ادبیات برای ایجاد یک تأثیر در آنچه تبلیغ می‌کنید است.

یکی از انواع چهارگانهٔ ادبی، شعر غنایی است که در واقع آینهٔ عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر است. بسیاری از فلسفهدانان از این وضع ابراز نارضایتی میکنند؛ با وجود این بسیاری از آثار فلسفی در ژورنالهای آکادمیک چاپ میشوند. در این نوع رمان ها، جایگزینهای احتمالی واقعیت در داستانها بازگو میشوند. برای دوستانی که قصد مشاعره دارند ایجاد گردیده است، فقط کافی است که حرف مورد نظر خود را وارد نمایید و ابیاتی که با آن حرف شروع میشوند نمایش داده خواهند شد. از فلاشبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده میشود که از نظر زمانی مقدم بر خط توالی اتفاقات داستان رخ دادهاند یا اطلاعاتی ضروری در مورد پیشداستان (آنچه قبل از شروع داستان رخ داده) به دست میدهند. او با توجه به شرایط زمانه نمیتوانست مستقیما شاهان را مورد خطاب قرار داده و ظلم و ستم آنها را سرزنش کند. بخش عمدهای از آثار تاریخی را هنوز میتوان جزو ادبیات بهشمار آورد، به خصوص بخشی که آن را به نام گونه اثر غیرداستانی خلاقانه میدانند.

Th​is ​post h​as ᠎be᠎en cre​ated ​by GSA Content G᠎ener​ator ᠎DEMO!

در این گونه شعرها، شاعر مقیّد نیست مصراعها را وزنی یکسان ببخشد و در چیدن مصراعهای همقافیه، نظامی ثابت را ـ چنان که مثلاً در غزل یا مثنوی بود ـ رعایت کند. فلاشبکهای مبتنی بر شخصیت، رویدادهای مهمی را از گذشتهٔ شخصیت بازگو میکنند که در رشد و گستردگی شخصیت نقش داشتهاست. او اصطلاح همپیوند عاطفی یا به تعبیر بنده «درد مشترک» را مهمترین عامل ارتباط منطقی اثر و خواننده بر می شمارد. او توانست با کمک گرفتن از تجربهٔ ادبی دو شاعر بزرگ و منظومهپرداز پیش از خود، یعنی فردوسی و فخرالدین اسعد گرگانی، منظومههای مخزنالاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه را که بر روی هم «پنج گنج» خمسهٔ نظامی را تشکیل میدادند، بیافریند. مدیر کل مركز آفرینشهاي ادبی حوزه هنری گفت: نشست تخصصی تحلیل شعار و شعار نویسی ایام انقلاب اسلامی نيز با عنوان «لحن دیوارها» نگاه مقایسهای شعارنویسی در دوره انقلاب با شعارنویسیهای اخیر دارد که 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد. ادبیات عرفانی ایران نیز در حوزهٔ ادبیات غنایی جای دارد. شعرهای غنایی قرن نهم نیز ادامهٔ همان شعرهای دو قرن پیشتر بود؛ اما با ظهور صفویان و هجرت بسیاری از شاعران به هند، باریکبینی و نازکاندیشی و گاه استفاده افراطی از نماد در سبک هندی، شعر غنایی فارسی، اندیشههای حکمی و عرفانی بیشتری یافت».

وی در معرفی برنامههای تبیینی و پژوهشی این مرکز بیان کرد: برنامههای تبیین محور که به بیان دستاوردها میپردازد، شامل رویدادی با محوریت تاثیر و تاثر ادبیات عاشورایی و انقلاب است که تحت عنوان «لاله هزار ساله» با حضور اندیشمندان و صاحبنظران، روز ۱۲ بهمنماه در سالن طاهره صفارزاده برگزار میشود. شعری که به این ترتیب سروده شد، شکلی بسیار متفاوت با شعرهای پیش از خود داشت. رواج قصههای عاشقانه در ادب فارسی تا آنجا بود که منظومههای بزمی و عاشقانهٔ فراوانی به واسطهٔ شعرای زبان فارسی سروده شد. در عصر سلجوقیان با ترجمهٔ منظومهٔ مشهور ویس و رامین (۴۴۶ ه.ق) از متن پهلوی آن به فارسی دری نظم داستانهایی با وجه غنایی مورد توجه قرار گرفت. در ادبیات فارسی چندین منظومهٔ غناییِ درخشان وجود دارد؛ مانند ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. این نوع ادبی، از ژانرهای ادبیِ پرطرفدار در ادبیات فارسی است؛ به گونهای که شاید بتوان گفت هیچ شاخهای از اشعار روایی و آثار ادبی، جذابتر و پرکششتر از قصههای عشقی نیست و همهٔ انواع ادبی، از مدح و تغزل گرفته تا پند و اندرز، وصف، مرثیه، ساقینامه و غیره، در این نوع ادبی گرد آمدهاست. «در سدههای هفتم و هشتم هجری، با رویکرد گسترده شاعران به غزلسرایی، شعر غنایی ایران بیش از پیش در قالب غزل چهره مینمود و مرکزیت قالب غزل در شعر غنایی فارسی تا پیش از گسترش شعر نو نیز ادامه داشت…

چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت او را به سوی مظاهر مادی جلب کند ولی ایشان به هیچ وجه بدانها دلبستگی نداشت. ممکن است اشارههایی به گذشته یا آینده وجود داشته باشد، اما بازگشت به گذشته یا آینده در کار نیست. این تکنیک به منظور ایجاد تعلیق در داستان یا پرداخت شخصیت به کار برده میشود. به قول شاملو «دهانت را میبویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم! ادبیات غنایی «غِنا» در لغت به معنای آوازِ خوش، سرود و نغمه است و در اصطلاحات به نثر یا شعری گفته میشود که بیانگر عواطف و احساسات شخصیِ شاعر یا نویسنده است. قرار است همسر زن که مدیر فروش شعبهی محلی یک شرکت معروف چینیسازی است از مأموریتی چندهفتهای در اسکاندیناوی برگردد. مفهوم یا ایدهٔ محوری داستان که عنصر وحدتبخش داستان هم است. فهرست کتب و مقالاتی که تالیف و تهیه و یا گردآوری شده است و یا در کنفرانس ها ارائه نشده همراه با زمان انتشار را در این قسمت قید نمایید. در این عرصه نیز آثار بزرگی چون کشفالاسرار و عدةالابرار، اسرارالتوحید، مرصادالعباد، مثنوی معنوی و به نظم و نثر آفریده شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید