اگر شعر خیلی وحشتناک است، چرا نباید آمار ارائه؟

در یک کلام، نقد، داوری منصفانه یک اثر ادبی و هنری است و منتقد کسی است که با نقد، که همان هنر خویش است؛ به ادبیات و هنر دیگران میپردازد. این معیارها و شیوه ها از دیر باز مورد توجه ناقدان ادب عربی قرار گرفته و آنان به فراخور عوامل مختلف تاریخی، ادبی و اجتماعی آثار هم عصران و پیشینیان خود را مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند؛ از جملۀ این دوره ها عصر بنی احمر در اندلس یا همان اسپانیای اسلامی است که در آن شاهد ظهور جنبش ادبی گسترده و حضور بیش از یک صد تن از منتقدان ادبی می باشیم. از این طریق، هم تفاوتهای جهتدار روایت لندور با حقیقت ماجرا از همان ابتدا زمینهچینی میشد، هم حضور آلن پو بهعنوان داستانگویی بزرگ در قالب یکی از شخصیتهای قصه، به نظام معنایی اثر ربط درستتری پیدا میکرد، و هم افشای بزرگ داستانی انتهایی زمینهی سنجیدهتری مییافت. بدنهی اصلی ساختار کتاب بایارد هم از رفت و برگشت بین روایت لندور و گزارشهای پو شکل میگیرد. شعر، عاشقانه است ذاتا؛ و در این میان فرقی بین شعری که موضوع عشق دارد و شعری که موضوعش عشق نیست، نیست.

Da ta has  been c᠎reated by GSA Content Gen᠎er᠎at᠎or Dem᠎ov​ersion!

کتاب های افسانه ای علاقه مندان زیادی در سنین مختلف دارد و از کتاب هایی است که اکثر مخاطبان را به مطالعه مشتاق می کند. بررسی درونمایه اشعار فاضل نظری در این مجموعه حکایت از حضور پررنگ عناصری چون «عشق»، «خودشناسی»، «مرگ» و «اجتماع» دارد. «ضد» چهارمین اثر منظوم فاضل نظری است و در بهار 1392 به چاپ رسیده است. این رونق مترجمان غیرحرفهای زیادی را به کار ترجمه ترغیب کرد و باعث شد کتابهای زیادی بدون توجه به ارزش هنری و محتوا و بدون رعایت کردن اصول برگرداندن آثار ادبی وارد بازار نشر شوند؛ چنانکه در بسیاری موارد، کتابها از زبانهایی غیر از زبان اصلی اثر به فارسی برگردانده شدند و نتیجهٔ این رویکرد، ورود ترکیبهای بیگانه، عبارتهای غلط و اشتباهات دستوری فراوان در آثار منتشر شدهٔ این دوره بود. که در وهلهی اول، هدفی جز غلبهی زبان فارسی و رواجِ اصطلاحات فارسی بعد از یغمای اعراب ندارند. انواع مستقل زندگینامه نویسی با تمایز از تاریخ عمومی از قرن ۱۸ ام شروع شده و فرمهای معاصر آن به قرن بیستم میرسد.از کهن ترین نمونههای زندگینامه میتوان به کتابهای تاریخنگاران یونان درباره شرح زندگی شاهنشاهان ایران اشاره کرد از جمله کوروشنامه نوشته گزنفون.نخستین کتاب زندگینامه در زبان فارسی نو کتاب لبابالالباب محمد عوفی است.

خوداکتشافی پروسهای است که به ما کمک میکند تا بیشتر با معنا و مفهوم خود آشنا شویم. در این مطلب میتوانید به طور کلی بیشتر با مزایای کتاب خواندن و مطالعه آشنا شوید. تماشاگری که کتاب را نخوانده، در این لحظات احتمالا آن اشارههای کوتاه به گذشتهی لندور را هم یا فراموش کرده، یا بهعنوان تلاشی آشنا برای افزودن حدی از ظرافت انسانی به شخصیت پذیرفته. اواسط سال 1393 بود که چند تا جوان، صمیمی، پرانرژی و لبریز از ایده، بهعنوان یک دارودستهی تبعیدیِ کرمِکتاب دور هم جمع شدیم تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردستترین کتابخوارهای ایران برسیم. نامزدهای هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی «شعر فجر» معرفی شدند. هفدهمین دورهی جایزهی کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، همچون دورههای گذشته، در سه بخش اصلی «کتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب شعر) و «تجلیل» (از یک عمر فعالیت شعری)، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار میشود.

مسئله البته بر سر کیفیت ادبی آثار وی نبود، بلکه گفته میشد که هانتکه در دورهی جنگ بوسنی از نیروهای صرب پشتیبانی کرده و به همینخاطر لایق گرفتن نوبل نیست. داستان کوتاه ادبی چیست؟ اما آنچه به این بیت اهمیت ادبی داده است اظهار عقیده جبری نیست بلاکه صورت و شکل هنری آن است که مرکب از مسایل مختلفی چون تکرار نامحسوس «ک» و «ش»، انتخاب دو تصویر متضاد شاهد بازاری و پرده نشین و لف و نشر مبهم است.به هر حال به نظر آنان بررسی و مطالعه محتوی یعنی thematics از مسایل غامض و جنجال برانگیز ادبیات شناسی است.اما باید توجه داشت که آنان برخلاف فوتوریستها که ابداً به محتوا اعتنایی نداشتند میکوشیدند بین فرم و محتوا رابطهای ایجاد کنند، هر چند در این زمینه چندان توفیقی نیافتند. به عنوان نمونه یکی از اهداف اصلی جایزه ادبی جلال آل احمد ادامه دادن گفتمان انقلابی در این جایزه بود که وقتی جریان نقد ادبی در کشورمان مرده است جایزه ادبی که از این جریان ارتزاق میکند به هدف خود نمیرسد. پلوتارک در کتاب خود به شرح زندگانی بیست و سه تن یونانی و بیست و سه تن رومی در کنار یکدیگر پرداخت و هم او بود که میان زندگینامه و تاریخ فاصله گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید