ادبیات – شش شکل چالش

یک وجهی از بیتفاوتی شاعران و چهرههای نامدار ادبیات هم به وقایع امسال برمیگردد به اینکه برخی از همصنفان ما توقع دارند حاکمیت دائماً و یکطرفه به ایشان سرویس بدهد! غافل از اینکه این آغاز مشکلات من بود. اما هر وقت نوبت کار مورد علاقهی من میرسد روزگارم را سیاه میکند. در نهایت، سعی کردم این مجموعه را براساس اشتراکات شناختی انسانها و نیز اصول دریافتی مشترک میان تمامی نوع بشر تقسیمبندی کنم و همانگونه که در روانشناسی در باب هر اصل مبحث جدیدی باز میشود، برای کاربرد هر بخش در ادبیات، فصل جدیدی باز کردم و با مثالهای بومی تلاش کردم بهدرک مخاطب ایرانی کمک کنم. اگر به دنبال تحقیق در مورد سعدی برای دبستان هستید، در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم بخشهای مختلف زندگی و عمر هنری او را مورد بررسی قرار دهیم. او از همان دوران کودکی به دنبال کسب علم و دانش و کمالات اخلاقی بود. به دلیل اوضاع و شرایط بد در اواخر حکومت محمد خوارزمشاه، سعدی تصمیم گرفت شهر خود را برای رسیدن به علم و دانش ترک کند. این رشته در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش می باشد. Data was c reat​ed with G SA Con tent Gen erat or  DEMO​!

همین باعث شد که آثار او همگی دارای معانی عمیق و پندهای مهم برای زندگی باشند. نثر مسجع، متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن، قاقیه به چشم میخورد. لانگ (ساختار زبان) اصلی ثابت برای گویشوران یک زبان است در حالیکه پارول (گفتار) نمود آوایی زبان در واقع از هم متمایز اند یعنی یک ناشنوا یا کسی که قادر به تکلم نیست، لانگ در ذهن او نهفته است در حالیکه به جای پارول (نمود آوایی) می تواند با نمود حرکتی و ایما و اشاره مفاهیم زبانی را به دیگری منتقل سازد. مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی یا سعدی یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. کتاب جین ایر هم نوشته یکی از خواهران بااستعداد برونته یعنی شارلوت برونته است. سعدی یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان تاریخ ادبیات پارسی است. به همین دلیل است که بسیاری از علاقهمندان و فعالان حوزه ادبیات در جهان، ادبیات پارسی را با سعدی میشناسند. هدف نوشتههای او جدا از زنده نگهداشتن زبان پارسی (در حالی که مغول در حال سوزاندن کتابها و مبارزه با آن بود)، بیان درد هموطنانش هم بود.

در مورد جهانگردی سعدی اختلافنظر جدی بین مورخان و ادیبان وجود دارد. در آخر امیدوارم که با ورود این کتاب، توانسته باشم قدمی کوچک برای منحرف نشدن شعرشناسی شناختی از راه اصلیاش فراهم کرده باشم، چرا که در همین بدو تولد این رویکرد، سوءتفاهمها و سوءاستفادههای بسیاری را شاهد بودهام، همانطور که در مورد مابقی نظریات و رویکردها بهچشم میخورد و علت اصلی چنین وقایعی را ناکارآمدی قواعد فرهنگی و دانشگاهی حاکم بر جامعه خود میدانم که فساد در همه ابعادش رواج دارد، فسادی که ریشه در شاخصههای غیرفرهنگی و بعضا غیرحرفهای دارد که قرار است فضای فرهنگی را بسازد، اما بهنوعی آن را از پایه منهدم میکند. او در دو کتاب «گلستان» و «بوستان» به بیان پندهای نیکو برای زندگی میپردازد. همکاری این دو گروه در نیمهٔ دوم این دهه، به شکلگیری شورای نویسندگان ایران انجامید و به اقتضای اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران، به بسط ادبیات متعهد منجر شد. در عوض در گلستان و بوستان به ستایش عدالت، تواضع، مهربانی و…

This data has be​en g en᠎erated ᠎by G SA Con tent Gene rator  DEMO !

در گلستان و بوستان سعدی بارها به ستایش مفاهیم اخلاقی مثل «عدل» و «تواضع» برمیخوریم. هانتکه اما برخلاف نویسندگان این آثار ماندگار کلاسیک، رمانی پر جزئیات ننوشته و زن اصلی کتابش را در کتابی کوچک، با صفحاتی محدود گیر انداخته است. دیوان اشعار سعدی از لحاظ بار معنایی و پندهای حکیمانه سطح پایینتری نسبت به دو کتاب قبلی دارد؛ اما پر است از شعرهایی روان و غزلیاتی که روح انسان را نوازش میکنند. سعدی در گلستان، حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. اساساً هم شاعری که در ایران امروز شعر میگوید، باید هم ذیل عنوان فجر تعریف بشود. شاعری همانند حافظ نداریم که دردها و فسادهای اجتماعی را بشناسد و آسیب های اجتماعی را به خوبی کالبدشکافی کند. میهمانان و مدعوین هفدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر با ورود به جزیره بوموسی ضمن برنامههای خود را آغاز کردند. در چنین شرایطی، سعدی به سن جوانی رسید و نوشتن را آغاز کرد. او در اواسط قرن هفتم هجری قمری شیراز را به مقصد بغداد ترک کرد. او مسیر مبارزهای غیرمستقیم و هوشمندانه را در پیش گرفت و بهجای مدح حاکمان، آنها را نصیحت کرد. او ترجمه وفاداری را کنار میگذارد تا ایدههای خود را در آن دخیل کند.

دیدگاهتان را بنویسید