آیا این اشتباهات ساده را در شعر مرتکب می شوید؟

ادبیات با خلا جریان نقد ادبی نمیتواند زیست کند. علاوه بر این منتقد باید به نکات دیگری مانند زمان و مکان روایت، چگونگی شروع شدن داستان، شیوه شخصیتپردازی و تعداد شخصیتها و جنسیتها توجه کند. برای انجام نقد ادبی، اظهار کرد: هر رویکرد، نقاط ضعف و قوت خود را دارد، برای مثال رویکرد سنتی به جنبههای روانشناختی و لایههای زیرین معنایی نمیپردازد، یا نقد روانشناختی برای مخاطب عام قابل درک و دریافت نیست، بنابراین رویکرد تلفیقی بهترین شیوه نقد است که در ایران نیز همین شیوه نقد مرسوم و رایج است. مؤلفان آنها را شیوه نامیدهاند. وی با اشاره به اینکه نقد آثاری که با علاقه منتقد فاصله دارد، معمولا خوب از کار درنمیآید، تصریح کرد: برای موفقیت در حوزه نقد بهتر است منتقد یکسری سؤالات برای خود داشته باشد تا به کمک آنها خیلی از چارچوب نقد خارج نشود. وی تأکید کرد: در زمانی که حتی دو پایگاه و حلقه ادبی اساسمند نداریم جوایزی نیز که در این بافت معنا پیدا کردهاند ضعیف و بر یک تفکر خاص مبتنی نیستند. کاموس با تأکید بر اینکه نبود یک جریان نقد ادبی قوی باعث شده کمتر جوایز ادبی مورد چالش و نقادی از بیرون قرار گیرند، گفت: زمانی نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان فعالیت میکرد و نقدهای منتشر در آن در داوری کتاب سال تاثیر میگذاشت ولی امروز چنین جریانهایی را نداریم و آثار حتی پس از داوری و اعلام نتیجه هم نقد نمیشوند و واکنش چندانی نسبت به خروجیهای جوایز ادبی انجام نمیشود.

کتاب مانند یک دنیای خیالی است و نقاد کتاب درست مثل نویسنده در برابر دنیا قرار دارد. «واصل ابن عطا» که مقدم این جماعت است شاگرد شیخ حسن بصری بوده؛ یک روز در مسجد با شاگردان دیگر این حکایت میکرد که مرتکبان کبائر نه مؤموناند و نه کافر و اثبات منزلتِ بین المنزلتین میکرد؛ شیخ این سخن بشنود و فرمود که «اعتزل منا» یعنی جدا شده و دورافتاده از ما و از این سخن این اسم معتزله بر آن فرقه ماند. شاکری در پایان گفت: از سوی دیگر جایزه جلال از سایر حلقههای نشر جدا افتاده و برآمده از متن ادبی نیست. در نقد ادبی برای جایزه جلال، نقد ابزاری برای رسیدن به نتیجه در یک رقابت است که باعث میشود سره از ناسره و بهتر از بهین جدا شود. عباسلو در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به اینکه منتقد یک پژوهشگر است، عنوان کرد: منتقد به پژوهشگر نزدیکتر است تا به نویسنده، بنابراین بهتر است که هم با جهان فکری یک نویسنده یا شاعر آشنا باشد، هم در حوزه فیلم و تئاتر آگاهیهایی داشته باشد. وی با اشاره به تعریف رایج نقد ادبی که آن را مطالعه نظاممند ادبیات معرفی میکند، عنوان کرد: واژه و مفهوم نظاممند در این تعریف بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد نقد روش دارد و نمیتوانیم هرچیزی را بهعنوان نقد جای داد.

این منتقد ادبی ضمن تاکید بر اینکه حاصل و نتیجه نقد ادبی، تبیین، تفسیر و تحلیل اثر است، اضافه کرد: نقد ادبی، هم علم و هم هنر است، زیرا بخشی از آن بهذائقه فرد کمک میکند نشانهها را برای رویکرد خود بیابد و بخشی هم علم و مربوط به آکاهی به علم تخصصی رویکردهای انتقادی میشود. وی خاطرنشان کرد: از میزبانان جشنواره شعر فجر در استان های لرستان و فارس و خراسان رضوی تشکر می کنم و تشکر ویژه از عزیزان و همکاران در استان هرمزگان دارم که میزبان شاعرانی از هفت کشور از جمله ازبکستان، لبنان، سوریه و افغانستان خواهند بود. قدمت، قدیمیترین اسناد موجود از ادبیات افغانستان، که باور میشود شاخهٔ از الفبای آرامی نبطیها بودهاست، به قرون پنجم و ششم قبل از میلاد بر میگردد. شخصی که به بررسیهای زبانشناختی اشتغال داشته باشد، زبانشناس نامیده میشود. سخنران نشست اشراف منتقد به اطلاعات زمینهای را از ملزومات نقد درست خواند و اضافه کرد: یک منتقد خوب باید اطلاعات جانبی خوبی داشته باشد، با علم روانشناختی آشنا باشد، اسطورهها را بشناسد و همچنین با فرهنگ نمادها آشنا باشد؛ زیرا نمادهای هر کشور متفاوت است. همچنین در این نشست، احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی در سخنانی با بیان اینکه بدون توجه به تاریخچه جوایز ادبی و تنوع و فلسفه آنها نمیتوان وارد جریان نقد ادبی در این جوایز شد، عنوان کرد: نقد ادبی روح و ریشه ادبیات است و در برخورد نقد ادبی و جایزه جلال باید به سه وجه نقد ادبی برای جایزه جلال، نقد ادبی در جایزه جلال و نقد ادبی درباره جایزه جلال توجه کنیم. ᠎Th᠎is h as  been g​enerat ed by G᠎SA Con​tent  Generator DE MO !

شاکری تأکید کرد: برخی برگزیدگان و داوران جایزههای ادبی ما در چندین دوره حضور دارند و به نوعی دائمی شدهاند. این منتقد ادبی افزود: هنوز نقد ادبی در دانشگاهها جریان دارد ولی نقد ادبی ژورنالیستی ضعیف شده و موتور ارزیابی جوایز ما نقد تجربه نویسنده است و در کنار آن سیاستگذاران فرهنگی نیز در برخی جوایز ادبی بهویژه جلال آل احمد که مجری آن دولتی است تاثیر دارند. وی با تأکید بر اینکه داوری در جایزه جلال آل احمد سلیقهای نیست و داوران بر اساس حداقلهای مولفههای ضروری و روشهای شناخته شده دست به انتخاب میزنند، افزود: در نقد و بررسی جایزه جلال باید توجه کنیم که آیا نسبتی میان جریان نقد ادبی و داوریها وجود دارد یا خیر. همچنین لازم است تعامل میان دانشگاه و کنشگران جوایز ادبی افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه تعاملی میان نقد دانشگاهی و جایزه ادبی وجود ندارد، گفت: متاسفانه با وجود برپایی 14 دوره جایزه جلال هیچ کدام از آثار برگزیده مورد بررسی و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفتهاند. Th᠎is content has ​be᠎en creat​ed wi᠎th t he ​help of G SA Con tent G ener​ator D᠎em oversion​.

دیدگاهتان را بنویسید