اولین درس کتاب های فلسفه و عرفان خود را به خاطر دارید؟ مقداری اخبار را {گرفتم|خرید|گرفتم|دریافت کردم…

، مذهب امامیه را در میان ایرانیان گسترش دادند و ایران را به کشوری کاملاً شیعی تبدیل کردند. ما این مساله را پیگیری میکنیم . موارد این چنینی دسترسی پیدا کنید. به تدریج آن دوست خویش را جایگزین دوست بد او کنید. آنها تعیین امام را مانند تعیین پیامبر از سوی خدا میدانند و میگویند: خدا از طریق پیامبر امام را به مردم معرفی میکند. خلافت پایین مرتبهترین سطح وظایف امام است و تنها وقتی امام به خلافت دست مییابد که مسلمانان او را بخواهند و یاری نمایند. آنها همچنین عقل را از منابع احکام شرعی میدانند و برخی از قواعد فقهی و اصولی و احکام شرعی را با مطالب بیشتر عقل اثبات میکنند. حدود نیم قرن است که در ایران تحت تأثیر این موضوع، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال میکنند. طبق آموزه عدل، خداوند فیض و رحمت و همچنین بلا و نعمت خود را بر اساس استحقاقهای ذاتی و قبلی میدهد. Po st has  been cre᠎ated  by G​SA C᠎on᠎tent G​ener at or DE​MO᠎.

زمان در حال اتمام است! به این 5 راه‌های تغییر مذهب خود فکر کنید.

امامیه را مذهب رسمی دولت خود اعلام کرد. شیعیان امامی بر پایه احادیثی چون حدیث غدیر، علی بن ابیطالب را جانشین پیامبر اسلام(ص) و نخستین امام میدانند، به دوازده امام اعتقاد دارند و بر این باورند که امام دوازدهم، مهدی، زنده است و در غیبت به سر میبرد. امامیه همچون دیگر مذاهب اسلامی سنت پیامبر اسلام(ص)، یعنی گفتار و رفتار او را حجت میداند. از این زمان به تدریج، شمار این فرقه شیعه زیاد شد؛ به گونهای که به گفته شیخ مفید، در زمان او یعنی سال ۳۷۳ق، تشیع دوازده امامی، بیشترین پیروان را در میان دیگر فرقههای شیعه داشته است. دولت شهرهای یونانیان به ویژه آتن ناخشنود از تسلط ایران./آتنی ها شهر میلتوس (ملطیه) را تشویق به شورش./حمله به شهر سارد و آتش زدن آن/موضع گرفتن سپاه ایران در ماراتن /اهالی اسپارات که بیشتر جنگاور بودند از آتنی ها پشتیبانی جدی نکردند/ در نهایت تصمیم به حمله سریع و جنگ تن به تن / حمله ناگهانی باعث عقب نشینی ایران. سنیها در غرب حتی تا همدان آن قدر پرشمار بودند که که کدخدای شهر از آنان باشد، او در سال ۱۰۱۷ توسط شاه عباس اعدام شد.

مرجع تقلید مجتهدی است که دیگران از او تقلید میکنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی (فتاوای) او انجام میدهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش میپردازند. به باور آنها، پس از پیامبر، لازم است شخصی به نام امام در جایگاه او قرار گیرد و مأموریت او را ادامه دهد. آنها میلاد دیگر ائمه خود را نیز جشن میگیرند. آنها اهتمام زیادی بر ثبت احادیث پیامبر و ائمه دوازدهگانه خود داشتهاند. تا چند قرن پس از پیدایش اسلام، واژه شیعه تنها درباره کسانی که به امامت الهی ائمه اعتقاد داشتند، به کار نمیرفت؛ بلکه به دوستداران اهل بیت یا کسانی که حضرت علی(ع) را بر عثمان مقدم میدانستند هم شیعه علی میگفتند. در آن زمان اهل بیتْ شیعیان و دوستداران فراوانی داشتند، ولی برخی روایات شمار کسانی که برای آنها منصب الهی قائل بودند، کمتر از پنجاه نفر هم میدانند. نظریهپردازان فمینیست ادعا میکنند که اگرچه زنان بهطور معمول کسانی هستند که کودکان را به دینداران تبدیل میکنند، اما بهطور سنتی قدرتهای بسیار کمی در ادیان داشتهاند. بیشتر شیعیان، یعنی بین ۶۸ تا ۸۰ درصد آنان، در چهار کشور ایران، عراق، پاکستان و هند زندگی میکنند.

چیزی که شما نکردید توجه کنید در مورد مذهب بسیار موثر است – اما بسیار ساده

شیعیان در برخی از روزهای سال، برای ابراز محبت به معصومان و اظهار غم و اندوه در مصیبت آنان، مراسم عزاداری برگزار میکنند. در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۰، مجله مراکشی TelQuel اظهار داشت که هزاران مراکشی به مسیحیت گرویدهاند. در سال ۱۹۹۹ سنگاپور تمبری به چاپ رسانید که نام ۹ مذهب معروف دنیا در کنار جمله” وحدت در کثرت ” قرار داشت. اهمیت قرآن نزد آنان به گونهای است که اگر روایتی با آن در تضاد باشد، اعتبار نخواهد داشت. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونهای این کشور در صورتی که با دین اسلام انطباق نداشته باشند، اعتبار ندارند. طبق قانون اساسی فعلی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه ۱۲ امامی میباشد. شیعه یکی از مذاهب اسلامی و دومین مذهب از نظر جمعیتی است. کتابهای شرایع الاسلام، اللمعة الدمشقیة، شرح لمعه، جواهر الکلام، مکاسب و العروة الوثقی از مشهورترین کتابهای فقهی شیعه امامی است. ↑ علامه طباطبایی، شیعه در اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۱۶۷. ↑ فیاض، پیدایش و گسترش تشیع، ۱۳۸۲ش، ص۶۲.

دیدگاهتان را بنویسید