انتخاب شعر

معلمی که به دستور زبان فارسی علاقهمند است، اگر بهجای تشویق به خواندن درست یک شعر زیبا و ایجاد التذاذ در دانشآموزان، از آنها بخواهد که فقط ارکان و موارد دستوری آن را پیدا کنند، ارزش درس ادبیات را پایین میآورد و فقط بچهها را خسته میکند و از جذابیت تدریس میکاهد. قیصر امین پور در سال 1378 تصادفی سخت داشت و پس از آن از بیماری های مختلف رنج برد و دو بار عمل جراحی قلب و پیوند کلیه انجام داد و در نهایت در تاریخ 8 آبان سال 1386 در شهر تهران درگذشت. زندگی­نامه می­تواند نوعی خاطره یا سفرنامه یا تاریخ مکتوب نیز باشد به زندگی­نامه، حسب حال نیز گفته می­شود. ۱۹. ↑ سبحانی، توفیق، تاریخ ادبیات ۱، دانشگاه پیام نور، چاپ دهم، مهر ۱۳۷۶، ص۳۷. ۹. ↑ رضا نژاد (نوشین)، غلامحسین، اصول علم بلاغت در زبان فارسی، انتشارات الزهرا، چاپ اول ۱۳۶۷، ص۴۸. او که در بین سالهای ۶۰۰ و ۶۱۵ هجری قمری در شیراز بهدنیا آمد، در جوانی شهر خود را به مقصد بغداد و برای کسب علم و دانش ترک کرد. اسکارلت غمگین و تنها تصمیم می گیرد به تارا و آغوش پرستار کودکی اش مامی برگردد تا قدرت از دست رفته اش را به دست آورده و راهی برای برگرداندن رت پیدا کند.

منظورم از فضا، نه جغرافیا بلکه اتمسفر و موقعیت است؛ مثلاً ممکن است اتفاقی که روز قبل افتاده، بر روح بچهها سایه افکنده باشد. خوشبختانه امروز نسبت به آن زمان که نگارش کتاب را آغاز کردم، در حیطه دانشگاهی استقبال زیادی از کاربرد علوم شناختی در هنر شده است و تعداد افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند، رو به گسترش است، به شکلی که غالبا اهالی ادبیات با آشنایی بیشتر با علوم شناختی به این رشته روی میآورند و نه زبانشناسان شناختی. نقد قرون وسطایی، مانند آثار آکویناس و دانته، این نظریه دربارۀ تمثیل را تعدیل کرد: زبان نه تنها دارای سطوح ادبی، بلکه دارای سطوح تمثیلی، اخلاقی و درونی یا عرفانی است. ابزارهای کمکآموزشی مانند عکس و داستان و فیلم هم که پل بین دانشآموز و معلم هستند، باید بهروز و متنوع باشند. در به حاشیه رفتن جریانهای روشنفکری ایران شاید نوع نگاه جامعه هم نقش داشته است؛ نگاهی که شکستهای تاریخی و اجتماعیاش را به گردن روشنفکران میاندازد و آنها را عامل شکست میداند. خوانندگان امروز ادبیات عرب در ایران نشانهای است از اینکه بخشی از جامعه حاضر شده به صدای آنها گوش دهد و ستیز دیگر به شکلی نیست که بگویند اصلا این آثار را نمیخوانیم، اما هنوز رگههایی از آن وجود دارد.

آرنلد میگوید: شعر قادر به فراهم کردن حقایق، ارزش ها و الگو های ضروری جامعه است. درست آن است که طرح درس متناسب با موضوع درس باشد. معلمی که خودش با فناوری ارتباط ندارد، نمیتواند سواد رسانه را آموزش دهد. معلمی موفق و سرآمد و برتر است که خودش را بهجایی دیگر گره بزند؛ یعنی کمالگرا باشد و خود را با ایدهآلهایش و درنهایت با خدا گره بزند. معلم باید معتقد به این باشد که اگر آموزشوپرورش او را نمیبیند و تشویق نمیکند و قدردانش نیست خدا او را خواهد دید. با هم متفاوتاند. هر ابزاری برای هر زمان و هر مکان و موقعیتی کارآمد نیست. جابز در پاسخ به شایعات و نگرانی های مطرح شده اعلام کرد که توازن هورمونی بدنش بر هم خورده است و بعد از تقریبا یک سال غیبت از انظار عموم، در کنفرانس خبری 9 سپتامبر سال 2009 اپل ظاهر شد و در آن به ایراد سخنرانی پرداخت.

آنها در دنیای داستان غرق میشوند و هر بار خود را جای یکی از شخصیتها میگذارند. معلمی که خود را به مادیات و موقعیت اجتماعی گره بزند هیچگاه موفق نیست. معلمی که گوشی هوشمند ندارد و فیلمها و بازیهای جدید را ندیده است، چطور میخواهد مشکلات نرمافزاری و رسانهای دانشآموزان را درک کند؟ دانشآموز معلم را با توجه به روزآمدیاش میسنجد؛ مثلاً معلمی که سواد رسانه دارد، گوشی تلفن همراهش نباید قدیمی باشد. معلم علاوه بر همه ویژگیها و صفاتی که باید داشته باشد و بارها برایش برشمرده شده است، باید مخاطب شناس هم باشد؛ یعنی علاوه بر شناخت موقعیت دانشآموز بداند که ظرفیت تحمل او چقدر است و بیشتر از آن تدریس را ادامه ندهد. با انگیزه بودن معلم از عوامل پنهان تدریس است. ابزار با توجه به موضوع و زمان و موقعیت باید تغییر کند. معلم برای تدریس موفق و جذاب باید بیانی ساده، روشی جدید و ابزاری مفید داشته باشد.  Content w as generat ed ᠎with the he lp of G​SA Con tent G en erator ​DE MO​.

دیدگاهتان را بنویسید