بازی شعر

به اعتقاد فرمالیستها ادبیات صرفاً یک مسأله زبانی است و لذا میتوان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبانهاست و باید به آن از دید زبان شناسی نگریست. اینها در روزهای سخت نه تنها کوچکترین قدمی برای کشورشان برنمیدارند بلکه پشت پاهم میاندازند و این یکی از معضلات جدی ما است، و جالب این جاست زمانی که غبارها فرو مینشیند، باز هم مسئولان فرهنگی به سراغ همین جماعت میروند و در مشهورتر و فربهتر شدن بیش از پیش آنها میکوشند. علی داودی:علت اینکه چرا بعضی از کارها صورت نگرفته است این نیست که از عمد بوده است بلکه حاصل تفاوت سلیقه هم بوده. وی در ادامه به مشارکت حداکثری شاعران و نویسندگان انقلاب اسلامی در رویدادهای مرکز آفرینشهاي ادبی حوزه هنری پرداخت و اظهار کرد: 108 نویسنده، شاعر، منتقد، صاحبنظر و اندیشمند در رویدادهای مرتبط با سالگرد انقلاب اسلامی همکاری دارند که برای جامعه آماری 4 هزار نفر برنامه خواهند داشت. که بگوییم به عنوان مثال دوره سوم یک بخش موفق داشت و باید آن را امتداد بدهیم! محمود حبیبی کسبی: اگر محافل را به انجمنهای ادبی بدهیم جریان ایجاد میشود و جشنواره شعر فجر قرار است که زیر زمینی برگزار شود و کسی متوجه نشود. ​This data has ​been gener​ated by GSA  Content Gen er​ator D em᠎ov ersion!

به نظر شما علت اینکه برگزاری محافل جشنواره شعر فجر به انجمن های ادبی واگذار نمیشود تا جریانسازی در سراسر کشور صورت بگیرد چیست؟ جریانسازی رسانهای به شرطی است که دغدغه جریان سازی را داشته باشید و دلت بسوزد برای بودجهای که هفده سال است هزینه میشود و کارایی ندارد. اما در مجموع گمان من این است که در طول هفده دوره کمتر پیش آمده شاعری از جریان معارض و مخالف وارد حوزه جشنواره شعر فجر شود، به همین دلیل موارد معدود حاشیه ساز و خبرساز شده است. حالا مسئله این است دوره هجدهم برآیند تجربههای هفده دوره گذشته را در بردارد؟ این کتاب را به عنوان یکی از رمانهای طنز درجه یک دهه ۱۹۵۰ میلادی میشناسند. یکی از ویژگیهای رماننویسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بومی شدن و منطقهای شدن ادبیات است؛ به این معنی که اهمیت تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، اهمیت خود را در آثار ادبی از دست میدهد. ​C on᠎tent has be en gener᠎at​ed ᠎by GSA C​on᠎te nt Generator Demov ersion .

نامگذاری این جشنوارههای فرهنگی و هنری به عنوان فجر به این معنی است که فجر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چتری است که میتواند همه هنرها و هنرمندان را ذیل خود جمع و حمایت کند. اما شاعری که رسماً تظاهرات ضد دینی، ضد ملی و ضد انقلابی دارد، اساساً چطور چنین شاعری را در برخی از دورههای پیشین برگزیده کردهاند! وی افزود: سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با دورههای پیشین خود تفاوتهایی دارد؛ از جمله اینکه حدود نیممیلیارد تومان به آثار برتر این دوره، جایزه نقدی اعطا خواهیم کرد. بدون اینکه ما توجه داشته باشیم به اینکه محتوا و عنوان شعرش با فجر و انقلاب اسلامی کاملاً همراستا هست یا نه. متاسفانه در برخی از دورههای جشنواره شعر فجر برگزیده شدند که لزوماً شعرشان به عنوان ویترین شعر انقلاب مطرح نبوده است؛ رواداری خوب است، اما قرار هم نیست که ذیل عنوان شعر فجر ما شعر و شاعرانی را مطرح کنیم که به وضوح معارض با جریان فرهنگی انقلاب اسلامی هستند. جشنواره از اینی که هست میتواند به مراتب بهتر باشد. عباسلو در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به اینکه منتقد یک پژوهشگر است، عنوان کرد: منتقد به پژوهشگر نزدیکتر است تا به نویسنده، بنابراین بهتر است که هم با جهان فکری یک نویسنده یا شاعر آشنا باشد، هم در حوزه فیلم و تئاتر آگاهیهایی داشته باشد.

علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ خلاصه عرض کنم؛ به نظر من جشنواره فجر یک گعده بزرگ ملی بود که امروز جای آن گعهده بزرگ خالی است.علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ جامعه ادبی خیلی متعادلتر برخورد کرده است و این مسئله که بسیاری از شاعران درخصوص فجر مصاحبه نمیکنند را باید همان اعتراض ملایم دانست. جایی که شاعر وجود دارد چه کسی میخواهد برای او حرف بزند. اتفاقی است که دولت مسئولیتش را برعهده دارد و وزارتخانه حامی و پشتیبانش است لذا طبعاً رویکردها و سیاستگذاریهایش با یک جشنواره ملی که ارگانی برگزار میکند، بسیار فرق دارد. و علیالخصوص در شعر کلاسیک بیشتر از لفظ، پیرنگ، فلسفه یا مفاهیم جزئی به یک مضمون واحد که شعر براساس آن جلو میرفت، متکی بودهاند.

دیدگاهتان را بنویسید