ادبیات – آیا بعد مهم است؟

کتاب ادبیات من مخاطب را با چگونگی شکلگیری آثار خودزندگینامهای و مسائل تأثیرگذار بر شکل نهایی اثر آشنا میکند؛ مسائلی که در خوانش و نقد چنین آثاری باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله تولیدکنندگان و مصرفکنندگان روایتهای خودزندگینامهای، صدا، ارتباطمحوری، مخاطب، سبکهای مختلف پژوهش خود، الگوهای پردازش پیرنگ، رسانههای روایت خود و عوامل پیرامتنی مثل ناشر، نحوهی تبلیغ، پخش و توزیع، طرح جلد کتاب و بسیاری عوامل دیگر. حالا همه چیز تمام شده بود و کتاب عشق علی و مریم بسته شده. و بعد .. بسته شدنش . مادرش باز بعد ازگفتن حرفهای تکراری که من پیرم مریضم، گفت: امروز رفته بودم خونه اعظم خانوم میشناسیش که همسایمونو میگم میخواستم ببینم حرف آخرشون چیه علی جواب اونها مثبته مهتاب میتونه توروخوشبخت… علی رفت و کنار آرزو نشست ودست در گردن همسرش انداخت.وبه آرزو گفت امروز می خوام برات سنگ تموم بذارم.بعد با آرزو نشست به تماشای سریال محبوبشان.بعد از تمام شدن فیلم تازه یادش افتاد که نهار بار گذاشته ولی هنگامی به آشپزخونه رسید که همه چی سوخته بود. سنگ صبور نیز فاقد قالبی منسجم و هماهنگ است و ماجراهای آن با نظم و قاعده پیش نمیرود.

برخی از بزرگان اندیشه از این ویژگی بهره برده و علوم سخت را از طریق به شعر درآوردن مفاهیم آن به پویندگان راه خرد عرضه میکردند. همان بوی یاسی که حیاط را برداشته بود و به آسمان برده بود. خشکم زده بود ، حتی نمی تونستم سرمو تکون بدم . نمی تونم ببینم بجای دستای گرم تو ، دستای یخ زده ی غریبه ایی تو دستام باشه. علی فریاد زنان حرف مادرش رو قطع کرد وگفت: ولم کن مادر بذار با درد خودم بسوزم هر روز می ری خونه این و اون تو رو خدا دست از سرم وردار. چشمهایش اثر بزرگ علوی و دختر رعیت اثر بهآذین که هر دو در سال ۱۳۳۱ منتشر شدند، جزو نخستین رمانهای واقعگرای فارسیاند که با ساختار و شخصیتپردازی خوب، جایگاه مشخصی در ادبیات پیشرو ایران باز کردند؛ اگرچه در این دو رمان نیز واقعیتهای اجتماعی تنها از دریچهای محدود بیان شدهاست. مجموعه اول نسیم خاکسار در سال 58 منتشر شد تحتعنوان «گیاهک»؛ پس از آن او داستانهای کوتاه و بلند بسیاری منتشر کرداز جمله «نان و گل» و «بقال خرزویل». نقد ادبی بر اساس این که از کدام زاویه دید به اثر ادبی نگاه و بر مبنای چه موازینی آن را تحلیل و ارزیابی میکند به انواع گوناگونی بخشبندی میشود.

برگردم و توی چشاش نگاه کنم ؟ نگاه دو تا پدر تو هم گره خورد نگاهی که خیلی حرفها توش بود. سرشو بر گردوند که به جمعیت بهت زده و داغدار پشت سرش بگه چه خاکی تو سرش شده که توی چهار چوب در یه قامت آشنا می بینه. رفت ، رفتند توی خیابون بهار ، سه نفری ، زیر چتر باز … اما این آثار نیز کمتر به عمق رفتند و به جای پرداختن به درک اجتماعی فساد، به دلسوزی با زنان روسپی اکتفا کردند. میدونست که آرزو از بارون خوشش میاد به همین خاطر هر دو به حیاط رفتند و مدتی زیر بارون باهم قدم زدند وقتی به خونه اومدند سر تا پا خیس بودند.رفتند تا لباساشنو عوض کنند. علی از آمدن مادرش ناراحت شد هر روز مادرش می امد وعلی رو ناراحتر از روز قبل می کرد می رفت. اگر بخواهیم از بهترین نویسندگان داستان ایرانی سخن به میان آوریم ؛ محمد علی جمال زاده نامیست که نمیتوان به راحتی از کنارش عبور کرد. داستان در ایران هم به مانند دیگر کشور های دنیا از گذشته تا به امروز دست خوش تغییراتی شده است و نویسندگان سبک ها و شیوه های مختلفی در داستان گویی را برای روایت داستانشان انتخاب کرده اند.

توضیح کتاب:کتاب حاضر درباره داستان نویسی و شیوههای نگارش رمان ایرانی گردآوری و تألیف شده است. رمان کوتاه (نوولا) داستانی است که بین ۲۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ واژه را دربرداشته باشد. دقیقا. مثلا میبینیم که محفوظ بر پایه رئالیسم از شیوه تکگویی درونی استفاده میکند بهخصوص در بخشی که کمال زیاد حرف میزند و اینجاست که بین سنت و مدرنیته دستوپا میزند. کتاب های ستارگان فریب خورده اثر میرزا جعفر قراجه داغی در سال 1253، سیاحت نامه ابراهیم بیک در سال 1274، از این قیبل رمان ها هستند که می خواستند سنت شکن باشند اما همچنان با شگردهای ادبی قدیمی در پیوند بودند. این کتاب یکی از مهمترین حوادث ادبی تاریخ ادبیات ایران را رقم زد. برجستهترین اثر بزرگ علوی و البته یکی از آثار ایرانی گرانبها است که ارزش خواندن دارد. گاهی اوقات ممکن است منتقدان برخی از آثار را به دلایلی همچون سطح پایین دستور زبان و نحو، داشتن پیرنگ روایتی باورنکردنی یا گسیخته یا داشتن شخصیتهای متناقض یا غیرقابلباور از زمرهٔ آثار ادبی حذف کنند. Art icle was c᠎reated wi​th t᠎he help of GSA C​onte nt ᠎Genera tor  DE MO!

دیدگاهتان را بنویسید