ادبیات – وقتی رد شد چه باید کرد

از سال ۱۳۴۵ ادبیات داستانی ایران مانند سایر حوزههای چاپ و نشر با پدیدهٔ سانسور مواجه شد. بسیاری از ایرانیانی که به دلایل مختلف ایران را ترک کردند و برای مدتهای زیادی در کشورهای دیگر ساکن شدند، تلاش کردند رمانهایی به زبانهای دیگر بنویسند. مستندی دربارهی آدمهای تنها را تماشا میکند، دیوانهوار برای خانه خرید میکند و پای ترجمهی کتابی مینشیند که به نظر میرسد شباهتی بازندگی خودش دارد: «تابهحال هیچ مردی به من قوت قلب نداده است. همنشینی این دو برای تبادل نظر دربارهی پرونده، رفتهرفته به دوستی و احترامی متقابل تبدیل میشود. از مهمترین شاعران این دوره میتوانیم به مشتاق اصفهانی، هاتف اصفهانی، صباحی بیدگلی، قآنی شیرازی و فروغی بسطامی اشاره داشته باشیم. اگرچه نگارش افسانهها و حکایتها به شعر و نثر در ادبیات ایران سابقهای دیرینه دارد، اما رماننویسی به شیوهٔ متداول در غرب، عملاً از دوران مشروطه شروع شد. فرمگرایی در نقد، در واقع واکنشی در برابر شیوه اجتماعی نقد است که اثر را در مقایسه با واقعیت میسنجد و نقد فرمالیستی از آن رو دشوار است که از همان آغاز به مقابله با نقدی دیرینه رفته است. از ویژگیهای برجستهی این سبک میتوانیم به حضور تکبیتهایی برجسته (تحت عنوان شاهبیت) که بسیاری از آنان تبدیل به ضربالمثل هم شدهاند، اشاره داشته باشیم.

این رمان با تعلیقهای عاشقانهاش هر خواننده بااحساسی را به خود جذب میکند. و مضمون را اصلیترین دستمایهی شعر خود قرار دادند. البته از یاد نبرید که در این سایت، داستانهای کوتاه جالب زیادی موجود است که متنظرتان هستند تا آنها را بخوانید. داستان فیلم که در قرن هجدهم میلادی میگذرد، روایتگر رابطهٔ ممنوعهای میان دختری اشرافزاده و زنی نقاش است که به تهیهٔ پرترهای از چهرهٔ وی گماشته شدهاست. نوشتن رمان به زبان ترکی، حتی قبل از زبان فارسی شروع شد؛ چنانکه ستارگان فریبخورده اثر فتحعلی آخوندزاده که به عنوان نخستین رمان ایرانی شناخته میشود، به زبان ترکی نوشته شدهاست. در تعریفهایی دیگر، با دانش، فهم، درک، ادراک و وقوف یکی انگاشته شدهاست. خواجه نصیر در رابطهٔ شعر با موسیقی چنین میگوید: «و نظر در وزن حقیقی بهحسب ماهیت، تعلق به علم موسیقی دارد و بهحسب اصطلاح و تجربه تعلق به علم عروض دارد؛ و نظر منطقی خاص است به تخیّل و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضاء تخیّل کند. درواقع او تنها به اجزایی از این سه ضلع دست زد. هر روز نویسندگان بسیاری دست به قلم میشوند و از ایدهها و احساساتشان مینویسند.

غار: سمبلی از شکست هر نوع تفاهم و رابطه بین انگلیسیها و مردم هند. نکتهای که در این بین لازم به ذکر به نظر میرسد. مرحوم دکتر داریوش شایگان به درستی این شعرا را پنج اقلیم حضور خوانده است، چرا که نمونههای اعلا از تفکر ایرانی هستند. جدای از این، با نقد خود به سبک هندی، تقریباً اولین جایی در تاریخ ادبیات ایران بود که فضای نقد را پیش کشید. کتاب رمان خارجی سراج بوک طرفداران خاص خود را دارد. با خواندن داستانهای خارجی تجربه زندگی در شرایطی را به دست میآوریم که شاید هیچ وقت نتوانیم تجربه کنیم در واقع بدون پرداخت هزینهای این فرصت را پیدا میکنیم که در فضای کشورها با فرهنگهای متفاوت زندگی کنیم. لازم به ذکر می باشد دانشکده زبانهای خارجی از مهر ماه سال 1386 به مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم واقع در شهرک غرب به ریاست آقای دکتر حیدری منتقل گردید. داستان فیلم عاشقانه و کمدی از پنجره من روایت حس علاقه طولانی مدت راکل به همسایهاش که علی رغم مخالفتهای خانوادهاش، به اوج خود رسید. This data has be en done ᠎by GSA Content G​en​er᠎ator​ Dem​ov​er sion.

علاوه بر خود نیما یوشیج، میتوانیم از «هوشنگ ایرانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی» به عنوان مهمترین شاعران این سبک نوخاسته، اشاره کنیم. با چنین دیدی است که شاعر برای ترکیب تکبیتهایی زیاد و ساخت یک غزل واحد، از تلمیحات و ارجاعات زیادی استفاده میکند. در حوزهی محتوایی هم او به تلفیق تمام چیزهایی که تا به حال در شعر کلاسیک استفاده شده بود، بر بستری جدید دست زد. و چون سبک آنها به شاعران سبک خراسانی و عراقی نزدیک بود، آنان را شاعران سبک بازگشت و شعرشان را شعر بازگشت نامیدند. و تغییراتی را در وزن عروضی، که تکهای از فرم بود، ایجاد کرد. این اثر یکی از بهترین رمان های جهان به شمار میرود. سیبیل یکی از بهترین رمان های جهان در شرح فاصله طبقاتی در انگلستان به شمار میرود. مراد پیشینیان از نقد، غالبا بیان معایب و کاستیهای یک اثر ادبی بودهاست اما در عصر جدید و بنا به گفته تی. شرفیخبوشان یادآور شد: جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی به آثار پیش از انتشار و آماده انتشار تعلق میگیرد و این جایزه، هم به لحاظ میزان مبلغ اهدایی و هم حضور نویسندگان حرفهای يكي از مهمترین جوايز ادبی کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید