استدلال درباره شعر

این مجموعه حاوی چهار شعر بلند بود که نشان میداد شاملو با عبور از شیوهٔ نیمایی برای خود راه تازهای میجوید (جعفر یاحقی، جویبار لحظهها:۶۱). به باور او، هدایت در هماهنگسازی نثر با زبان شخصیتها در موقعیتهای گوناگون داستان موفقیت بارزی داشتهاست. ترجمهٔ رمانهای تاریخی غربی مانند الکساندر دوما در رواج رمان تاریخی تأثیرگذار بود. علما که وارد میشدند، یک راست آنجا میرفتند، مهم نبود که جا هست یا نیست، یا باید فشار میدادند که جا شوند و یا اینکه یکی مانند فنر میجست و جایی دیگر میرفت. و جالبتر اینکه خودِ شاعر در دورهی خود به نوشتن مانیفست اقدام میکند. او از درون به علت همسری خوب و مادری عالی که زندگی روزمرهاش را انجام میدهد، احساس خوشبختی میکند تا اینکه یک روز یک خانوادهی ارمنی، از آن طرف خیابان نقل مکان میکنند. دایی جان ناپلئون، داستان سه خانوادهی ثروتمند ایرانی است که در یک خانوادهی بزرگ معمولی ایرانی با همدیگر زندگی میکنند. دایی مذکور که از افسران رده پایین بازنشسته تیپ جنگی ایرانی است، مدعی میشود که وی به عنوان یکی از اعضای مهم تیپ، در جنگهای سرنوشت ساز علیه امپراتوری بریتانیا شرکت داشته است. «ادبیات»، چه به معنای هرآنچه در دایره­ی فرهنگ می­گنجد، مانند موسیقی و نمایش و سینما و رقص و شعر و داستان (Literature) و چه آنکه به معنای شعر و نثر فاخر باشد یعنی «مجموعۀ آثار مکتوبی که بلندترین و بهترین افکار و خیال­ها را در عالی­ترین و بهترین صورت­ها تعبیر کرده باشد» (زرین­کوب 1369: 6) از مهم­ترین عناصری است که در تعاملات فرهنگی میان کشورها و ملت­ها دستخوش تأثیر و تأثر می­شود.

ترجمه نقد ادبی و به ویژه نظریه و تاریخ آنکه وامگرفته از فلسفه، تاریخ، روانشناسی و بیشتر از همه زبانشناسی است از یک متن عادی ادبی مانند رمان یا داستان کوتاه بسیار دشوارتر است. دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران» فراخوان بخش ویژه شاعران بدون کتاب هفدهمین دوره را با گرامیداشت یاد «علی مشکات»، از نامزدهای ادوار این بخش از جایزه که چند هفته پیش از دنیا رفت، منتشر کرد. رویکرد شناختی بهواسطهی پل زدن با علوم مختلف توانسته است یک اثر را با تکیه بر متن، نویسنده و مخاطب آن بررسی کند و دروازهای را برای نگاه کردن به متون ادبی بگشاید، چراکه براساس این رویکرد، نقد ساختار خود را از ساختار وجودی انسان، درک چیزها در جهان و نیز چگونگی تجربهی جهان بهواسطهی بدن، مغز، سلولها و رشتههای عصبی او میگیرد. از جمله کهن ترین کتابخانه های اسلامی که به رغم حوادث مخرب روزگار هنوز پابرجاست، کتابخانه مبارک آستان قدس رضوی در مشهد مقدس است که در حدود یک هزار سال از تأسیس آن می گذرد. دید و بازیدهای مراجع یکی از پروتکلهای مهم روحانیت بود که با آمدن آیتالله موسوی از مشهد نشان دادم.

دوران جوانی سعدی مصادف با دوره اتابک سعد بن زندگی از تابکان سلغری فارس بود. سپانلو سنگ صبور صادق چوبک و سووشون سیمین دانشور را مهمترین آثار دوران جدید معرفی میکند. شکوه زبان فارسی ، به دوران طلایی کلاسیک آن محدود نمیشود. چشمهایش اثر بزرگ علوی که در سال ۱۳۳۱ منتشر شد، جزو نخستین رمانهای واقعگرای فارسی است با زبانی ساده و موجز و ساختار و شخصیتپردازی خوب. آدمها و ماجراها پیرامون آهوخانم شکل میگیرند و او آنچنان بر تمامی داستان تأثیر میگذارد که حتی در صحنههایی که حضور ندارد، وجودش محسوس است. سه کتاب داستان و رمان ایرانی در فهرست منتخبین امسال جشنواره ادبی FICEP در فرانسه حضور دارند. «ایرانشناسی در غرب: پیدایش رمان فارسی (نوشته کریستف بالایی)». شاهنامهی ابولقاسم فردوسی، بدون شک بهترین رمان فارسی است که در حدود 1000 سال پیش نوشته شده. او درباره برخی از موضوعات مرتبط، با زنان که در زمان او تابو محسوب میشد، بحث و گفتگو میکند. او با مردی ازدواج کرده که آرزوی مهاجرت به کانادا را دارد و مادر دو فرزند است. داستان این رمان، حول محور دو شخصیت اصلی میچرخد. Th᠎is was c​re at ed with G᠎SA Content Gen᠎erat​or Demoversion.

این کتاب یک مجموعه داستان است و شامل ۷ داستان… در این دهه، کتابهای دفاع مقدس با نگاهی جدید و ساختار و فرمی تکاملیافتهتر منتشر شدند و با فاصله گرفتن از محافظهکاری و پرهیز از مستقیمگویی، جنگ با همه قوتها و ضعفهایش در داستانها به تصویر کشیده شد. به جرات میتوان گفت که سروانتس اسپانیایی اولین کسی بود که در اروپا دست به نگارش یک رمان تأثیرگذار به نام دون کیشوت زد. کتاب سمت آبی آتش یک رمان عاشقانه ایرانی از امیرحسین کامیار است که توسط نشر هیرمند چاپ شده است. در مکانی که یک شاعر نشسته است سخنرانی و صحبت یک مسئول چه محلی از اعراب دارد؟ اما باید دانست که همین کوششها در راستای تعریف و توصیف شعر، خود باعث پدیدار شدن مکتبهای گوناگون ادبی شدهاست. نویسندگان نوگرای این دوره، سعی کردند تعریف جدیدی از ادبیات متعهد بهوجود آورند. در این دهه، بسیاری از کتابهای منتشر شده در سالهای قبل دوباره چاپ شدند و اگرچه بازار ترجمه هم رونق زیادی پیدا کرد، اما بسیاری از آثار ترجمه، بازنویسی از ترجمههای قبلی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید