آینده شعر

سر داستان، پایان داستان، کمر یا میانه داستان، اهمیت آغاز داستان بهعنوان سر داستان و اهمیت پایان داستان بهعنوان بخشی از وجود انسان که حرکت او را میسر میکنند و بسیاری از بحثهایی که انسان را به ادبیات گره میزنند، از جمله از بحثهای مطرح شده در این جلد هستند و به همین خاطر در نقد ادبی با رویکرد شناختی پیوندی بین ادبیات و علم برقرار میشود و چگونگی کارکرد مغز انسان و تحلیل محیط پیرامون دستاویزی میشود برای کارکرد مغز انسان برای چگونگی درک متن. پیرمرد زیر درخت سروی چمباتمه زده و بین او و دختر یک جوی آب فاصله است. بهنظرم باید نگارش چنین آثاری بهصورت گروهی انجام شود و نه بهشکل فردی، چراکه ماهیت این رشته استفاده از تجربیات رشتههای متفاوت براساس دستاوردهای شناختی است. این رشته در جهان بسیار تازه است و محققان مختلفی در کشورهای مختلف با انتشار کتابها و مقالات ادبی-شناختی و تحقیقات گروهی بینارشتهای در صدد گسترش آن هستند. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی معتقد است که شعر انقلاب، گامی موثر در مسیر جهاد تبیین است و با شعر است که میتوان به نحو دلنشین حقایق را تبیین کرد. ​Con᠎tent was created by  GSA ​Content Ge᠎nerator DEMO!

پایاننامه دکتری را با تمرکز بر شعرشناسی شناختی در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دفاع کرد و کتابهای متعددی در حوزه داستان، شعر و نقد ادبی تالیف و ترجمه کرده است. در آخر امیدوارم که با ورود این کتاب، توانسته باشم قدمی کوچک برای منحرف نشدن شعرشناسی شناختی از راه اصلیاش فراهم کرده باشم، چرا که در همین بدو تولد این رویکرد، سوءتفاهمها و سوءاستفادههای بسیاری را شاهد بودهام، همانطور که در مورد مابقی نظریات و رویکردها بهچشم میخورد و علت اصلی چنین وقایعی را ناکارآمدی قواعد فرهنگی و دانشگاهی حاکم بر جامعه خود میدانم که فساد در همه ابعادش رواج دارد، فسادی که ریشه در شاخصههای غیرفرهنگی و بعضا غیرحرفهای دارد که قرار است فضای فرهنگی را بسازد، اما بهنوعی آن را از پایه منهدم میکند. این ابزارها در نقد ادبی مورد استفاده قرار میگیرند چرا که آثار ادبی و آثار هنری چیزی نیستند جز محصول فکر و فرایندهای ذهنی انسان که در محیط شکل گرفتهاند. کتاب مبانی نقد ادبی اثر جمعی از نویسندگان و ترجمهی فرزانه طاهری است. رمان دراکولا در سینما هم غوغا کرده است. This  data has ᠎been done wi th G​SA᠎ C ontent G᠎ener​ator  Demoversion !

کتاب پرتقال خونی یک رمان ایرانی نوشته پروانه سراوانی است که انتشارات آموت آن را منتشر کرده است. در کشورهای دیگر، بهصورت معمول چنین کتابهایی بهصورت مجموعه مقالات منتشر میشود و بسط مفاهیم مختلف این رشته بهقلم محققان مربوط به هر بخش اتفاق میافتد، چراکه این رشته همچون اقیانوسی است که هر محققی در یکی از بخشهای آن صاحبنظر است. در نهایت، سعی کردم این مجموعه را براساس اشتراکات شناختی انسانها و نیز اصول دریافتی مشترک میان تمامی نوع بشر تقسیمبندی کنم و همانگونه که در روانشناسی در باب هر اصل مبحث جدیدی باز میشود، برای کاربرد هر بخش در ادبیات، فصل جدیدی باز کردم و با مثالهای بومی تلاش کردم بهدرک مخاطب ایرانی کمک کنم. کتاب درباری اثر کاستی لیونه در حقیقت راه و رسم آداب معاشرت را ذکر کرده و مدتها مورد استفاده کسانی که میخواهند آدابدان باشند قرار گرفته بود. هدفم از این همه تحلیلهای نظری این بوده است که هم مخاطب را با نگاه و رویکردی جدید آشنا کنم و هم شیوه کارکرد این رویکرد را در آثار بومی نشان دهم، به این منظور که اگر مخاطبی بهصورت کاربردیتر و تجربیتر با کتاب مواجه شد و خواست از آن استفاده کند صرفا نظریه و مسایل نظری را بهصورت مکانیکی بر سر ادبیات نریزد و بتواند از این فراتر برود و بهشکل عملی با توجه به هر اثری، بدن و اصول لازم را مورد استفاده برای تحلیل قرار بدهد.

در این جلد به تحلیل اشعاری از احمد شاملو، فروغ فرخزاد، رضا براهنی، یدالله رویایی و داستانهایی از احمد حسنزاده، سمین دانشور، صادق هدایت و غیره پرداختم و سعی کردهام هم به تحلیل شعر و هم به تحلیل داستان بپردازم که نشان دهم شعرشناسی شناختی به معنای تحلیل شعر نیست، بلکه به معنای بینش شناختی داشتن در متن ادبی است. خردهروایتهایی که پشت سرهم میآیند، تصویرهای بزرگتری میسازند و فکر کردن را برای انسان مهیا میکنند، همان قصههای ابتدایی هستند که انسان در تجربههای اولش بهصورت دیوار نوشته و غار نوشته ثبت میکند تا برسد به داستان امروزی قرن ۲۰ و ۲۱ که قصه براساس نوع نظام اجتماعی و بینش انسان، تعریف ویژهای به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، سعی کردم کتاب نیمه تخصصی باشد و برای مخاطب غیرمتخصص ولی علاقهمند نیز قابل استفاده باشد، چراکه هدفم این بود که کارکرد بینش و ابزارهای شناختی در ادبیات را به جامعه معرفی کنم. دنیای امروز هم دنیای بینارشتهای است و علوم و رشتههای متفاوتی با همدیگر معمولا پیوند میخورند تا این که بتوانند کاری را ارائه بدهند و تحقیق شکل بگیرد. فیلمنامه این فیلم توسط دیوید اوبرن به رشته تحریر درآمده است.

دیدگاهتان را بنویسید