آیا زمان حرف زدن اضافی درباره شعر است؟

شاعر در تصویر کردن مناظر زیبا به شعر طبعی لطیف داشته است، که نشاندهندهی شناخت ادبی اوست. روشی که پاینده در این کتاب برای نقد رمان مطرح میکند، مبتنی بر خوانش تحلیلی صحنه آغازین و معلوم کردن ربط آن به بقیه رمان است. تمایز بین حقیقت و واقعیت کمتر به موضوعاتی مثل بازنمایی ربط پیدا میکند. آثار داستانی فارسی که در سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ در حدود ۷ درصد از صنعت چاپ و نشر ایران را به خود اختصاص دادهبود، در سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ به کمتر از ۳ درصد رسید و در مقابل، آثار ترجمه از ۱ درصد به بیش از ۹ درصد افزایش یافت. در این بین جوایز دولتی به حیات خود ادامه دادند، اما مخاطبان دیگر چندان از فهرستشان استقبال نمیکردند. داستایوسکى تراژدى حیات بشر را در این کتاب به خوبی نقاشى کرده است. با نگاهی دوباره به این کتاب یکسال و نیم پس از انتشار با حسین پاینده استاد نقد و نظریه ادبی در دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگویی کردهایم، در این گفت وگو درباره موضوعاتی از جمله نقد ادبی، شیوههای صحیح آن، گونههای رماننویسی، پوستاندازی رمان در ایران، وضعیت نقد ادبی در دانشگاهها و سیر تحول رماننویسی در ایران بحث شده است.

پاینده اما در بخش دوم گفتوگو به رمانهای دینی و ملزومات آن، فقدان درس نقد ادبی در دانشگاهها، وضعیت امروز نقد در جامعه و سیر تحول رمان در ایران پرداخته است. صومعه پارم داستان صومعهای در دوران بعد از ناپلئون در کشور فرانسه است که آن را استاندال نوشته و یکی از شاهکارهای ادبیات به شمار میرود. او در این گفتوگ به بررسی شباهت وضعیت امروز رمان و داستاننویسی ایرانی به دوران تهیشدگی میپردازد. کار به جایی رسید که در این دوران شهرت برخی کسان چون متیو آرنولد با این که متون ادبی هم تولید کردهاند بیشتر به جهت نظراتی است که در مورد ادبیات دادهاند. اما نویسندهای هم که دست به این کار میزند، باید حساسیتهای یک جامعه دینی را هم در نظر داشته باشد و در تاریخ دین بسیار مطالعه کرده باشد. بسیاری از آثار او ممنوعالانتشار بوده و در سال ۱۳۸۴ انتشار دو کتاب بوف کور و حاجی آقا هم ممنوع شد. برخی از آثار فلسفی امروزی نیز مانند آثار سیمون بلکبرن را جزو «ادبیات» تلقی میکنند اما بسیاری از دیگر آثار را نمیتوان در این رده طبقهبندی کرد. حجة الاسلام دکتر رئیسی در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۳ سالگی با دکتر جمیله سادات علم الهدی دختر ارشد آیت الله سید احمد علم الهدی ازدواج کرد.

Th is has ​been creat ed with t he he lp ​of G​SA C ontent Generator ​DE MO.

در سال ۱۳۵۴ جهت ادامه تحصیل به حوزة علمیة قم و مدرسه آیت الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسهای که با مدیریت آیت الله پسندیده تحت نظر امام خمینی اداره میشد، تحصیل نمود. او از همان سال به عنوان عضو هیئت علمی به استخدام دانشگاه علامه طباطبائی درآمد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ برای ادامهی تحصیل به انگلستان رفت. به عبارت دیگر، دانشجویی چهار سال در دانشگاه تحصیل میکند و فقط دو واحد نقد به او آموزش داده میشود. کتاب فرومون و ریسلر اثر آلفونس دوده ، داستان زندگی چهار خانواده و افراد مرتبط با آنها که در پاریس زندگی میکنند را روایت میکند. هاردین پسری مرموز و سرکش است که دنیا و زندگی تسا را عوض میکند. ساموئل تنها زندگی میکند و بغیر از خواهرش کسی را ندارد. بخشی از آن به این دلیل است که درگیری جدیای بین دو مؤلفه حقیقت و واقعیت وجود داشته است. از پاینده تاکنون بیش از ۱۲۳ مقاله، ۲۵ کتاب (۱۰ تألیف، ۷ ترجمه، ۸ ویرایش) و ۲ پژوهش منتشر شده است. یکی از آثار جالب توجه پاینده «گشودن رمان» نام دارد که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است، این کتاب جایزه ادبی جلال آلاحمد در بخش نقد ادبی را به خود اختصاص داده است. ᠎C​ontent was creat​ed by GSA Con tent Gener​at​or  Demov᠎ersion .

بهگفته علیپور، مجموعه شعر «که در نتوانستن برابریم دیگر» را نشر چشمه منتشر کرده است. مقصودم از «آنارشیسم شبهنقادانه» وضعیتی است که در آن برای تشخیص نقد از آراء شخصی هیچ ملاک یا سنجهای وجود ندارد. او برای نخستین بار، از ظرفیت نهفته در دیالوگ به عنوان شگردی برای پیشبرد داستان استفاده کرد. هر کسی هر آنچه را دلش میخواهد با عنوان نقد ارائه خواهد کرد. نویسندگان توانمند زیادی از نوع و سبک آنچه با نام نقد مطرح میشود، دلخورند و به آن اشکال دارند و نقد درخوری برای آثار خود نمییابند، برخی منتقدان حرفهای هم در مقابل از بخش زیادی از آثار که این روزها با نامهای متعدد نویسندگان چاپ میشود، گلایه دارند. گویی نوشتن رمان خوب باید پشتوانه نقد کارهای گذشته را نیز داشته باشد، اما در واقعیت میبینیم که نوعی بیاعتنایی نسبت به آثار منتشرشده از سوی نویسندگان و منتقدان وجود دارد. بنا به گفته پاینده مخاطبان اصلی کتاب مذکور، هم منتقدان و هم رماننویسانی هستند که به تعبیر نویسنده، به لزوم آگاهی نویسنده معاصر از نظریههای ادبی پی بردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید