بازی ادبیات

اگر تمایل به دانلود کتابهای ادبیات جهان دارید، باید بدانید که این حوزه به دستههای مختلفی مانند نثر ادبی، نامهنگاری، مکاتب ادبی، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات روسیه و ادبیات ترکیه تقسیم میشود. بیشتر برنامههای ادبیات انگلیسی و آمریکایی، دورههایی را در مورد جنبههای ویژه ادبیات زنان ارائه میدهند و نویسندگی زنان عموماً به خودی خود یک حوزه تخصصی در نظر گرفته میشود. رشته تحصیلی نویسندگی یا ادبیات زنان یک حوزه مجزا در نقد ادبی است که بر این انگاره که تجربیات زنان از دیدگاه تاریخی بر پایه جنسیت آنها شکل گرفتهاست و بنابراین زنان نویسنده گروهی از نویسندگان هستند که حوزه پژوهشی جداگانهای را میسازند، شکل گرفتهاست. در سده ۱۸ نمونههایی از فهرست نویسندگان زن وجود دارد که از جمله آنها «”خاطرات جورج بالارد” از چند خانم بریتانیایی که به خاطر نویسندگی یا مهارت در زبانآموزی، هنر و دانش برجسته شدهاند» (۱۷۵۲)، «زنانگی» (Feminiad) از جان دانکومب، که فهرست نویسندگان زن است، و کتاب «زندگینامه زنانه : زنان ارزشمند، یا، خاطرات درخشانترین بانوان، در همه دوران و ملتها، که به دلیل بزرگواری، یادگیری، هوشیاری، برتری، پارسایی و دیگر مواهب عالی برجسته شدهاند»، است. Th is c onte​nt was w ri tten by G​SA C on tent Generator  DEMO.

این رمان کتابی عمیق است که کشف جنبههای روانشناسی مختلف آن به دقت بیشتر و چند بار مرور داستان نیاز دارد. ترجیحبند و ترکیببند: اشعاری هستند متشکل از چند قسمت مجزی به نام «بند»، بندها از لحاظ وزن و تعداد بیت با هم برابرند اما دارای قافیه مستقل. در پیشدرآمد رابرت سیلوربرگ بر کتاب «دختری که به برق وصل شد» از جیمز تیپتری جونیور او اینطور نتیجهگیری میکند که نام مستعار نویسنده بیگمان برای یک مردا است، چرا که در این کتاب دستور زبان و واژگان به کار رفته در داستان مردانه هستند. برخی از پژوهشگران، مانند راجر لونزدیل، اشاره میکنند که در نوشتار زنان تا حدی درونمایههایی مشترک وجود دارد و با توجه به ناامنیهای آموزشی که آنها تجربه میکنند و همچنین کمبود زنان نویسنده که برآمده از رفتار پسزنندهٔ جامعه است، «بیدلیل نیست که نویسندگان زن را در برخی جنبهها به عنوان یک مورد ویژه در نظر بگیریم». بیشتر برنامههای درسی ادبیات در انگلیس و آمریکا دورههایی را در مورد سویههای ویژه ادبیات زنان ارائه میدهند و نویسندگی زنان به عنوان حوزهای تخصصی در نظر گرفته میشود. به تازگی ناشران تجاری نیز به شکلی یکسان بر نویسندگی زنان متمرکز شدهاند: از دهه ۱۹۷۰ شماری نشریه ادبی (مانند Firewed و Room of One’s Own) به وجود آمد که به انتشار آثار خلاقانه نویسندگان زن اختصاص داده شدهاست، و تعدادی نشریه اختصاصی نیز با همین نگرش چاپ شدند. Th᠎is was cre᠎at ed ᠎wi th GSA C onte nt Gener ator  DE MO᠎.

کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف (۱۹۲۹) نمونه ای نوین از کشف سنت نویسندگی زنان است. افزون بر این، نویسندگان زن را نمیتوان جدای از مردان معاصر و همروزگار خود و سنت ادبی بزرگتر در نظر گرفت. مواجهه گوته با غزلیات حافظ چنان برای او الهامبخش شد که دیوان شرقی-غربی خود را بر آن اساس نوشت. منصفی که در واقع از هنرمندان جامع الاطراف هرمزگان است ، همچنان که در عرصه ی بازیگری موفقیت های چشمگیری را به دست می آورد در زمینه سرودن و موسیقی نیز پرتوان به کار خود ادامه می داد. وی از به این جا آمدن پشیمان میشود و میرود ولی … این اشعر نویسنده در سال ۱۹۳۸ درگذشت. بعدها ثابت شد که او اشتباه میکردهاست، زیرا تیپتری در واقع آلیس شلدون، نویسنده زن است. رنسانس با نوشتههای گیل ویسنته و به خصوص شاعر حماسی لوئیس دکاموئش نویسنده ملی و حماسی شعر لوسیادها عصر طلایی آن است. اما گستره نوشتههای زنان در درازای زمان و مکان آنچنان قابل توجه است که به باور برخی، صحبت از «نوشتن زنانه» به معنای جهانی نادرست است: کلر باک «نوشتن زنانه» را «مقوله ای ناپایدار» مینامد.

در غرب، موج دوم فمینیسم باعث آشکاری مشارکتهای تاریخی زنان شد و زیرشاخههای گوناگون دانشگاهی، مانند تاریخ زنان و نوشتههای زنان، در پاسخ به این باور که زندگی و مشارکت زنان حوزههای کمتر پژوهش شدهاند، توسعه و گسترش یافت. زنی بهنام هما که پس از چهار سال زندگی به دلیل ستمهای شوهرش، مهرش را حلال و جانش را آزاد کرده است. مورسو آدمی به شدت منفعل است که در زندگی هیچ ابتکار عملی ندارد. گفتمان گستردهتر دربارهٔ مشارکتهای فرهنگی زنان در یک رده جداگانه پیشینهای دیرپا دارد، اما پژوهش بر روی ادبیات زنان به عنوان ردهای متمایز از، سویههای نسبتاً نو است. علاقه به ادبیات پسااستعماری ،ادبیات همجنس گرایان، رنگین پوستان، کارگران، و تولیدات فرهنگی دیگر گروههای به کنار رانده شده تاریخی منجر به گسترش گسترده آنچه تاکنون «ادبیات» و سبکها تلقی میشد، شدهاست. علاقه و دلبستگی دانشورانه بخش بزرگتر این دوره نخستین پژوهشهای ادبی فمینیستی به کشف و پیبرد دوباره و بازیابی و بازیابی متنهای نوشته شده توسط زنان اختصاص داده شد. This a᠎rt ic le w​as written by GSA C ontent Gener ator ᠎DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید