ادبیات گزینه ها

در میان ژانرهای مختلف ادبیات، رمان و به خصوص رمان خارجی نقش پر رنگی در ادبیات جهان داشتهاند. یا در جمله «گاری پر از میوه را هُل میدادیم»، کلمه «پُر» صفتی برای «گاری» است که برای تکمیل معنی آن متمم «میوه» آورده شده است. برای مثال در جمله «گلدان پر از گل است»، کلمه «پر» مسند است و بعد از حرف اضافه «از» کلمه «گل» آمده که همان متمم مسند است. همانطور که میدانیم، متمم قیدی (متممی که قید است) نیز با حرف اضافه میآید و توضیحی را به جمله اضافه میکند. به زبان ساده و با مثال» دیدیم، مسند خود از اجزای اصلی جمله است و گاهی همراه با متمم میآید. ممکن است در طی اقدام برای کسب اجازه فرد یا افرادی را نزدیک به شخصیت مورد نظر خود پیدا کنید که به شما در تکمیل اطلاعات کمک کنند. 12 -در مورد خصوصیات اخلاقی شهید عباس بابایی توضیح دهید.

بنابراین، متمم فعل دارای این دو ویژگی است: وجود آن در جمله برای توضیح فعل ضروری است و حرف اضافه اختصاصی دارد. متمم فعل معمولاً با یکی از پنج حرف اضافه «به»، «از»، «با»، «در»، و «بر» میآید. در دستور زبان، با یک تعریف ساده میتوان چنین گفت که متمم اسم یا گروه اسمی است که پس از حرف اضافه میآید. متمم قید متممی است که برای تکمیل معنای قیدهای تفضیلی و برخی قیدهای دیگر میآید. در آموزشهای پیشین مجله فرادرس، به معرفی برخی از مباحث دستور زبان فارسی از قبیل نهاد و گزاره، ضمیر، فاعل، مفعول و مضاف و مضاف الیه پرداختیم. برای آشنایی با دستور زبان فارسی، پیشنهاد میکنیم به «مجموعه آموزشهای دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی» و «مجموعه آموزشهای علوم انسانی» فرادرس مراجعه کنید که لینک آنها در ادامه آورده شده است. مرکز نشر دانشگاهی برای آشنایی اصولی علاقمندان با نقد ادبی، دوره آموزشی ده جلسهای با تدریس استاد دکتر عبدالحسین فرزاد برگزار میکند که از سهشنبه 28 اردیبهشت آغاز میشود. رودکی نیز آوازی خوش داشت و همین امر سبب شد که ابوالعبک بختیار که در نواختن بربط استاد بود وی را به شاگردی پذیرفت و به او بربط آموخت. به عنوان مثالی دیگر، همانطور که در آموزش «مسند و مسند الیه چیست ؟ This ᠎data w᠎as writt en by GSA Conten​t Gene rator ​DEMO !

همانطور که میدانیم، بعضی فعلها گذرا به مفعول هستند و برای تکمیل معنی آنها باید مفعلول در جمله وجود داشته باشد. همانطور که میبینیم در جمله اول، «با حذف متممهای قیدی، به «احمد آمد» میرسیم که معنای کاملی دارد. برای مثال، در جمله «انسانی مهربانتر از او وجود ندارد» میبینیم که برای کامل شدن معنی جمله، بعد از حرف اضافه «از»، متممِ «او» آمده است. همانطور که گفتیم، متمم فعل دارای حرف اضافه اختصاصی است. قصیده: شعری است بر یک وزن و قافیه که هر دو مصرع بیت اول آن هم قافیه هستند. کهنه و نو، حس آزادی و دربندبودن، فقر کشنده و ثروت بادآورده، بهگونهای حیرتآور، با تاروپود آن دهۀ غریب اول قرن ما آمیخته بود. برای مثال، در جمله اول بالا میتوانیم بگوییم «احمد با تاکسی به مدرسه آمد»، اما در جمله دوم نمیتوانیم از حرف اضافه دیگری جز «به» استفاده کنیم. نکته دیگری که دانستن آن خالی از لطف نیست، این است که متممهای اجباری حرف اضافه مختص به خود را دارند. از میان سایر آثار شجاعی، نثر روان و گیرایی قلم نویسنده در این کتاب به اوج خود رسیده است. در واقع، متمم فعل در جملههایی وجود دارد که در آنها علاوه بر نهاد، برای تکمیل معنای فعل به متمم نیز نیاز است و به همین دلیل به آن متمم اجباری نیز میگویند.

گاهی اسم نیاز به متمم دارد و این نوع اسمها در هر نقش و کاربردی (مانند نهاد، متمم، مفعول، مضافالیه و…) این متمم را لازم دارند. نویسنده در این کتاب از داستان های به هم مرتبط، به تنهایی و انزوای روحی، عاطفی و هنری زندگی در شهری کوچک در آمریکا می پردازد. شاید ابعاد مختلفی از زندگی یک فیلسوف در دسترس نباشد، مگر با خواندن زندگینامهها، که این کتاب یکی از بهترین کتاب های زندگینامه است و بهخوبی این فرصت را برایتان فراهم میکند. محققانی هم بودند که با مخفی کردن پیشینه تحقیق هر مقالهشان وانمود میکردند سراغ موضوع بکری رفتهاند و با عدم ارجاع درست، به نوشته خود تاریخ مصرف میدادند، به این معنی که گذشت زمان اثر آنها را از اعتبار میانداخت که این نیز از هدفم برای نگارش کتاب به دور بود، به همین دلیل تصمیم گرفتم خود بهتنهایی به تالیف این کتاب بپردازم، گرچه ورود به زیرقلمروهای متفاوت شناختی زمان زیادی را به خود اختصاص داد.

دیدگاهتان را بنویسید