ادبیات نکته: Yourself Obtainable را بسازید

او سال 1363 در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا ادامه داد و در سال 1376 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان سنت و نوآوری در عشر معاصر دفاع کرد.در اشعار این شاعر تاثیرگذار می توانید سبک و لاغی از شعر کلاسیک و شعر نیمایی را یافت کنید. با سلام بنده از سال 72 تا 76 افتخار شاگردی دکتر رسولی را در دانشگاه شهید بهشتی داشتم واقعا استادی به تمام معنی برای بنده بودند وایشان را به عنوان یک الگوی رفتاری واخلاقی و کاری برای خودم قرار داده ام. خواجه نصیر در رابطهٔ شعر با موسیقی چنین میگوید: «و نظر در وزن حقیقی بهحسب ماهیت، تعلق به علم موسیقی دارد و بهحسب اصطلاح و تجربه تعلق به علم عروض دارد؛ و نظر منطقی خاص است به تخیّل و وزن را از آن جهت اعتبار کند که به وجهی اقتضاء تخیّل کند. ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. This data was g᠎en er​ated ​by GSA C on tent ᠎Ge nera tor ᠎DEMO​.

مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب)، برای بهرهمندی از یافتههای تازه در حوزهی شعر فارسی و انتشار آن، مقالاتی را که با ویژگیهای زیر تدوین شده و به تایید داوران رسیده باشد، در پایان هر شماره از مجله به چاپ میرساند. کدام را باد باور کنم، این که او مردی مهربان و رمانتیک است، و یا این که مردی خشن و مستبد. در هزاره دوم پیش از میلاد؛ ریگوِدا، که از قدیمیترین اشعار و سرودهای مذهبی هندی به زبان سانسکریت ودایی است، سروده شد. از تاریخ سرایش وِداها اطلاع دقیقی دردست نیست و تاریخ قدیمیترین سرودهٔ ریگودا را از هزار تا پنجهزار سال پیش از میلاد مسیح پنداشتهاند. مفاهیم و مضامین متعددی را میتوان برای شعر دفاع مقدس نام برد. شعر نو شامل قالبهای نیمایی، سپید و موج نو است و در قالبهای دیگر بر اساس توجه شاعر به زبان و مفاهیم روز، واژهٔ «نو» به عنوان صفت به نام قالبها افزوده میشود. Post w as created by GSA᠎ Content Gen er​ator ᠎DE MO.

و اینکه تمام تعاریفی که تاکنون از شعر شده نتوانستهاست، به هیچ وجه حق مطلب را ادا کند، به خاطر این است که شعر را وجودی مستقل از جهان بی پایان کلمه انگاشتهاند. اما قدما، شعر را کلام مخیِّل گفتهاند و اگرچه موزون حقیقی نبودهاست و اشعار یونانیان بعضی چنان بوده است و در دیگر لغت قدیم مانند عبری و سریانی و فرس هم وزن حقیقی اعتبار نکردهاند». اینکه شعرا بروند بشینند و فلان مسئول بیاید برای شعرا سخنرانی کند این بدترین حالت و ضربه به شعر است. ادبیات به ما می آموزد که کیستیم و چگونه ایم: هیچ چیزی نمی تواند به زیبایی متون ادبی و مخصوصا متون ادبی ایرانی، به ما کمک کند که به خودآگاهی برسیم. احتمال میدم که بیت آخر ناظر به این باشه که سعدی قصد سفر از شیراز به بغداد داره(به علت غاز حمله مغول) و میگه که گرچه حب وطن(شیراز) سخن درستی هست ولی نمی شه به واسطه اینکه من اینجا زاده شده ام به سختی جان داد. اگرچه کسانی قبل از او نیز همچون بقراط، اریستوفانس و افلاطون دربارهٔ شعر، سخن گفتهاند. نظرگاه فیلسوفان از طریق کسانی چون حازم قرطاجنی وارد آثار مدرسه بلاغیون مسلمان هم شد. Art ic le h​as been g᠎en​erated  with G᠎SA  C onte nt Generator Demov​ersi​on᠎!

سخنوران و فیلسوفان از دیرباز در پی پررنگ کردن خط ظریف میان این دو گونه، تعریفی فراگیر و تمیّزدهنده از شعر و نثر بودهاند؛ البته در نخستین دستهبندی ادبی انجام شده توسط ارسطو در تاریخ بشر، ادبیات یونان شامل گونه سومی به نام دراما یا همان هنر نمایشی باستان نیز بود که بعدها توسط رومیان توسعه یافت و در متون غربی تا به امروز این دستهبندی، بر خلاف سنت ایرانی نظم و نثر، به نظم و نثر و دراما تقسیم میشود. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، محمدرضا شرفیخبوشان برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار میشوند و بخش دیگری از برنامهها در ایام دهه فجر آغاز میشوند و در طول سال ادامه پیدا میکنند. در ابتدا، حسین زحمتکش زنجانی، سردبیر این شماره در بخش گفتار با اشاره به جریانهای فعال در نوشتن رمان و داستان ایرانی، نمایی از ادبیات مهاجرت را در سالهای اخیر در دو حوزه تألیف و ترجمه ترسیم میکند. که مولفهای مانند «ارتباط طولی» را قلم میگرفت. با محدودیتهایی که به وجود آمد مانع انتتشار همین سهگانه محفوظ شدند. شعر (فارسی) از روز آغازین خود و با توجه به چامههای دردست از چند هزار سال پیش تا کنون دارندهٔ قافیه و وزن عروضی بودهاست و این شیوهها نو میباشند.

 This c​ontent h as been c​re at᠎ed with the help of G​SA᠎ Con te᠎nt Generat or᠎ D​emoversion!

دیدگاهتان را بنویسید