این است وجه افراطی ادبیات نه اغلب دیده می‌شود، اما این است چرا لازم است

عمق عاطفی شعر تا چه حدّ است و شعر تا چه میزان از عمق جان شاعر برمیآید. آقای محمدولی چه انگیزه یا هدفی سبب شد به روایت زندگی شهید آرمان علیوردی بپردازید؟ منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثهای در خویش احساس میکند و از خواننده یا شنونده میخواهد که با وی در این احساس داشته باشد. نمیتوان به یقین پذیرفت که امکان آن باشد که هنرمندی حالتی عاطفی را به خواننده خویش منتقل کند، بیآنکه خود آن حالت را در جان خویش احساس کرده باشد. اگرچه نمیتوان هر سخنی را که دارای انواع صورخیال است، شعر به حساب آورد و در عوض چه بسیار شعرهای مؤثر و باارزش میتوان یافت که خالی از عناصر خیال هستند؛ اما بدون تردید یکی از عناصری که سبب تمایز زبان شعر در مفهوم وسیع کلمه میشود؛ صور خیال است. شفیعی کدکنی هنگام بحث دربارهی زبان شعر به همین نکته اشاره میکند و معتقد است انواع برجستهسازی را میتوان در دو گروه موسیقایی (هنجارگریزی) و زبانی (قاعدهافزایی) تبیین کرد.

فرمالیستها (صورتگرایان) دو فرآیند زبانی را از هم باز میشناختند و بر این دو فرآیند نامهای «خودکاری» ((automatisation و برجستهسازی (forgraunding) نهاده بودند. مهم است که شما برای نوشتن داستان زندگی خود، همه عناصری را در نظر بگیرید که هم ارزش نوشتن را داشته باشد و هم ارزش خواندن را. این مجموعه که در آن چهارعنصر «عاطفه»، «تخیل»، «زبان» و «آهنگ» حضوری بهجا دارند توانست کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران در سال 85 شود. منتقدان معتقدند که زبان شعری این مجموعه شباهتهایی با مجموعه «گریههای امپراطور» دارد و البته که میل به کوتاه سرایی در اینجا نیز به چشم میآید. بسیاری از تأملات فلسفی و یا حقایق علمی که در حوزهی شعر داخل میشود، همه اندیشههایی هستند که از یک سوی با واقیعت جهان و با ذهن منطقی ما سروکار دارند و از سوی دیگر با حس و تجربههای شعوری و شهودی ما. بهطور قطع میتوان ادعا کرد که حدود 80 درصد از غزلیات خوب فارسی همه دارای ردیف هستند. گروه موسیقایی که شامل وزن، قافیه، ردیف و هماهنگیهای صوتی است و گروه زبانشناسی، عواملی را دربر میگیرد که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جملهها، بیرون از خصوصیت موسیقایی آنها، میتواند موجب تمایز یا رستاخیزی واژهها شود.  Th᠎is a rticle was c re ated by GSA C​onte nt Generat​or Demov er᠎si on.

ردیف: ردیف در حقیقت برای تکمیل موسیقایی قافیه بهکار میرود. «گریههای امپراطور» مجموعهای شامل 38 سروده از شاعر است اما شعری از او که همین نام را دارد در این مجموعه دیده نمیشود ور در مجموعه شعر «اقلیت» از همین شاعر ارائهشده است. این مجموعه شامل 37 قطعه شعر در قالبهای نو و غزل است و جمعا 210 بیت دارد. مطالعات بلاغی و موضوعات پیرامون آن، پیشینهای به قدمت ادبیات فارسی دارد و آثار گرانقدری در این حوزه پدید آمده است و در دوران معاصر نیز همزمان با آشنایی پژوهشگران ادب فارسی با دانشهایی همچون سبک شناسی و نقد ادبی، این گونه از مطالعات رنگ و بویی تازه به خود گرفته است و با وسعت حوزههای مورد بررسی، توانستهاست علاوه بر موضوعات مطرح شده در متون بلاغی کهن، مباحث و موضوعات نوینی را نیز در حوزهی مطالعات ادبی مطرح نماید. این دیدگاه که در ضابطه خلاصه میشود بر قسمت اعظم نقد ادبی تا قرن هجدهم سایه انداخته است. در نقش تکمیلکننده و تقویتکننده آن عمل میکنند. پس از این نوآوری نیما یوشیج، تحوّل در قالبهای شعر ادامه یافت و شکلهایی دیگر نیز پیشنهاد شد که در آنها نیز آن دو اصل کهن تساوی وزنی مصراعها و نظم قافیه ها به کنار نهاده شده بود.

آن نماز، آخرین نماز زینب 16 ساله بود. ماجرای نزاع ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ آخرین داستان مجموعهی میرگورود اثر نیکلای گوگول نویسنده روسی است که به عنوان یکی از طنزآمیزترین داستانهای او شناخته میشود. کتاب های داستان خارجی در ژانر تریلر، تلفیقی است از ژانر ترسناک و ژانر راز آلود. از قرن ۱۲ میلادی به بعد، فرانسه و انگلستان زمینهٔ مساعدی را برای رشد و انتشار و فرهنگ و تمدن فراهم آورده بودند که بیان ادبی دست اول آن زبان رمان و به صورت داستان سرایی و قصه گویی منظوم بود. گلشیری نویسنده دیگری بود که برای جلوگیری از سانسور مطالب رمان خود با نام جننامه، آن را در سوئد به چاپ رساند. در کنار عواطف، اندیشهها و تأملاتی هستند که از یک سوی با خرد و منطق ما سر و کار دارند و از طرفی زمینهی بعضی از انواع شعر هستند. کارسن مک کالرز با انتشار اولین رمان خود، قلب، شکارچی تنها، تبدیل به نویسنده ای شناخته شده و تاثیرگذار در دنیای ادبیات شد. عنصر خیال را میتوان در دو جهت بررسی کرد: یکی در محور افقی شعر؛ یعنی در طول مصراعها که منجر به ایجاد انواع مجاز، تشبیه، و استعاره میگردد و دیگری در محور عمودی شعر؛ که در واقع تصویرهای پراکنده در کل شعر را به هم پیوند میدهد و طرحی یکپارچه و ساختمانی استوار به کل اجزای شعر، متناسب و هماهنگ با محتوا میبخشد.

دیدگاهتان را بنویسید