باور کردن هر یک از از اینها 10 افسانه درباره شعر شما را از بالا رفتن نگه می‌دارد

چشمهایش اثر بزرگ علوی و دختر رعیت اثر بهآذین که هر دو در سال ۱۳۳۱ منتشر شدند، جزو نخستین رمانهای واقعگرای فارسیاند که با ساختار و شخصیتپردازی خوب، جایگاه مشخصی در ادبیات پیشرو ایران باز کردند؛ اگرچه در این دو رمان نیز واقعیتهای اجتماعی تنها از دریچهای محدود بیان شدهاست. این مقاله ضمن پاسخ گفتن به این مسئله، می کوشد با دسته بندی برخی از انواع زندگی نامه ها، درباره ی اهمیت زندگی نامه نویسی گفت وگو کند؛ از دانش های لازم برای زندگی نامه نویسی، منابع زندگی نامه نگاری، نقد زندگی نامه ها، روش های پژوهش در سرگذشت نگاری، عینیت در زندگی نامه نویسی و نیز برخی دیگر از ابعاد معرفت شناسانه ی آن سخن براند. مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره تفاوت این برنامه با فعالیتهای پیشین گفت: میخواهیم در این سامانه، یک مدرسه همگانی شعر و داستان داشته باشیم و در جهت تحقق عدالت آموزشی در حوزه شعر و داستان گام برداریم. در نتیجه برای خود جامعه شعری و مخاطبان اصلی این برنامه خیلی اتفاق و جریان به حساب نمیآید که مثلا اهالی ادبیات چشمبه راه فرارسیدن زمان جشنواره و شرکت در آن باشند با هول و ولای اینکه مثلاً اثری را به جشنواره برسانند.

دهخدا در فرهنگ لغت خود به تعاریف علمای عرب نیز اشاره کرده و مینویسد: «نزد علمای عرب کلامی را شعر گویند که گویندهٔ آن پیش از ادای سخن قصد کرده باشد که کلام خویش را موزون و مقفی ادا کند و چنین گویندهای را شاعر نامند ولی کسی که قصد کند سخنی ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا شود او را شاعر نتوان گفت». موفقیت او در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا پس از دو سال در تابستان ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی شهر کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده دار شود. شرفی خبوشان در بخش دوم صحبتهای خود از آغار طرح دیگری به همت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری خبر داد؛ برنامهای با عنوان «باغ رمان ایرانی» که نوزدهم بهمنماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود. کریستف بالایی، نخستین فرم نثر مدرن در ایران را رمان میداند. وی در توضیح این برنامه گفت: نوقلمانی که استعداد آنها توسط استادان تایید شده، در یک دوره آموزشی شرکت و کار نگارش نخستین رمانشان را با موضوع انقلاب اسلامی شروع میکنند. Post has ​been c re᠎at᠎ed by G SA Conte nt Gen᠎er᠎at​or Dem oversion​!

شما هرگاه دیوان سعدی یا دیگر آثار او را بخوانید، با یک بیان زیبا، روان و پر از معنا روبرو خواهید شد. سمفونی مردگان از آثار برگزیدهٔ عباس معروفی در دهه شصت است که یک حادثه را از دید چند ناظر روایت میکند. در به حاشیه رفتن جریانهای روشنفکری ایران شاید نوع نگاه جامعه هم نقش داشته است؛ نگاهی که شکستهای تاریخی و اجتماعیاش را به گردن روشنفکران میاندازد و آنها را عامل شکست میداند. مردم آن مجلهها یا کتابها را میخواندند و از آنها تأثیر میگرفتند و وقتی اینها تعطیل شدند در عمل این ارتباط مختل شد. شرفی خبوشان درباره این برنامه اظهار کرد: در این برنامه میخواهیم آن آثاری از ادبیات انقلاب اسلامی که ترجمه و در دیگر کشورها منتشر شده است را به نمایش بگذاریم. اگر مایلید درباره زندگی و آرزوهای این نویسنده و روانشناس اثرگذار بیشتر بدانید و به چرایی شکلگرفتن برخی از افکارش پی ببرید، حتما این کتاب زیبا را بخوانید. عامل اصلی شکست چیز دیگری است اما این به معنی این نیست که خود جامعه هم بیتقصیر بوده است. ممکن است در مقاطعی این نقش به دلایل مختلف کمرنگ شده باشد اما همواره وجود داشته است.

معتقدم که بعد از ۴۴ سال فعالیت در عرصههای ادبی، باید جوانانی را وارد عرصه کنیم تا روح تازهای باشند. شاعران کهن سرا می کوشیدند نظام موسیقیایی را حفظ کنند هرچند در این میانه آسیبی هم به زبان و خیال وارد شود و شاعران نوگرا می کوشند آزادی عمل خویش در خیال و زبان را حفظ کنند هرچند آسیبی متوجه موسیقی شود. چرا که این کتاب روی فرض داستانی جذابی بنا شدهبود: چه میشد اگر آلن پوی جوان، وارد جهان تاریک خودش میشد و شخصا معمای قتلی را حل میکرد؟ ما تیم بچهمعمولیهای 30بوک هستیم: ذلهکنندهی سرمایهگذارهای دستبهعصا، حامیان تمامعیار احمقانهترین و جسورانهترین ایدهها، و کَنهی حل غیرممکنترین مسئلهها. پیشبینی ما این است که در این طرح، ۲۰ منتقد حضور داشته باشند و جمعیتی حدود ۲ هزار نفر از علاقهمندان را زیر پوشش قرار دهد. ↑ زرقانی، سیدمهدی. «کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان». به نظر یحیی آرینپور، نویسنده کتاب از صبا تا نیما، او تصاویری از انحطاط اخلاقی و سیاسی دوره ساسانی ساخته و از سوی دیگر مخاطرات دوران قاجار را بیان کردهاست. وی افکار لطیف و تازه و بی سابقه را در الفاظ روان و خالی از صنایع و تصنعات لفظی بیان می کند. وی اضافه کرد: «لاله هزارساله» برنامهای تبیینمحور است که به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی اختصاص دارد و در آن افراد صاحبنظر حضور خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید