اگر امروز هیچ چیز دیگری نمی خوانید، این گزارش را در ادبیات بخوانید

بنابراین شاید با کمی ذوق و شیطنت بتوانیم ادعا کنیم که مشروطه بیش از آن که مشروعه باشد و شرع را ماندگار کند، مشعوره بوده و شعر را حیات دوباره بخشیده است. هدایت در این اثر، بر خلاف رمانهای متداول آن روز، که به گزارش رویدادهای بیرونی میپرداختند، درگیری درونی شخصیت داستان خود را با جهانی نامساعد توصیف کردهاست. رمان Sons and Lovers به کشف شکاف و اختلاف احساسی و عاطفی از طریق شخصیت اصلی، پل مورل Paul Morel و روابط خسته کننده او با مادرش و دو بانوی دیگر می پردازد. رمانهای خارجی به شما کمک میکنند تا به دور از تعصب و چارچوبهای ذهنی با مردم سرزمینهای دیگر آشنا شوید و اطلاعات جالبی در این زمینه به دست آورید. در این دوران و دورههای بعداز آن، نویسندگانی همچون «امیل زولا»، «ویکتور هوگو» و «گوستاو فلوبر» به جامعه ادبی فرانسه معرفی شدند؛ در فروشگاه کتابانه میتوانید لذت خرید رمان خارجی از نویسندگان مهم فرانسوی، مانند ژرمینال از امیل زولا، کنت مونت کریستو از «الکساندر دوما»، مادام بوآری اثر گوستاو فلوبر، آثار ویکتور هوگو و «آنا گاوالدا» را تجربه کنید. اما نقشی مهم در محتوای شعر فارسی دارد. کشفی که میتوانیم آن را از دیگر عناصرِ مهم شعر فارسی در حوزهی محتوا بدانیم.

اما یک منتقد ادبی میداند که توانایی مضمونپردازی باعث میشود تا شاعر کمتر از هر زمانی به دام کلیشه در محتوا یا موضوع خود بیفتد. در فضای عامه و حتی فضای سخنسرایی بسیاری از منتقدین، اکثر اوقات کلمات «مضمون، محتوا و موضوع» هممعنی یا حتی به جای هم به کار میروند. و مفاهیم عاشقانه را هم به عنوان جذابترین مفاهیم شعر فارسی در اذهان جا انداخت. که در این دوره به تزریق افکار و مفاهیم علمی در شعر روی آوردند. داستان مردی است که دنبال معنای زندگی میگردد. ویلیام تاکری هم با نوشتن رمان بازار خودفروشی به دقیقترین شکل ممکن، مقطعی از زندگی اشراف و فقرای انگلیسی را روایت کرده است. و در حوزهی محتوا هم با مضامین غیرپیچیده و سرراستی مانند مدح، هجو و تغزل روبهرو هستیم. تا بتوانند در کنار مدح پادشاهانی مانند سلطان محمود، به بیان دیگر مضامین خود در بخش تغزّلی و مقطع قصیده بپردازند. اسماعیلی با اشاره به اینکه در بخش درباره شعر، ۳۲۷ عنوان کتاب در حوزه نقد و پژوهش ادبی در سال ۱۴۰۰ چاپ و نشر شد که نشان دهنده رشد در این عرصه است، گفت: در حوزه کودک و نوجوان هنوز رشد مطلوبی نداریم که باید توجه بیشتری در حوزه نشر و در حوزه رسانهها صورت گیرد.

Th​is art​icle was done ​by GSA Content Ge​nerator DEMO.

در این مراسم از سید حسن حسینی پیشکسوتی که عمرش را صرف نوشتن رمان های انقلابی کرده است، تجلیل به عمل می آید. روایت فراموشنشدنی داستان همراه با شرح احساسات پیچیده عاطفی، جین ایر را در ردیف یکی از بهترین رمان های جهان قرار میدهد. داغ ننگ نوشته ناتانیل هاثورن یکی از تأملبرانگیزترین رمانهای معروف جهان است که به مفهوم گناه میپردازد. هرچند که این اصطلاحات اکثرا اصطلاحاتی ساده و حاوی توصیفات صریح انسان و طبیعت اطرافش هستند. ضمناً باید به این موضوع توجه داشته باشیم. اهمیت و تأثیر آثار ترجمهشدهٔ غربی، از دو جنبه قابل توجه است: اول این که نویسندگان ایرانی توانستند از شیوههای توصیف در این آثار الگوبرداری کنند و دوم این که استقبال عمومی از آنها، ظهور یک جمعیت کتابخوان جدید، عمدتاً از طبقهٔ متوسط شهری را نشان داد که سلیقه و ترجیحات جدیدی در انتخاب کتاب داشت. شما در جلد اول مجموعه «نقد ادبی با رویکرد شناختی» با زیرعنوان مبانی نظری، به مقدماتی در باب چیستی شعرشناسی شناختی و چگونگی ارتباط مغز انسان و ادبیات پرداختهاید. آنجلا کارتر در رمان کودکان خردمند که به عنوان یکی از بهترین رمان های جهان شناخته میشود، با فضای رئالیسم جادویی و داستانی عجیب و غریب این رمان را خلق کرده است.

اما در تحقیقات خود قطعاً میتوانیم از گاتهای اوستا به عنوان یکی از قدیمیترین اشعار فارسی نام ببریم. ۱- فرمالیسم روسی یکی از مکاتب نقد ادبی در حوزه بررسی ادبیات از دیدگاه زبان شناسی است. نقد مبتنی بر واکنش خواننده از زمان اقلاطون تا زمان پیدایش جنبش رمانتیک در ادبیات (۱۸۰۰ م) نقش خواننده منفعلانه تلقی می شد. تاریخ مبهم و البته وسیع فرهنگی و اجتماعی ایران که به انواعِ اسطورهها، کهنالگوها و ماجراهای تخیلی آمیخته شده، و از طرف دیگر از همان ابتدا به تمدنِ عمیقی پیوند خورده، مانعی برای آن است که مبدأ دقیقی برای پیدایش شعر فارسی پیدا و مطرح کنیم. غریزه او دویدن است، اما دوست، پدر و حتی دختری پیدا میکند که قلب او را بیدار میکند. ادبیات آینه دار جامعه ای است که در آن وجود می یابد و نتیجتاً منادی ارزش ها و دلبستگی های همان جامعه است و برترین فعالیت بشر، شعر است، نه دین، علم یا فلسفه. همچنین لازم است تعامل میان دانشگاه و کنشگران جوایز ادبی افزایش یابد. لازم است تا در بخشهای بعدی این مقاله به سبکشناسی شعر ایران در تاریخ خود هم بپردازیم. از مهمترین امتیازاتِ شعر این دوره، توجه لازم به فرم و ایجاد قوالبی جدید است.

دیدگاهتان را بنویسید