فلسفه می شوند. پس از ایجاد کشور یهودی اسرائیل در سال ۱۹۴۸، جمعیت یهودیان مراکش به دلیل مهاجرت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. از زمان خلافت علی بن ابیطالب، شیعه علی به عنوان یک اجتماع متشکل ایجاد شد و بهخصوص پس از واقعه عاشورا دستههای متعدد شیعه نظیر ناووسیه، زیدیه، امامیه و فضلیه ظهور کردند و در اواخر سده نخست و اوائل سده دوم به صورت مذهب فقهی و کلامی صورتبندی شدند. نماز پنجمی هم به نام نئیلا وجود دارد که اکنون تنها در یوم کیپور دهمین روز از ماه تیشری که اوایل پاییز است خوانده میشود. بر خلاف سایر فیلسوفانی که در موضوع تجربه دینی نوشتهاند، “والتر ترنس استیس” نویسنده”کتاب عرفان و فلسفه” فردی همیشگی است و به دنبال راهی معنادار برای بحث درباره شباهتهای بین موارد مستند تجربه دینی است. تعهد نسبت به مذهب و اهداف آن به زندگی فرد معنا می بخشد که در این صورت مصرف مواد، دیگر جذابیتی ندارد.

به این معنا که با افزایش میزان جهت گیری مذهبی، اضطراب و افسردگی در بین آنها کاهش می یابد. رویکرد اول اینکه گاهی دین به عنوان یک پدیده مستقل از انسان در نظر گرفته شده که برخی گزاره های اعتقادی، اخلاقی و عملی را دربر می گیرد و این معنا با موارد کاربرد کلمه دین در زبان فارسی، دین اسلام و دین مسیحیت بیشتر سازگاری دارد. دین در فرهنگ لغت به معنای: «طریقت، شریعت، صبغه، ملت، حساب، عادت، استعمال، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت و تسلیم» آمده است (علیزاده، 1382: 58). عده ای از لغویان نیز برای واژه دین معانی گوناگونی ذکر کرده اند که برخی از آنها عبارتند از: «طاعت، جزا، عادت، قهر، استیلا، تدبیر و سیره» (شکوهی، 1384: 19). اما در عرف عمومی، دین را به معنای «پاره ای از رفتارهای معطوف به رهبانیت، زهدگرایی، آخرت اندیشی و به طور کلی برخی اَعمال و مناسک عبادی خاص و مشخص» می دانند؛ به طوری که معتقدند کاربرد و کارکرد دین همین موارد است و بس!. نیز توسط کارشناس به همین گونه تحلیل می شود تا به بتواند به پاسخی در برابر چراهای مختلف رسیده و علل، راهکار و نهایتاً نسخه درمان مشکلات را ارائه دهد. برخی کشورها با سیستمهای آماری شناخته شده و معتبر دادههای دقیق تری ارائه میدهند اما چون سیستمهای آمارگیری در کشورها متفاوت است از این رو نمیتوان به آسانی از مقایسهٔ دادهها هم کسب نتیجه کرد.

بهبود مذهب مهارت شما

نقش مهمی که مذهب در این فرآیند دارد هدفمند کردن زندگی انسان ها به وسیله دوری از گروه های مخرب، کسب ارزش های سازنده و مشارکت آنان در جامعه است. وی در صفحۀ ۱۲ از مهمترین کتاب خود؛ یعنی «حکمة الاشراق» می نویسد: «نویسندۀ این سطور در انکار این چیزها به شدت از روش مشائین دفاع می کرد و در عین حال بسیار به آنها متمایل بود و اگر برهان پروردگار خود را نمی دید، بر این انکار پافشاری می کرد. 1)این کتاب از ذخیره فلسفه مشایی متناسب با مهم ترین مسائل روز بهره برده است . بنابراین هویت و شخصیت هر فرد مشخص می شود و هر یک از افراد جامعه در برابر اجرای وظایف و مقررات تعیین شده، مسئول می باشد و در صورتی که تخلف کند، مستحق کیفر و واکنش متناسب با عمل ارتکابی خویش خواهد بود. در حالی که تحلیل استیس درباره عرفان تا حدودی قدیمی است، اما همچنان یک بررسی انتقادی ارزشمند از ادعاهای عرفا از منظر فلسفی است. کسی که مذهب ندارد، هم چون غریقی است که مدام در دریای شک و تردید و بی تکلیفی دست و پا می زند.  This was c᠎re᠎ated by GSA Con​te​nt G enerat or  DEMO!

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با بیشتر بخوانید وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید